Thursday, 31 December 2009

LLONGYFARCHIADAU - CONGRATULATIONS


Da iawn Cynghorydd Caerwyn Roberts sydd nawr yn Cynghorydd Caerwyn Roberts OBE ac hefyd cyn gynghorydd cymuned Llanwnda Jane Eryl Jones sydd hefyd nawr yn Jane Eryl Jones OBE.


Well done to Councillor Caerwyn Roberts who is now Councillor Caerwyn Roberts OBE and also to ex Llanwnda Community Councillor Jane Eryl Jones who is now Jane Eryl Jones OBE.

Saturday, 26 December 2009

CYNGHORYDD Y FLWYDDYN - COUNCILLOR OF THE YEAR

Mae hwn yn seliedig i Wynedd. Dwi am roi 5 enw o pwy dwi yn feddwl ydi'r cynghorwyr mwyaf dymunol/hapus/pleserus i gyd weithio gyda/digrif o bob grwp oddi fewn i Wynedd am 2009.

PLAID CYMRU:
Rhaid i mi ddwud mae yna 35 ohoynyt i bigo. Rhai tydw I ddim yn cael y pleser o gyd weithio efo nhw ar bwyllgorau. Mae hon yn agos rhwng OP (oherwydd ei sylw at fanylder ffeithiau mewn dogfennau) Len (mae ganddo wit heb ei ail) a Huw Edwards (mae o yn gallu cymeryd tynny coes ac hefyd ei roi o mor dda) neu'r Cynghorydd Tudor Owen (oherwydd mae pawb o bob plaid yn gallu cyd fynd efo Tudor oherwydd ei fod yn ddyn teg a chyfiawn a phawb).

Yr enillydd am 2009 yw...... Cynghorydd Huw Edwards. Nid yn unig am yr uchod ond hefyd fel dwi wedi ei roi o'r blaen ar y blog hwn. Mae ganddo weddi i bob achlysur yn ei boced. Ac mae'n gallu ei ddweud o o'i gof heb ddarn o bapur. Os ydi swyddogion angen rhywyn i roi gweddi ar frys, gallasent ddibynnu ar Huw. Felly mae Huw Edwards yn cael yr wobr am eleni i Blaid Cymru.

LLAFUR:
Mae hwn rhwng 2 sef Brian Jones (Cwm y Glo, am ei addfwyndeb bob tro) a Keith (oherwydd ei acen swynol Bangor Ai). Eleni Brian sy'n cael y bleidlais, fel cadeirydd Pwyllgor Cynllunio mae gant y cant yn deg a phawb. Does ganddo ddim ffafriaeth i neb, mae pawb yn cael chwarae teg ganddo ac mae ganddo amser i bawb hefyd, felly Cyng. Brian Jones yw enillydd Llafur y flwyddyn.

RHYDDFRYDWYR:
Does ond un ennillydd am 2009 sef Mrs Jean Forsyth o Bangor. Dwi ar bwyllgor efo hi ac mae hi yn wych. Yn darllen y papurau yn drwyadl ac yn hollol fantastic am ofyn cwestiynnau.

ANIBYNNOL:
Dwi yn styc. Mae Eryl Jones Williams yn dda am ofyn cwestiynnau, Eric Jones,(Groeslon) neu Cynghorydd Trefor Edwards (Llanber).

Yn anffodus ni allaf ddewis gan fod y tri am 2009 wedi bod yn wych.


LLAIS GWYNEDD:
Does ond un dewis sef Gwilym Euros. Oherwydd yn syml tydi o fel fi ddim yn cymeryd unrhyw falu caxxx gan griw y Blaid ac yn barod i ymosod, cwestiynnu a mynd o dan groen rhai er mwyn dangos ambell Wleidydd y Blaid am beth ydynt mewn gwirionedd.

Hefyd am ei ymdrech i godi arian drwy golli pwysau i Ty Gobaith.

Friday, 25 December 2009

NADOLIG LLAWEN - MERRY XMAS


I bawb yn y Byd. I'r rhieni sydd wedi bod ar eu traed ers oriau man y bore zzzzzzzzzzz.


To everyone in the World. And to all the parents who have been up on their feet since the early hours, zzzzzzzzzzzzz.

Wednesday, 23 December 2009

CYDWEITHIO - WORKING TOGETHER

Mae yna si fod arweinwyr y grwpiau nyng Ngwynedd am gydweithio dros y Nadolig. Efallai dyna beth ydi'r fideo ma sydd wedi ei yrru i mi yn meddwl.

Cliciwch ar y linc ar yr ochr.

Pwy a wyr efallai fydd Dyfed yn riportio fi am hwn hefyd ??!


There is talk that the leaders of the groups here in Gwynedd will be working together over Xmas. Perhaps this is what the video that has been sent to me means.

Click on the link on the side.

Who knows perhaps Dyfed will report me on this as well ??!

Saturday, 12 December 2009

CROESO YN OL RODDERS - WELCOME BACK RODDERS


Gair wedi dod drosodd i mi fod Rodders yn ol ac wedi gadael sylw ar flog Menai.

Croeso yn ol Rodders, Lle ti di bod ngwashi ? Does yna ddim symudiad wedi bod yn flog Cangen Plaid Cymru ers i Comet Hailey fynd drwy'r awyr. Y son ydi fod Rodders wedi cael ffrae gan aelodau o Blaid Cymru fod ei floggio yn lle gwneud lles i Blaid Cymru ond yn cryfhau cefnogaeth Llais Gwynedd, a diolch i Rodders am hynny hefyd.

Beth bynnag, neis ei weld yn ol a cawn hwyl ar ei sylwadau hynod o ddiddorol, gwirion yn y dyfodol.

Word has come over that Rodders is back and has left a comment on Blog Menai.

Welcome back Rodders, Where have you been ? There has been no movement in Plaid Cymru Bontnewydd Blog since Hayley's Comet passed last time.

The story is that Rodders had a telling off from within plaid Cymru that his blogs instead of earning support for Plaid, gained support for Llais Gwynedd.

Thankyou rodders for that.

Anyway, nice to have him back so that we can laugh at his extremely funny and interesting postings in the future..

Friday, 11 December 2009

PLEIDLAIS YR YSGOLION / SCHOOLS VOTE


Ddoe yn y Cyngor daeth y mater cau ysgolion i fyny. Yn ol canllawiau Plaid Cymru, mae yna fygwth nawr i bob ysgol sydd a llai na 60 ynddi felly ardal Bala cawn weld sut fydd Cynghorwyr Plaid Cymru yn mynd.

Cynnigwyd gwelliant gan Gwilym Euros fuasai wedi golygu cydweithio ffurfiol rhwng yr ysgolion ac roedd yn gynnig godigog, ble bu i 25 o gynghorwyr ei gefnogi. Felly roedd deuddeg ohonom o Lais Gwynedd gan gynnwys un Rhyddfrydwr a'r eraill yn Anibynnol gefnogi Gwil ond bu iddo golli.

Felly daeth y cynnig gwreiddiol yn ol o flaen y Cyngor, ac oherwydd nad oeddwn yn canolbwyntio bu i mi mewn cangymeriad i bleidleisio gyda'r "extremists" yn y Blaid (ych a fi), roeddwn ar yr adeg yn siarad a cheisio cyfieithu darn o bapur i fy nghyd aelod Louise Hughes pan waeddwyd fy enw gan y Swyddog Monitro, beth bynnag bu i ni golli o nifer o bleidleisiau er gwaethaf fy mhleidlais i.

Rwan gan symyd i ardal Penllyn y Bala, lle fydd Cynghorwyr Plaid Cymru rwan yn sefyll ta fydd "gweithgor Plaid Cymru" rwan yn gwneud cyfaddawd i Bala ?

Caen weld, beth bynnag mae'r frwydr yn mynd ymlaen, gan pan fydd y mater yn symyd i Arfon, mae yna fygwth wedyn i ysgolion yn fy ardal innau felly mae'n rhaid ei stopio rwan.Yesterday the Schools closure matter came back up in the Council. According to Plaid Cymru rules, there is a threat to all schools with less than 60 pupils, so in the Bala area, we can see which way Plaid Councillors go.

A betterment was introduced by Gwilym Euros which would have meant a formal co-operation between schools which was indeed a superb opporunities for schools to work together whereby 25 councillors supported it.

So 12 of the Llais Gwynedd Councillors present supported Gwilym on this proposal together with one Lib Dems, and the others being Independants but Gwilym lost the betterment.

So the original proposal came back up, and because I was busy speaking with my Llais colleague Louise Hughes and also translating a document for her, my name was called by the monitoring officer and in the confusion I mistakenly voted with the Plaid "Extremists" (ugh). Anyway, the Plaid motion was carried by a substantial margin (all Plaid, most of the Lib Dems and labour and some Indis) regardless of my mistaken vote.

Now we move to the Bala area, where the Plaid majority working group will tackle this area. Will they offer a solution to Bala ? Who knows ?

The battle goes on as when it moves to the Arfon area, there exists a threat to schools in my ward, so it must be stopped now.

MOHAMED YN GWELD Y GOLAU: MOHAMED SEES THE LIGHT


Tydw i ddim wedi bloggio ers dipyn oherwydd prysurdeb popeth, ond daeth gwen arnaf pan glywais fod Mohamed wedi gweld y golau a gadael Plaid Cymru. Wrth gwrs nid ef yw'r cyntaf i adael ac yn bendant nid yr olaf chwaith. Mae'n cyd fynd a beth dwi wedi ei ddweud erioed sef fod Plaid cymru yn blaid adain dde ac nid bellach yn cynryhioli y bobol go iawn.

Tybiwn fydd Mohamed yn ennill y sedd i'r Ceidwadwyr y tro nesaf yn eithaf hawdd. Beth sy'n synny fi (ond ddim chwaith) yw pan yn aelod o Blaid Cymru, roedd pawb yn uchel ei gloch, rwan gan ei fod wedi mynd drosodd i fod yn Geidwadwr mae rhai o gefnogwyr y Blaid yn ceisio ei bardduo fel rhywyn anghynnes, annifyr a ballu.

Fuaswn ddim yn disgwyl dim byd yn wahannol gan gefnogwyr y Blaid.I haven't blogged in a long time due to a lot of work at the same time, but I smiled when I heard that Mohamed Ashgar had seen the light and left Plaid Cymru to join the Tories. Of course he is not the first nor will he be the last to leave Plaid Cymru. It goes with what I have always been saying that Plaid Cymru is a right wing party and does not represent real people any more.

I guess that Mohamed will win the seat for the Conservatives at the next election, but what surprises me (well not really) is that when he was a member of Plaid Cymru, it's supporters thought he was the best thing since slice bread, n ow as a member of the Conservatives, Plaid supporters are trying to show him in bad light and giving the impression that they have never liked him anyway.

I wouldn't expect anything else from Plaid Cymru.

Sunday, 15 November 2009

GWASTRAFF O £2 MILIWN - £2 MILLION OF WASTE


Dwi ddim wedi blogio ers dipyn oherwydd pwysau gwaith. Yn y mis diwethaf dwi wedi bod mewn cynhadledd yn Llundain ac mewn cyfarfod yn y Rhondda.

Yn y cyfarfod yn y Rhondda roedd yna sgwrs gan weithiwr sifil o'r cynulliad am ei h'adran hi, sef Adran Atal Terfysgaeth. Roeddwn yn teimlo yn eithaf ansicr o'i sgwrs gan roedd bob amser yn cyfeirio i derfysgaeth fel "muslim fanatics", ac roedd yn rhoi pwysau ar yr angen i ddiogelu cymru oddiwrth yr Al Qaeda ( a dweud gwir mi fuasai yn well gwario £2 miliwn i ddiogelu Cymru o bolisiau Plaid a Llafur).

Fe dorrwyd ar ei sgwrs gan aelod o'r gynulleidfa oedd hefyd yn anhapus gyda deunydd y drafodaeth ac roedd amryw yn gytun ag ef.

Mi ddywedias air fod y Cynulliad yn defnyddio morthwl lwmp i gracio cneuen, ond be oeddwn eisiau ddweud go wir yn rhy wleidyddol ac nid cyfarfod gwleidyddol oedd hwn ond un crefyddol felly mi ddywedai hyn ar y blog.

Cyn Medi 11 1991 roedd neb wedi clywed am AL QUEDA. Roedd y grwp hwn yn casau yr America oherwydd eu bod yn ymyryd ymhobman yn y byd. Dim problem efo Prydain, na Chymru chwaith.

Wedyn dyma George "clever boy" Bush yn cael syniad o roi boost yw boblogrwydd a dweud fod y grwp hwn am gael taflegrau niwcliar efo Iraq, Afghanistan, Iran ac unrhyw wlad oedd yn teimlo fel dyma Tony "the idiot" Blair yn bachu ar yr un syniad a mynd efo fo (gan drefnu i ladd yr arbenigwr profesiynol Dr David Kelly gan iddo yntau ddatgan ei bryderon os oedd y ffasiwn beth yn bodoli).

Lle da ni yn mynd ar hyn, wel, polisi Llywodraeth Llundain ydi mynd i ryfeloedd, ac er mwyn cyfiawnhau beth maent wedi ei wneud maent wedi creu yr adran hwn yn Gaerdydd i achub Cymru rhag i'r Al Queda drwg hwn ddod i chwthu Castell Caernarfon, Cloc Bangor neu y Brifysgol yn Aberystwyth.

Maen't am rannu £50,000 i bob Cyngor yng Nghymru i gasglu gwybodaeth o risgiau, fydd £50,000 ond yn ddigon i dalu cyglog a chostau swyddog ym mhob Sir.

Lle mae Plaid Cymru yn y Cynulliad yn holi i fewn i'r adran hwn, yn ceisio newid agwedd yr adran nad nid yw pob Muslim yn debygol o fynd yn "fanatics" ond yn hytrach yn hanesyddol yn fudiad wrthryfelgar, bron iawn cymaint a'r Hindus (gweler y Koran y Vedas ac amryw o lyfrau Crefyddol y dysgeidiaeth hyn)

Dwi yn wir gredu fod yr adran wedi ei sefydlu i gyfiawnhau polisiau rhyfelgar Senedd Llundain- nid oes ei angen.I havent had time to blog for a while due to work pressure. In the last month I have been in a seminar in London and a meeting in Rhondda.

In the Rhondda meeting, we had a talk by a civil servant from the Assembly about her department "Anti Terrorism". I felt uneasy with the talk as she was always referring to "Muslim Fanatics" and the need to protect Wales from Al Queda (i would presume that the £2 million would be better spent in protecting Wales from the policies of Plaid Cymru and Labour).

Her talk was interrupted by a member of the audience who also was unhappy with the discussion and many were in agreement with him.

I stated that the Assembly were using a hammer to crack a nut but what really wanted to say was too political and this was a religious meeting so i can now state on the blog my true feelings.

Befor Sept 11 1991 nobody had heard of Al Queda. This group hated the Americans for their globalisation. No problems with UK or Wales.

Then George (Clever Boy) Bush had an idea to boost his ratings at home and stated that these terrorists had access to nuclear weapons in Iraq, Afghanistan, Iran and any other country he could think of (not much thinking goig on in that mind), so Tony "the idiot" Blair latched on to this like a puppy dog and went with him (also arranging to dispose of an expert in the field Dr David Kelly)

Where are we going here ? - you might ask.

well, it's London's policies to go to war and in order to justify their action they have created this department in Cardiff to save Wales from Al Queda blowing up Caernarfon Castle, the Clock in Bangor or the University in Aberystwyth.

They are going to distribute £50,000 to every Council to undertake the task of collating information about relevant risks and track fanatical groups in the area. This is just about enough to cover an officer's salary and costs.

Why isnt Plaid Cymru in the Assembly asking into this department (if they are so against this war), why aren't they trying to change the perception that the threat must come from muslim fanatics ? Followers of the Koran and Hinduism are based on peace (more so in Hinduism) this is taught in the Koran and also in Vedas (equivalent of the Bible in Hindu)

I firmly believe that this department has been set up to back up the policies of London - It is not needed.

Wednesday, 21 October 2009

CANOLFAN HWYLIO PWLLHELI - PWLLHELI SAILING CENTRE


Mae na gryn feirniadaeth am y Cynulliad yn rhoi £15 miliwn i greu canolfan ym Mangor mewn amser o ddirwasgiad. Wel dyma chi un arall.

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i greu Canolfan Hwylio ym Mhwllheli. Golygir gwario £7 miliwn ar y cynllun a creu hyd at 20 o swyddi.

Golygir hyn felly grant o £300,000 am bob swydd sy'n cael ei greu, ac fe fydd y Cyngor Sir (sydd yn cau cartrefi'r Henoed, cau Ysgolion, cau toiledau a cau popeth i ddefnyddwyr yn y Sir) yn rhoi swm sylweddol o arian i fewn i'r cynllun.

Rwan mae Canolfan Hwylio yn rhywbeth elitaidd uffernol, ydi plant stadau tai cyngor Pwllheli am ddefnyddio'r adnodd hwn - nac ydi wrth gwrs. Plant i Gyfreithwyr, Cyfrifyddion, Uwch Swyddogion Cyhoeddus a ballu fydd y targed.

Pam ar y ddaear gwario cymaint o arian pan mae Plas Menai ger Y Felinheli eisioes wedi cael swm o arian i wneud Canolfan Hwylio yma.

Gwrandwch Cyngor Gwynedd, fydd na ddim ffadan goch gan y Cynulliad i'r cynllun hwn, mae hi yn amlwg fod unrhyw arian i'r maes wedi mynd i Plas Menai felly pam gwastraffu mwy o arian trethdalwyr yn ceisio creu rhywbeth sydd ddim am ddigwydd.

Gwerthwch y dam Marina, neu well byth rhowch 20 mlynedd o les allan am £12,000,000 a codwch rhent bychan wedyn fydd yn golygu fod gwasanaethau yn y Sir yn cael eu cadw.

Cofiwch am y Meerkats - Siiimple
There have been criticism regarding the Welsh Assembly giving £15 million to create an Arts Centre in Bangor in a middle of a recession.

Well here's another one.

Gwynedd Council are anxious to create a Sailing Centre in Pwllheli. This means spending £7 million on the scheme which will create up to 20 jobs.

Now this means a grant of £300,000 per job created and at a time when the council is closing old people's homes, schools, toilets, and everything in the county that reatepayers want, in addition to giving a substantial sum for the scheme.

Now a Sailing Center is an elite establishment and will the children of the council estates in Pwllheli use this resource - of course not. Solicitors, Accountants and Senior Public Servants's children will be the main beneficiary.

Why o Why waste so much money when Plas Menai (National Watersports Center in Felinheli) have received a considerable amount to create such a center

Listen Gwynedd Council, there will be no public money from Cardiff fod this scheme, it is perfectly obvious that the money has gone to Plas Menai so why waste more time and resources and ratepayers money in trying to create something that ain't gonna happen.

Sell the damn Marina, or better still sell a 20 year lease on it for £12,000,000 and charge a small rent which would mean that services for the people of Gwynedd can be kept.

As the Meercats say - Siiimple

Tuesday, 20 October 2009

ARFON 7
MARCHOG - KEITH GREENLY JONES (LLAFUR)

Fedrwn eistedd drwy'r dydd yn gwrando ar Keith yn siarad. "Bangor lad" go iawn. Dyn gwybodus a cof anhygoel ganddo yn cofio pethau sydd wedi digwydd bell yn ol. Dwi ond yn ei weld unwaith y mis mewn cyfarfodydd cynllunio ar wahan wrth wgrs i gyfarfodydd y Cyngor llawn.

MENAI (BANGOR) - KEITH MARSHALL (LIB DEMS)

Mae Keith a'i wraig yn gynghorwyr, ac mae'r ddau efo'i gilydd mewn cyfarfod fel "double act" da. Mae yna achlysur lle mae'r ddau wedi pleidleisio yn wahannol, sy'n ndangos eu bod gyda safbwynt reit gryf fel unigolion.

MENAI (BANGOR) - JUNE MARSHALL (LIB DEMS)

Fel yr uchod, mwy neu lai. Yr unig wr a gwraig ar y Cyngor erioed (dwi'n meddwl). Mae na ebrthnasau eraill wedi bod yno (tad a mab & brawd a chwaer).
mae June yn ymgyrchu i gadw datblygiadau oddi fewn i reswm, ac dim ofn ganddi fynd yn erbyn swyddogion y Cyngor ar adegau.
MARCHOG - KEITH GREENLY JONES (LABOUR)

I can sit all day listening to Keith speaking. A true "Bangor Lad". An ex paramedic with a fantastic memory for incidents that has happened in the county. I only see him at the planning meetings and of course the full council meetings.

MENAI (BANGOR) - KEITH MARSHALL (LIB DEMS)

Keith and his good lady are both Councillors and do a great double act. There have been occassions when both have voted differently which show that both of them have an independant and strong point of view.

MENAI (BANGOR) - JUNE MARSHALL (LIB DEMS)

As the above more or less. The only Husband and wife team on the council ever (i think). There have been plenty of other relations there (Father/Son & Brother and Sister). June is an avid campaigner to keep developments sensible and is not afraid to go against officers on occassions.

MYTH
Syth ar ol cyfrif pleidleisiau yn Mai 2008, roedd rhywyn wedi rhoi y faner i fyny "DAFYDD IWAN DOS I GANU" wrth gwrs fi ges y bai am hynny gan gynghorydd Plaid Cymru yng Ngwynedd.

Dywedodd wrthyf fore wedyn "... peth gwirion nes tio o roi y faner na i fyny efo brics, be fuasai y brics wedi disgyn ar ffenestr car yn y gwaelod".

I ddechrau doedd gennyf I ddim byd i wneud efo'r faner ac er i mi holi nifer yng Nghaernarfon, does dim enw wedi dod ymlaen i mi.

Y diwrnod hwnnw roeddwn wedi bod ar fy nhraed ers 5.30 y bore gan roedd yn rhaid sefyll mewn canolfanau pleidleisio ac drwy gydol y dydd roeddwn yn rhannu fy amser rhwng gorsafoedd Felinwnda, Rhostryfan a Rhosgadfan. Syth ar ol cau y blychau, roeddwn i lawr yn y Ganolfan Hamdden tan roedd y bleidlais olaf wedi'w chyfrif yna adref i'r gwely.

Gyda llaw yn ystod y cyfrif roedd yna rhyw gorach bychan yn mynd o fwrdd i fwrdd ac bob tro yn pasio aelod o Lais Gwynedd neu Llafur, roedd rhyw dwrw fel neidr ganddo rhywbeth fel "hssss" - Dwi ddim am ei enwi, gan na thybiwn fod ymddwyn fel hyn yn esiampl dda i blant yn ei ysgol.

Beth bynnag, wedi llwyr flino, roedd rhaid codi i fynd i'r ganolfan y bore trannoeth, ac roedd fy nhad wedi dod draw i ddreifio fi yno. Ar y ffordd aeth y ffon, ac hefyd roedd yr unigolyn ar yr ochr arall yn gofyn i mi beth oeddwn wedi ei roi i fyny ar y bont. Wel roedd rhaid i mi fynd yno i weld, a dyna beth wnaeth.

Gallaf ddatgan gyda llaw ar fy nghalon nad oedd dim byd i wneud efo fi a neb dwi yn ei adnabod chwaith. Yn amlwg i unrhyw un sy'n 'nabod y cofis mai hiwmor "Cofi Dre" oedd yr weithred.
Straight after counting the votes in May 2008, someone had placed a banner on a bridge in Caernarfon with "DAFYDD IWAN DOS I GANU" (Dafydd Iwan - get singing)and of course I was accused by a Plaid Cymru Councillor in Gwynedd.

He told me the following day "...that was a silly thing you did in placing bricks to hold the sheet up, what would have happened if the bricks had fell through a car's windscreen"

I can categorically state that I or anyone I know had nothing to do with the banner. I have asked around but no names has been forthcoming.

Thad day I had been up since 5.30am as I wa son duty at the voting centres in my ward. I had to split my time between three centres in Felinwnda, Rhostryfan and Rhosgadfan. Straight after the voting closed, I was down in the Leisure Centre until the last vote was counted, then straight home to bed.

By the way during the evening count, there was a small dwarfish person going from table to table and every time he passed a Llais Gwynedd candidate or a Labour supporter he made a hissing noise like a snake - Now i'm not going to name him, as this kind of behaviour does not set a good example to children in his school.

Anyway, thoroughly knackered , next mornin g I had to get up early to go back to the Leisure Centre and my father was over to drive me there.

On the way over, the mobile went and a friend asked me If it was me who had put the banner up, I knew nothing about it until then. So we made a slight detour to see it.

Hand on heart I can easily state that it wasn't me nor was it anyone I knew ( or who have admitted to me anyway)

Obviously anyone who knows the people of Caernarfon would know that this would be the work of a witty "Cofi Dre".

Sunday, 18 October 2009

BE YDI'R DYDDIAD - WHAT'S THE DATE


Bore Iau daeth rhaglen y cyngor drwy'r post at yr wythnos ganlynnol.
Wrth ei ddarllen roedd yn rhaid ail edrych ar y dyddiad - Oedd hi yn Ebrill y 1af ?

Argymell codi cyflogau Uwch Swyddogion, mewn ams er ble mae Cyngor Gwynedd yn torri gwasanaethau, swyddi, adnoddau.

Mae angen arwain drwy esiampl yma. Mi fuasai'r Uwch Swyddogion a enwir yn yr adroddiad yn ennill llawer mwy o barch trigolion Gwynedd pe buasent yn cynnig tynny yr argymhelliad yn ol hyd nes fod gwasanaethau i ysgolion , yr ifanc, yr henoed ac eraill yn y Sir yn un o'r gorau yn y Wlad a Gwynedd yn ariannol yn ol mewn sefyllfa o ddigonedd.

Pan mae ysgolion yn cau, diffyg adnoddau ynddynt, dim toiledau ar agor ac wedyn argymhelliad i roi mwy o gyflogau i Uwch Swyddogion - Tydi'r peth ddim yn gwneud synnwyr.

Rwan dadl y Cyngor ydi fod rhaid i gyflogau swyddogion i fod ar yr un lefel ar sector breifat.

Sori, ond tydi hynny ddim yn ddadl. Mae'r Cyngor yn saff o'i h'incwm, mae ganddynt gynllun pensiwn (6% o'i cyflog), mae ganddynt gynllun salwch (6 mis o gyflog llawn a 6 mis o hanner cyflog), ac mae ganddynt gynllun petaent yn marw (3 gwaith eu cyflog gross).

Rwan dywedwch wrthyf fi, faint o fusnesau preifat allan yna sydd gyda cynlluniau yr un fath ? Fawr ddim. Mae £50,000 y flwyddyn yn hen ddigon uchel fel cyflog yn yr ardal hon.

Felly o ddifrif calon ac er mwyn ennill parch pawb, tynnwch y cynnig yn ol cyn Dydd Iau gan fod ei argymell yn hunanladdiad gwleidyddol mwyaf ers y Ddogfen Ad-Drefnu Addysg ac mae Dyfed Edwards yr Arweinydd a J R Jones yn cynnig y cais am godiad cyflog.

Cawn weld sut fydd pawb yn rhoi eu pleidlais.
On Thursday the Council's Agenda came through the post for the following week.

Reading it, I had to check that it wasnt 1st of April.

There was a proposal to raise the salary of Senior Staff whilst the Council is cutting services, jobs and resources.

This I feel is the time to lead by example. The Senior Officers named in the report would earn a lot of respect from ratepayers in Gwynedd if they were to suggest withdrawing the proposal until such time that resources in schools are replenished, the young and old and the County back to the land of plenty.

When schools are poroposed to close, public toilets are proposed to closeand then at the same time a proposal to increase the salary of seniior officers - It just doesnt make sense.

Now the Council's argument is that Public Sector pay must be on the same level as private industry.

Sorry byt that is not a valid argument. The Council's income is known, they have ap pension plan (6% of salary), Sick Plan (6 months full pay and 6 months half pay) and a death in service policy of 3 times their gross salary tax free.

Now tell me how many private enterprises out there offer the same conditions of work ? Not much. I think that £50,000pa is enough of a salary in the council in this area.

So for goodness sake to gain a lot of respect from the ratepayers in Gwynedd, withdraw the proposal before the meeting as to introduce it is political suicide worse than the Schools Policy Fiasco and Dyfed Edwards and JR Jones are to propose the rise.

We will all be able to see who voted which way.

Thursday, 15 October 2009

IEUAN AIR TA GWYNEDD AIR - IEUAN AIR OR GWYNEDD AIR


Wel gyfeillion, mae na ddatblygiad i hyn. Dwi wedi derbyn ebost gan swyddog oedd yn datgan nad oedd arweinydd y Cyngor Dyfed Edwards (Plaid Cymru) yn hedfan i Gaerdydd i weld y Gweinidog Treftadaeth (Alun Ffred sy'n byw llai na 3 milltir o Dyfed ym Mhenygroes).

Rwan, mae gen i ebost sy'n nodi FOD Dyfed Edwards yn mynd i Gaerdydd i gyfarfod Alun Ffred Jones, felly Cyngor Gwynedd, Beth yw'r Gwir ? Oedd o ta be ?

Yn ychwanegol fel fod etholwyr Gwynedd yn cael gwybod faint sydd yn cael ei wario ar IEUAN AIR (GWYNEDD AIR)o bwrs y Cyngor Sir, dwi wedi gofyn y cwestiwn faint o bres sydd wedi mynd ar Ieuan Air. Mi af ymhellach i weld pwy sydd wedi bod yn defnyddio'r awyren ddrudfawr hon ac i ba reswm.

Mae gormod o amser yn malu caxxx mewn cyfarfodydd di-ddim gan Gynghorwyr ac mae angen adolygu rhain o Gaerdydd i Gaernarfon. Os ydi'r esgid yn gwasgu, defnyddiwch synnwyr cyffredin ac arwain drwy esiampl.There have been developments on this. I am in receipt of an email from an officer of the Council which states that Gwynedd Council leader Dyfed Edwards (Plaid Cymru) did not fly to Cardiff to meet the Heritage Monister (Alun ffred Jones who lives 3 miles from Dyfed's house in Penygroes).

Now I am in receipt of an email that states that Dyfed Edwards was in Cardiff to meet the Heritage Minister, so Gwynedd Council let's have some clarity and transparency on this ? What is the truth ? Was he there meeting Alun Ffred Jones the Heritage Minister or not ?

Additionally, it is only right that ratepayers in Gwynedd get to know how much the County spends on IEUAN AIR (GWYNEDD AIR) from the Council's depleted purse.

I have asked the question how much has been spent on Ieuan Air, and furthermore I shall then see when and by whom.

Too much time is spent in useless meetings wasting time and money with other more important matters needing attention, and we need a total review from cardiff to Caernarfon on these.

If the belt needs tightening, we need to be sensible and a leader must lead by example.

Wednesday, 14 October 2009

MYTH


Rhaid dweud pan ddywedodd Dafydd Iwan y myth hwn yn fyw ar BBC Radio Cymru, mi benderfynnais gan ei fod eisiau chwarae yn fudr, mi geith o chwarae budr a dyma lle (o fy ochr I dorrodd perthynas weithiol/cyd weithiol rhyngddom). Wrth gwrs roedd Dafydd wedi pellhau o'r cyfarfod yn Ysgol Syr Hugh Owen, pan sylweddolodd fod yna fygwth i Blaid Cymru o barti arall.

Roedd Radio Cymru yn trafod etholiadau drwy Gymru, ond roedd Dafydd Iwan yn treulio'r amser yn son am Llais Gwynedd ar etholiad yng Ngwynedd (yn groes i reolau darlledu etholiadol- fel gyfaddodd BBC wedi'r darllediad a rhoi ymddiheuriadau i ni.

Tra yn manteisio ar y Radio fe ddywedodd fod gan Llais Gwynedd aelod sy'n wrth Gymreig ac yn gefnogol i'r ochr dde eithafol. - hyn wrth gwrs yn glwyddau noeth ac yn ymgais i bardduo ni fel parti.

Roedd wrth gwrs yn cyfeirio at John Walker oedd wedi arwyddo taflen un o ymgeiswyr Llais Gwynedd.

Iawn i glirio ffeithiau, tydi Mr Walker erioed wedi bod yn aelod o Lais Gwynedd, na chwaith wedi mynychu unrhyw gyfarfod gennym o gwbl. Mi arwyddodd y papur gan ei fod yn byw yn ymyl yr ymgeisydd, ac oll mae arwyddo y papur etholiadol yn ei wneud yw datganiad fod yr unigolyn yn gymwys i sefyll.

Cymerwch fy mhapur I fel engraifft. Arwyddwyd y papur hwnnw gan 10 unigolyn yn y ward. Aelodau Plaid Cymru, cyn aelodau o Blaid Cymru, aelodau o Lais Gwynedd ac unigolion oedd erioed wedi bod yn aelod o ddim byd ar wahan i'r WI a Ffermwyr Ifanc.

Iawn ta beth am y rhai oedd wedi arwyddo papurau rhai o aelodau o Blaid Cymru. Pwy arwyddodd bapur y Cynghorydd Dewi Lewis ?, ac mae yn anifer mwy o unigolion amheus allan yna ond wrth gwrs dim nhw oedd yn sefyll ond yn hytrach yr ymgeisydd.

Felly dyna Myth arall wedi'w roi yn y gwely, ac esboniad sut gychwynodd y ffrae rhwng Dafydd a finnau.
I must say when Dafydd Iwan stated this myth live on BBC Radio Cymru, I decided that if he wants to play dirty, I'll give him playing dirty, and this is the turning point where he lost all credibility and any respect that I had for him. Of course Dafydd had become distant following the meeting in Syr Hugh Owen when he realised that Llais Gwynedd were to be a threat to Plaid Cymru.

Radio Cymru were discussing elections throughout Wales, but Dafydd Iwan spent most of the time discussing Llais Gwynedd and the elections in Gwynedd (which is contrary to election rules of the BBC - BBC after the broadcast apologised and admitted that Iwan had contravened the rules)

Whilst live on the radio, he stated that Llais Gwynedd had an individual who was a member that was anti-welsh and was also a member of an extreme right wing party. - this of course was a total fabrication and an attempt to creat embarassment to Llais Gwynedd as a party.

He was of course referring to John Walker who had signed a candidate's paper to stand.

Now to clear some facts, Mr Walker is not and has never been a member of Llais Gwynedd, nor has he attended any of our meetings at all. He signed the paper as he lived near the candidate as all that is required in accordance with the rules, is that he confirms that the candidate is eligible to stand.

Take my election paper for example, It was signed by 10 people in the ward. Some were members of Plaid Cymru, some ex-members, members of Llais Gwynedd and some were members of nothing apart from the WI and Young Farmers.

What is interesting is some of the individuals who signed papers for Plaid Cymru. Who signed Councillor Dewi Lewis's paper ? and there are more dubious individuials out there who signed papers for Plaid candidates.

So there we are another Myth put to bed, and an explanation of how the debate between myself and Dafydd Iwan started.

Sunday, 11 October 2009

ARFON 6
LLANLLYFNI: O P HUWS (Plaid Cymru)

Dyma chi ddyn diddorol. Does yna ddim byd tydi OP ddim yn gwybod am fusnes. Mi fuasai rhoi OP i arwain portffolio Uned Datblygu Economaidd yng Ngwynedd yn gwneud byd o les i bawb. Fo oedd y pen busnes SAIN, heb OP ni fuasai Sain wedi dathlu 20 mlynedd heb son am 40. Roedd o yn ffonio am 5.30 i 6.00 y bore, methu cysgu ac wedi cael rhyw syniad roedd angen trafod efo fi. Wedyn ar ol y sgwrs orffen yn gofyn , "..nes I ddim dy ddeffro di naddo ?"

Dim llawer sy'n gwybod mai Owen Pennant yw ei enw iawn ac yn 18 oed roedd yn rhedeg busnes cywion ieir yn yr ardal gan stopio mewn llefydd anghysbell i ffonio ei gystadleuwyr i edrych faint o archebion oedd ganddynt nhw !

LLANRUG: CHARLES JONES (Plaid Cymru)

Wrth siarad efo Charles un diwrnod mi ges gymaint o sioc pan ddywedodd ei fod wedi ymddeol. Dyma "Cliff Richard" Cyngor Gwynedd. Mae o yn edrych yn well na cynghorwyr hanner ei oed o. Cyn weithiwr i BT, fo hefyd oedd y Cynghorydd cyntaf o Blaid Cymru i siarad efo fi fel aelod o Lais Gwynedd yn Mai 2008. Mae o yn agos i'r top efo technoleg o ochr y Blaid, ac yn gefnogol i ddod a'r Cyngor Gwynedd i'r ganrif yma ym myd technoleg.


MARCHOG: SYLVIA HUMPHREYS (LIB-DEMS)

Hynod o neis ac ar gallu i siarad Cynmraeg yn reit dda. Mae Mrs Humphreys yn dysgu Cymraeg, a chwarae teg iddi hefyd. Be sy'n rhyfedd am fywyd ydi mi aeth Mrs Humphreys i Lundain i gyfarfod a'i gwr (oedd yn dod o Gymru), cyn dod yn ol ac ymgartrefu ym Mangor. Cefais eiriau neis ganddi 'chydig yn ol pan ddywedodd ei bod yn siarad efo'i gwr yn ddiweddar ac wedi dweud ers i ni ddod ar y cyngor, ei fod wedi mynd yn braf dod yno gan ein bod fel parti yn heriol ac yn cwestiynnu pethau rhywbeth nad oedd yn digwydd o'r blaen.
LLANLLYFNI: O P HUWS (Plaid Cymru)

An interesting man, there is nothing that OP doesn't know about business and enterprise that is not worth knowing. If you put OP as the portfolio leader on Economic Development in Gwynedd it would be the best one in Wales. DHe was the business brain behind SAIN. Without him SAIN would not have celebrated 20 years in business let alone done 40 years. He used to mphone me at 5.30am - 6.00am, he couldn't sleep and he had an idea that he needed to bounce ideas off me. After discussing the idea in detail, he would finish the conversation with "..I didn't wake you up did I ?"

Not many know that his real name is Owen Pennant and at 18 years old he was running his own business selling chickens in the area, and of course as a shrewd businessman he used to call his competitors from call boxes to check on their orders !


LLANRUG: CHARLES JONES (Plaid Cymru)

Whilst speaking with Charles one day I had such a shock when he told me he was retired. This is the "Cliff Richard" of Gwynedd Council. He looks better than councillors half his age. An ex employee of BT he was the first Plaid Councillor to speak to me following the election in May 2008. He is quite savy with technology and is fully supportive to move Gwynedd to this century in this field rather than languishing in the past.


MARCHOG: SYLVIA HUMPHREYS (LIB-DEMS)

Totally nice and able to have a conversation in Welsh. Mrs Humphreys has learnt Welsh and fair play to her as well. How interesting life is, as Mrs Humphreys when she was young went to London to live and work and it was there that she met her husband who incidentally is also Welsh and they came back to Bangor to live and work. She told me once that she was speaking with her husband recently and had told him what a joy it is to come to council meetings these days with Llais Gwynedd there as we ask qiestions and operate as an effective opposition which for Gwynedd is the first time it has happened in about 20 years.

Friday, 9 October 2009

MYTH AM LLAIS GWYNEDD


Mae rhai o aelodau Plaid Cymru yn honni fod Llais Gwynedd wedi'w sefydlu
"..oherwydd fod ambell unigolyn yn casau Plaid Cymru".

Eto Myth o adran sbin y Blaid ydi hyn. Dyma sut ddigwyddodd bethau.

2 Flynedd union yn ol i'r mis hwn, roedd cyfarfod wedi'w drefnu yn Ysgol Syr Hugh Owen i rieni, llywodraethwyr ac athrawon ysgolion cynradd y dalgylch i drafod Cynllun Cau Ysgolion Dafydd Iwan.

Yno roeddwn ymysg tua 120 o rai eraill, ac roedd Dr Gwyn Jones yn dweud fod hyn i gyd i "wella addysg y plant" dim byd wrth gwrs i wneud efo safio arian. Yn y cefn roedd y Cyn Gynghorwyr Dafydd Iwan, a Richard Parry Hughes ac hefyd Cyng. Huw Edwards.

Dywedwyd joc gan un ohonynt yn ddistaw fel fod y tri ohonynt yn chwerthin, ac fe wnaeth y gynulleidfa sylwi ar hyn.

O glywed ni yn trafod dyfodol addysg ein plant, a'r rhain yn cracio jocs yn cefn, mi godais i fyny a dweud wrth y tri "
cofiwch mae ni sydd wedi eich ethol i fewn fel Cynghorwyr ac os na fyddech yn gwrando arnom, ni fydd yn eich ethol allan hefyd".


Daeth cymeradwyaeth oddiwrth y dyrfa, roedd y folcano wedi cychwyn.

Aeth DI yn goch at ei glustiau ac ar ddiwedd y cyfarfod roedd wedi gwylltio cymaint fel nad oedd yn gallu cael ei eiriau allan i geisio dadlau efo fi. Noson honno roddais gyfweliad i Radio Cymru, Daily Post a C&D, dyma gychwyn LLAIS Y BOBOL.

Yn fuan wedyn daeth y Cynghorydd Owain Williams mewn cyswllt ac bu i ni gyfarfod.

Wedyn aeth y ddau ohonom allan i chwilio am bobol i sefyll etholiad. Daeth Simon atom am sgwrs ac eraill ac fe dyfodd popeth yn ddistaw bach.

Targedwyd seddi Dafydd Iwan, Meinir Owen a Richard Parry Hughes, er na roddwyd neb i fyny yn Groeslon, roeddem yn ymwybodol fuasai Cynghorydd Eric Jones yn ennill yn hawdd yno, hyd yn oed fuasai Ieuan Wyn ei hun yn sefyll yn ei erbyn.

Roeddwn hefyd wedi datgan fuasai DI a RPH yn colli eu seddi ymhell cyn yr etholiad, oherwydd y cymeriadau cryf a gonest roeddem wedi'w rhoi yn eu h'erbyn.

Ein bwriad oedd atal y cynllun dwl DI efo'r ysgolion, a rhoi synnwyr cyffredin i Gyngor Gwynedd yn ol.

Ac yn eiriau'r sais,
"The rest is history"
Some members of Plaid Cymru allege that Llais Gwynedd was set up because "some people hate Plaid Cymru"

Again this is a myth and a spin from Plaid. This is how we came about.

Exactly 2 years ago this month a meeting had been arranged in Syr Hugh Owen school for parents, governors and teachers of primary schools in the area, to discuss Dafydd Iwan's closure of Schools document.

I was there amongst about 120 others concerned and l;istening to Dr Gwyn Jones stating that it is all about "improving the education of our children and nothing to do with saving money"

In ths back was Ex Councillors Dafydd Iwan and Richard Parry Hughes and Councillor Huw Edwards.

A joke was said by one of them which resulted in the three laughing loudly, and those present noticed this. At this point I stood up and said "..you three there remember who voted you in as councillors and unless you listen, it will be those very same people who will vote you out as well".

The crowd erupted and we had started a volcano.

DI went red, and at the end of the meeting he was so incensed that he couldnt hold an argument with me due to his temper. That night I gave an interview for Radio Cymru, Daily Post and the C&D. - This was the start of LLAIS Y BOBOL - THE PEOPLE'S VOICE.

Soon after this, Councillor Owain Williams came into contact and we met.

Then both of us went out seeking candidates for the election, and of course Simon came to talk to us, and everything grew slowly and quietly.

We targeted the seats of Dafydd Iwan, Richard Parry Hughes and Meinir Owen and although we didn't put anyone up in Groeslon, we knew that even if Ieuan Wyn stood against Eric Jones, Eric would win him hands down.

I had also stated that DI and RPH would loose as the characters that were up against them were strong and honest.

Our target was to stop the Dafydd Iwan's stupid plan and bring common sense back to Gwynedd Council.

In simple words, "The rest is history".

Friday, 2 October 2009

PLAID CYMRU & LLAFUR / PLAID CYMRU AND LABOURMae'r 3 wythnos diwethaf wedi bod yn hectic, ac dwi ddim wedi rhoi dim byd ar y blog o gwbl, ond dwi yn gofyn y cwestiwn hwn.

Gyda Rhodri yn gadael, a Llafur/Plaid wedi methu etholwyr Cymru, pam o pam na fedrith pobol Cymru weld fod y ddau barti wedi methu arwain gwelliannau yma yng Nhymru.

Dweud hynny, mae Rhodri Morgan yn ddyn hynod o neis, anffodus yw fod addewidion Llafur/Plaid wedi methu yn ei deyrnasiaeth.Now the past 3 weeks have been hectic, and I haven't contributed anything new on the blog, but I throw this question up.

With Rhodri going, and Labour/Plaid Cymru having failed the electors in Wales, why o why o why can't people see that both parties are unable to lead.
Saying that, I must say that Rhodri Morgan is a very nice man, a gent in the true sense of the word. Unfortunate is that their original promises in the Lab/Plaid control failed to materialise.

Tuesday, 22 September 2009

FFAFR I BLAID CYMRU - A FAVOUR FOR PLAID CYMRU

Rwan rhag ofn fod pobol yn meddwl fod gas gen i Blaid Cymru, mae hynny yn bell o'r gwir. Dwi yn gallu gwneud yn iawn efo rhan fwyaf ohonynt, gan eu bod yn gymhedrol ac hefyd yn cynrychioli yr hen steil o Blaid Cymru a dim yn llenwi pocedi eu hunain.

Yn ddiweddar, roeddwn mewn Pwyllgor Cynllunio ac wrth siarad gyda aelod o Blaid Cymru sydd yn aelod ers degawdau, daeth yn amlwg i mi ei bod am siarad ar gais cynllunio cartref i'r henoed oedd ger ein bron, ac nad oedd wedi sylwi fod ei nai yn gweithio yno.

Wrth gwrs os buasai wedi gwneud hynny, mi fuasai mewn dwr poeth gyda'r ombwdsman, ac nid fy lle i oedd dweud wrthi i beidio, yn hytrach cyn iddi siarad, cefais air efo'r Swyddog Monitro er mwyn i hi gael gair distaw efo hi a'i chynghori i ddatgan diddordeb, a dyna beth wnaethpwyd.

Nid yw'r aelod hyd heddiw yn gwybod mai fi achubodd hi.Now in case people think I don't like all members of Plaid Cymru, that is far away from the truth. I get on very well with most of them, especially the one's who represent the old style of Plaid and are not htere to look after their own interest only.

Recently I was in a Planning meeting and speaking with a member of Plaid Cymru who has been a member for ages, it became apparent that she was going to voice her opinion on planning for an old people's home, without realising that her grandson worked there.

Now if she had taken part in the debate, the ombudsman would have come down on her like a ton of bricks, and of course it was not my place to tell her not to take part, it would be better said from the monitoring officer and I duly had a quiet word with her prior to the meeting.

The member did not take part, and to this day has no idea who saved her from possible repocussions.

JOBAN I'R HOGIA - JOBS FOR THE BOYS


Rwan, os ydi'r cyhoedd yn cicio Cynghorydd allan gan nad ydyw unai yn ddigon da neu eu bod yn teimlo nad ydyw wedi gwneud digon i'r gymuned, y peth diwethaf da chi yn ei ddisgwyl ydi iddynt gael joban wedyn ar rhyw bwyllgor neu asiantaeth. Wel hogia bach, dyna be sy'n digwydd.

Mi welsom Mai 2008, 2 unigolyn yma yng Ngwynedd yn cael cic allan o'r Cyngor, sef Dafydd Iwan a Richard Parry Hughes. Wrth gwrs be ddigwyddodd nesaf oedd i Dafydd Iwan gael joban ar Bwyllgor PEG, a Parry Hughes gael mynd ar Heddlu Gogledd Cymru ymysg apwyntiadau eraill.

Rwan yn anhygoel ar ol methu rheoli yng Ngwynedd, mae wedi cael ei apwyntio i Fwrdd cysgodol Ynys Mon.

Felly'r neges yn y fan hon tdi os ydi'r cyhoedd yn cael gwared ohonoch, peidiwch a poeni, mae'r hogia am edrych ar eich h'ol.

Now if the public kick you out as a councillor, either because they feel your not good enough or that you havent done enough for the community, the last thing you'd expect is for them to be given a job on some public committee or other simmilar organisations. Well you will be glad to know, that is what happens.

We saw in May 2008, 2 people here in Gwynedd getting kicked out as Councillors, Dafydd Iwan who had a nice cushy job on Gwynedd PEG and Richard Parry Hughes who had a post with the North Wales Police Authourity and other bodies as well.

Now amazingly after failing to manage Gwynedd Council, Parry Hughes has been appointed to the shadow board in Anglesey Council.

So the message here is if your rejected by the publiv, no problems, the lads will look after you.

Monday, 21 September 2009

GWIRFODDOLWYR - VOLUNTEERS
Fore Sul daeth nifer o Gynghorwyr Cymuned Llanwnda, trigolion eraill o Rhosgadfan ac hyd yn oed o Lanberis draw i osod pystiau gol ar gae chwarae Rhosgadfan.

Mae nifer o'r ifanc wedi bod yn cwyno nad oedd dim iddynt wneud, ac drwy gael rhain yn eu lle, o leiaf cant fynd yno i gael cic a ballu tan fydd mwy o bethau yn cael eu gosod.

Mae rhan fwyaf o'r paratoi wedi'w wneud gan Hugh, ac roedd gwaith caled gan bawb oedd yno fore Sul yn golygu fod yna bystiau yn eu lle, fydd yn gwneud andros o wahaniaeth i blant, a gobeithio eu tynny oddiwrth y strydoedd i chwarae pel.

Hefyd mae yna dim Peldroed o'r enw Mountain Rangers yn y pentref, a braint oedd gennyf yn gem Dydd Sadwrn o noddi pel y gem iddynt. Mae'nt yn cael llwyddiant gwych er mai colli 4-3 wnaethant penwythnos hwn.

Dwi wedi bod ynghlwm efo datblygiad y tim ers iddynt sefydlu haf 2008, ac mae'r hogia i'w clodfori ar y ffordd maen't wedi casglu noddwyr ac arian i brynu defnyddiau. Mae ganddynt rhaglen gwerth chweil, a dweud y gwir yn well na ambell dimau o Gynghrair Cymru.

Felly chwi bobol leol, cefnogwch yr hogia, a dewch gyda'n gilydd er mwyn gwella ein pentrefi i bawb.
On Sunday morning a number of Llanwnda Community Councillors and others from Rhosgadfan and even as far away as Llanberis, came to Rhosgadfan to fix goal posts in the playing field.

The oyungsters had been complaining that they had nothing to do, and by getting these posts in their place, at least they now have somewhere for a kick about instead of playing on the streets.

All the preperations had been organised by Hugh, and everyone there on Sunday worked hard which now means that the village have somnewhere for the youngsters to go. It will make a lot of difference and hopefully reduce the anti social behaviour.

There is also a football team in Rhosgadfan called Mountain Rangers, and it was a pleasure for me on Saturday to sponsor their match ball. They are very successful although on Saturday they lost 4-3.

I have been with the lads since the beginning of Summer 2008, and they are to be praised for the way they have gone around collecting sponsore and raising money to buy equipment and kit. Their match day programme is outstanding and is miles better than some of the teams in the League of Wales.

So all you local people, let's support the lads, and let us all work together to create a better village for us all.

CAI YN DANGOS ETO EI BROBLEM

Rwan Mae na rhywbeth wedi ei roi ar flog unigolyn arall am tybiwn deulu Cai neu aelod o'r teulu. Mae Cai Larsen wedi rhoi 2+2 ac wedi cael 5, mae yn awgrymu mae "aelod o Lais Gwynedd" neu yn hytrach efallai fi ydi'r awdur hwn. I ddechrau tydw i ddim wedi gweld beth oedd wedi'w ddweud ac dwi wedi holi rhai ac tydi nhw ddim chwaith wedi gweld beth ddywedwyd felly dwi yn saethu yn y tywyllwch ar hyn.

Os ydyw yn debyg i beth sydd yn cael ei adael ar fy mlog I yn aml, ac yn amlach byth ar flog Gwilym Euros, nid oes lle i hynny. Dwi wedi cyfeirio at hyn yn Gorffennaf ac mae Gwil hefyd ymhellach yn ol wedi nodi nad ydyw am argraffu'r sylwad. Ac nad ydym wedi'w cyhoeddi gan nad ydynt yn berthnasol.

Rhaid i Cai sylwi fod yna bobol arall allan yna sydd ddim yn ei hoffi am rhyw reswm neu beidio.

Dyma beth mae yn ei ddweud.

...adael ar fy mlog yn rheolaidd pan 'dwi'n cynhyrchu blogiad sy'n ypsetio un grwp gwleidyddol penodol. 'Dwi hefyd yn cael bygythiadau trwy e bost, ac mae fy rhieni oedranus yn cael eu haslo o bryd i'w gilydd. Bydd fy nghyflogwyr hefyd yn derbyn cwynion yn lled rheolaidd.


Pethau ar ei flog
o - Wel join the club, yn sicr pan dwi wedi rhoi sylwad ar unrhyw flog dwi wedi gadael fy enw. Er dwi ddim yn darllen na gadael sylwadau yn aml iawn (tua 5 gwaith).

ypsetio un grwp gwleidyddol
- yn cymeryd ei fod yn cyfeirio at Lais Gwynedd.

Bygythiadau drwy e-bost
- wel os ydynt yn fygythiadau, mae yna gyfeiriad arnynt, ac yn fwy mae yna gyfeiriad IP arnynt felly dos a nhw i'r Heddlu yn lle ceisio creu stori allan o ddim byd. Efallai hefyd fod Cai yn cyfeirio at ebost yrrais I iddo yn yr Ysgol. Roedd hyn yn dilyn i Cai geisio cysylltu Llais Gwynedd efo'r BNP, wedyn mi newidiodd ychydig ar ei gynnwys. Trafodwyd y mater hwn yng nghyfarfod Llais a gofynnwyd i finnau ofyn am gyfeiriad Clerc y llywodraethwyr ganddo fel pennaeth, er mwyn gwneud cwyn ffurfiol amdano. Dyna felly mae'n cyfeirio ato. Wrth gwrs roeddwn fel roeddwn y tro blaen am geisio peidio i hynny ddigwydd.

Pan wnaeth o rhywbeth tebyg o'r blaen a gadael sylwad am Gwilym ar ei flog, mi drafodais y mater efo Swyddog Monitro y Cyngor a dod i benderfynniad fuasai yn well trafod efo'i fam (sy'n gynghorydd Sir) er mwyn iddi ei darbwyllo i fod yn ofalus.

Do chwarae teg mi wnaeth Mrs Larsen hynny a dod yn ol ataf gan ddweud "..mae o yn gallu bod yn benboeth am Wleidyddiaeth".

Ac efallai mai hyn mae'n gyfeirio at ei rieni yn cael eu "haslo" !!

Iawn i roi pethau mewn perspectif.

Sgen i ddim byd i ddweud wrth y crinc hwn. Dwi yn ei 'nabod, yn ei gofio yn Ysgol Brynrefail fel dwi yn cofio ei ddau frawd. Dwi yn gallu gwneud yn gret efo Trystan sy'n brifathro penigamp a chydwybodol mewn ysgol lle rwy'n lywodraethwr. Yn ei gefnogi i'r uchaf, er efallai nad ydym yn gytun efo gwleidyddiaeth ond mae dyfodol plant yn bwysicach na hynny ac mae Trystan yn rhoi nhw gyntaf ar bob achlysur.

Yn ail, mae Mrs Larsen a minnau wedi cytuno ar nifer o faterion yn y Cyngor, dwi yn Is Gadeirydd ar bwyllgor lle mae hi yn gadeirydd, ac yn ei chefnogi hi ar bethau yn union fel mae hi yn fy nghefnogi I.

Roedd Cai yn wirion efo'i awgrymiad am BNP, digwydd bod roeddwn wedi cael sgwrs am BNP efo Trystan 'chydig wythnosau cyn ei flog ac wedi dweud pa mor gas dwi o'r adain dde hon a'r parti neo nasiadd hyn, a chefais drafodaeth am deulu Larsen o Norwy i Gaernarfon gan fod ewythr i Cai yn gyn athro arnaf yn Ysgol Gwaun Gynfi, yn athro gwych ac dwi yn dal i gofio ei eiriau diwethaf i mi cyn ymadael am ysgol Brynrefail, mi 'sgwenodd ar lyfr llofnod (sydd gyda llaw dal gennyf yn rhywle) "Gorau arf ar ddysg" -

Mae fy nheulu wedi canfasio i Mrs Larsen yn y gorffennol, ac dwi bron yn saff fod fy nhad wedi arwyddo ei phapur ar nifer o achlysur.

Rwan, dwi am gyfeirio i flogiwr SIONYN, sydd yn gadael pethau ar fy mlog weithiau. Roedd rhai o bethau yn rhesymol, ond mi roeddwn wedyn yn cael pethau am CAI dan enw SIONYN, ANON, GUTO, WMFFRA, PAUL, pethau am bobol eraill hefyd dan yr un enw, felly mi fuddsoddais mewn meddalwedd tracio IP, ac mae hwnnw wedi gweithio.

Mi gadarnhaf fod SIONYN go iawn yn 81.170.16.2, ac er nad wy'n cytuno gyda'i wleidyddiaeth mi roddaf nhw ymlaen. Roedd yr enwau eraill yn 83.151.??.? sydd ar hyn o bryd yn cael ei dracio er mwyn dadansoddi pwy ydi o neu hi.

Pwrpas hyn oedd i stopio yr unigolyn hwn/hon rhag cysylltu. Dwi ddim eisiau gwybod am bethau mae'n ddweud, ac yn amlwg mae ef/hi a Cai wedi cael geiriau croes am rhywbeth neu gilydd yn rhywle.

Iawn yn syml, mae 2+2 yn gwneud 4. Felly CAI tyn y "chip" na oddiwrth dy ysgwydd, ac am y tro hwn, nid Llais Gwynedd na fi sydd tu ol i unrhyw sylwad.

Saturday, 19 September 2009

MYTH


Iawn mae bandwagon Y Blaid yma yng Ngwynedd yn dod allan efo pob math o asyniadau a celwyddau am Lais Gwynedd.

Myth arall yw fod
Llais Gwynedd yn blaid wrth Gymraeg a Chymreig, ac mai unigolion Saesneg eu h'iaith yw y prif gefnogwyr.


Wel am lol potas llwyr.

Gallaf ddatgan fod pob un cyfarfod o Lais Gwynedd wedi bod yn y Gymraeg, ac er fod un unigolyn ddim eto yn rhugl yn yr iaith, mae yna rhywyn wedi bod yn eistedd yn ei h'ymyl yn cyfieithu iddi. Mae hi yn codi rhan fwyaf o bethau beth bynnag, ac wedi mynychu cwrs yn Nant Gwytheyrn am wythnos i fagu hyder, ac wrth i ninnau hefyd ei chefnogi, mi ddaw.

Gyda ein cefnogwyr, maen't yn bennaf yn bobol Gwynedd (naturiol) sydd wedi diflasu ar gam-reolaeth Plaid Cymru yn y Sir, ac angen llais arall i'w cynrychioli.

Wrth gymharu efo Cynghorwyr di-Gymraeg yn y Cyngor, mae canran ni yn isel iawn 1/13. Mae Plaid gyda mwy (dadansoddi pwy sy'n defnyddio teclynnau cyfieithu) 4/35, mae'r Lib Dems yn fwy byth, ac wrth gwrs mae yna rai o Lafur hefyd - OND tydi hynny ddim yn meddwl nad ydynt yn Gynghorwyr da, na chwaith ddim yn gefnogol i'r Iaith Gymraeg.

Mae Gwynedd a Chymru gyda dwu iaith swyddogol. Mae angen parchu'r ddwy.

Felly dyna ni myth arall wedi'w roi i'r gwely.Now the Plaid Cymru bandwagon every now and again comes out with all sorts of assumptions and lies regarding Llais Gwynedd.

Another myth of course is that
Llais Gwynedd is made up of anti Welsh supporters, and is mainly supported by English only speakers.


What a load of twaddle.

I can state that all our meetings have been conducted in Welsh, and although we do have one Councillor who is not yet fluent in Welsh, we have had someone sit beside her to translate anything that is said. She picks up most things anyway (as her husband and daughter are fluent in Welsh), and she has attended a weeks course in Nant Gwytheyrn to gain confidence, and with us as well supporting her, she will soon be able to address the Council in Welsh.

Regarding our supporters of course, they are from Gwynedd (naturally), and are fed up with the mis-management by Plaid Cymru in the County,a nd required another voice to represent them.

When you compare this with other non-Welsh Councillors in the County, our percentage is low 1/13. Plaid Cymru have about 4/35 (by visualising who uses translation equipment during meetings), Lib Dems slightly more and also Labour members as well, - BUT this does not mean that by not speaking Welsh that they are less effective than those who do, and some members of Plaid have to realise that.

Wales and Gwynedd have two official languages, and we need to respect both.

So another Myth bites the dust.

PATAGONIA


Wel o'r diwedd mae yna synnwyr cyffredin yn bodoli.

Rwan dwi yn dal i fyny gyda newyddion pethau, ac da yw gweld fod Shirley Edwards o Batagonia wedi cael caniatad "Llywodraeth Llundain" i ddod i Gymru. Maen't yn ail ystyried cais Evelyn Calcabrini i weld os caiff hi ddod.

Rwan dau beth yn fy nharo.

Paham fod rhywyn yn Llundain yn trafod os yw unigolyn yn iawn i ddod i Gymru, onid trafodaeth i Lywodraeth Cynulliad DDYLAI hynny fod ?

Ac yn ail, ond am ymdrechion rhai yma yng Nghymru, na fuasai hyn yn gyntaf wedi cael sylw ac yn ail iddynt gael dod yma.

Felly DA IAWN CHI i'r rhai sydd wedi bod yn ymdrechu.
At last common sense prevails.

I am catching up on things after a hectic week and note that Shirley Edwards from Patagonia has been approved by "London" to come to Wales.

Now two things strike me.

Why would someone in London decide the fate of a visitor to Wales, as this of course SHOULD be a decision for the Assembly ?

And secondly, be it not for the effort and perseverance of people here in Wales, then this would not have happened.

So a hearty CONGRATULATIONS to those who have worked hard on this.

LLUNDAIN - LONDON


Syth ar ol Cyfarfod Cyngor Cymuned (oriau man y bore) roeddwn yn dreifio am Llundain. Tydi dim byd yn newid yno ar wahan i draffig yn waeth, ffyrdd yn beryg bywyd a pawb yn ddreifar gwael ond myfi wrth gwrs.

Tu allan i Llundain roeddwn lle delfrydol o Geidwadol o'r enw Lower Kingswood, efo tai fel cestyll, ac ambell plum yng ngheg y trigolion.

Heb gyfrifiadur, roeddwn ar goll, hon yw'r peiriant sy'n cymeryd nodiadau, cofnodion a ballu ond nid ar waith roeddwn yno felly doedd dim lle iddi yn y car.


Cychwyn yn ol am 9.30 fore Gwener, a traffig a damweiniau ar hyd y draffordd. M1 roeddwn ynghannol traffic damwain am 2 awr, M6 am 3 awr yn sefyll yn sownd tra roedd ambiwlans a'r heddlu yn trin pethau.

Roedd gennyf gyfarfod i fod am 1.30 Ddydd Gwener ac un arall am 6.30 ond fu rhaid gohirio'r ddau gan wnes I ddim cyrraedd adref tan 7.30 neithiwr (Nos Wener).

Bore ma gyda agor ebyst, roedd tros 40 ohonynt yn fy nisgwyl (3 diwrnod o ebyst) ac allan o rheini ond 5 oedd yn ddefnyddiol jync oedd y gweddill.

Rwan moral hyn yw wrth gwrs i fynd a'r peiriant hwn efo fi bob tro yn un peth, a cymeryd y tren tro nesaf.
Straight after the Community Council meeting on Wednesday, (straight after midnight) I was driving to London. Nothing changes in London apart from increase in Traffic and the road are much more dangerous, with everyone (apart from myself of course) a dangerous driver.

I was outside London in a very conservative area called Lower Kingswood, with houses like castles and people talking with a plum in their mouths.

Without the laptop, I was lost, as I take notes, minutes and everything on it, and I didn't have room to take it.

Starting off at 9.30am on Friday morning, there was nothing but traffic and accidents on the motorway. I was stuck for over 2 hours on the M1, and upwards of 3 hours on the M6 whilst the emergency services dealt with accidents.

I had arranged a meeting at 1.30pm and at 6.30pm but had to cancel both as I didn't arrive home until well after 7.30 last night (Friday).

This morning I opened my email and the last 3 days' emails were there, over 40 of them with only 5 being anything of value the others were spam.

Now the moral of all this is firstly to take the laptop with me even for social/private visit and next time, to take the train.

Thursday, 17 September 2009

CYNGOR GWYNEDD - I BE ? WHY ?


Neithiwr roeddwn yng Nghyfarfod Cyngor Cymuned ble roedd Cyngor Gwynedd dan y lach.

Roedd nifer o bethau lle rwyf I neu'r clerc wedi ei godi sydd angen sylw yn yr ardal heb gael ei gwneud ac roedd un Cynghorydd yn dweud fod rhai o'r materion hyn yn mynd yn ol bron iawn mor bell ar adeg pan gychwynnodd ar y Cyngor (bell amser yn ol).

Ar y cyfan dwi yn cytuno. Er fod nifer o bethau yn digwydd, pam pam a phaham fod y clerc a minnau yn gorfod ail ofyn yr un peth drosodd a throsodd o fis i fis.

Digon yw digon, ac ar yr agenda am fis nesaf fydd y cwestiwn o ddiffyg hyder yng Nghyngor Gwynedd fel Cyngor Sir yn cael ei drafod gan y Cyngor, mi fydd y penderfynniad yn wybodaeth gyhoeddus a phw a wyr, efallai fydd mwy o gynghorau yn teimlo yr un peth.

Iawn beth mae'r Cymunedau eu angen ac hefyd Cynghorwyr yw gweithrediad yn eu dymuniadau (os yn bosib wrth gwrs). Tra fod pentref Rhosgadfan yn lwcus cael dau doriad gwair y flwyddyn o amgylch y pentref, mae cannoedd os nad miloedd yn cael ei wario ar flodau neis ger mynediad parc diwydiannol Cibyn neu ger mynediad i Gaernarfon - Onid yw pobol Rhosgadfan a Rhostryfan yn talu trethi hefyd?, a pha adnoddau sydd ganddynt yn y pentref ar wahan i'r ysgol?, casglu sbwriel, sweeper sy'n teithio drwy'r pentref yn gyflymach na Schumaker, ac ychydig o bethau eraill.

Rwan bore ma ar doriad y wawr (tua 8 gan mai yn y bore mae dal hi), dwi am drefnu cyfarfod efo oddeuty 4 swyddog er mwyn gwthio'r gwch i'r dwr a gweld pam nad yw pethau yn cael ei wneud. Efallai fis yma ar ol lluchio'r dwmi allan, strancio a gweiddi fydd y materion hyn yn cael sylw ac efallai cawn osgoi pleidlais o ddiffyg hyder yn Cyngor Gwynedd.Last night I was present at the Community Council meeting where services by Cyngor Gwynedd were discussed and judged.

There has been many matters discussed by myself and the clerk with officers in Gwynedd whereby nothing has been done, and one councillor stated that some have been so long that they go back to when he started as a councillor many years ago.

On the whole I would agree with this statement, although I have seen many matters being resolved, there are some where I or the clerk have had to go back and back to get things done.

Enough is enough, and it has been suggested for next months meeting, that a vote of no confidence is to be proposed on Gwynedd Council which could see other councils in Gwynedd following suite.

Now what the communities and councillors want is cooperation and implementation of their requirements (if of course possible).

Whilst the village of Rhosgadfan is lucky to get two grass cuttings annually, whilst hundreds or thousands of pounds are spent on nice flowers at the junction to Cibyn estate or as people enter Caernarfon.

The people of Rhosgadfan and Rhostryfan pay their rates as well and What resources ar ethey given by the Council apart from the School, refuse, a street sweeper that goes so fast through the village you might as well think that Michael Schumaker is driving, and other small matters ?

Now at 8 this morning, I will be knocking on the Council's door, speaking with officers and seeking answers and assurances as to why, when and how these matters are to be resolved ? And who knows by throwing my dummy out of the pram, jumping up and down and shouting and getting angry, perhaps these matters can then be resolved and we may even avoid the vote of confidence (or lack of).

Wednesday, 16 September 2009

MYTH


Mae na nifer o gamsyniadau yn bodoli, hynny yw mae Llais gwynedd yn cael bai am pawb a phopeth (dweud y gwir mwy o fai na Osama Bin laden ar adegau). Dwi am glirio rhai o'r myth's yma tros y misoedd nesaf.

MYTH 1:

"..Llais Gwynedd sydd tu ol i fideo You Tube Hogia Gwynedd".

Clwyddau noeth. Mi wnaeth un cynghorydd Plaid Cymru yng Ngwynedd awgrymu wrthyf mai fi oedd tu ol i'r fideo. Pan ddaeth allan roeddwn ar fy ngwyliau efo'r teulu yn Ffrainc.

Mi gefais alwad ffon gan aelod o Lais Gwynedd yn gofyn i mi os oeddwn wedi ei weld, ac nad oeddwn wrth gwrs. Diwrnod hwnnw mi gynigiais i'r plant fwyd yn McDonalds (sydd gyda llaw yn groes i'r graen) oherwydd roeddwn yn gallu cael mynediad i'r we yno am ddim, a dyma deithio wedyn tua 15 milltir i ffeindio McDonalds.

Yno es ar y We a gweld y fideo. Wel son am chwerthin, a dim un Ffrancwr yn deallt paham oeddwn yn chwerthin.

Beth bynnag myth llwyr. Un arall i ddilyn yn no fuan.

http://www.youtube.com/watch?v=waZCKK55acgThere is a lot of misconception out there regarding Llais Gwynedd. Indeed we are blamed for anything and everything (even more than Osama Bin Laden). So over the next few months I shall clear these myths and misconceptions.

MYTH 1:

"..Llais Gwynedd is behind the Hogia Gwynedd You Tube video".

Total lies. One Plaid Cymru councillor did suggest to me that it was me behind it, but when I was away in France with the family when I received a phone call from a fellow Llais Councillor, informing me of the release. Of course it was news to me and I decided to treat the children to a McDonalds (which is crap food and not where I usually go to), so I had to travel about 15 miles to find a French McDonalds to get on the internet free of charge.

I saw the video and laughed out so much. None of the Frenchies knew why I was laughing.

Never mind, a total myth. Another one to follow soon.

http://www.youtube.com/watch?v=waZCKK55acg

Monday, 14 September 2009

INSPIRATION OR DESPERATIONTydi Rhydian yn dda (da i beth, mater o farn yw hynny).

Mae o yn dweud fod Dafydd Iwan yn "Inspiration". Rwy'n poeni am ei flog, mae o wedi gwneud popeth ond sychu pen ol Dafydd.

http://plaidcymrubont.blogspot.com/2009/09/inspiration-to-us-all.html

Roedd gennyf bictiwr yn fy mhen o DI yn siarad ar y llwyfan a Rhydian wedyn pob rhyw hyn a hyn yn dod ymlaen i sychu talcen ei ben, llenwi ei wydr efo dwr, llnau ei esgidie a ballu.

Mae o hefyd yn awgrymu fod "rhywyn" wedi bod yn blogio yn ei enw ef - cywilydd arnynt. Mae'n rhaid mai un Rhydian sydd yn y byd yma. Rhaid dweud tydw I ddim wedi gweld dim byd, ond tydw I ddim yn darllen popeth, felly efallai mai breuddwyd ydi hyn ganddo.

Gan obeithio fod Dafydd Iwan wedi parcio yn y lle cywir yn y gynhadledd yn Llandudno a dim mewn man i'r anabl. Roedd Rhydian yn son fod DI wedi cael ei lambastio gan bawb yn ddiweddar - Wel paham Rhydian bach, oherwydd y ffaith ei fod wedi parcio mewn lle i'r anabl ac heb ymddiheuro ac wedi gadael mater bychan fynd yn Everest mawr. Yn ail fel awdur y Shambles Ysgolion, doedd o ddim yn ei gweld hi er i nifer ddweud wrtho. Ac roedd DI yn awgrymu fod Chris Hughes (a chwalodd o yn yr etholiad) a minnau wedi dweud fod ganddo flat moethus yn Doc Fictoria, (mi gafodd lythyr gan gyfreithiwr Chris ac fe dynnwyd yr awgrymiad hwn yn ol ganddo).

Rwy'n datgan (hyd y gwyddwn) nad oes ganddo flat moethus yn Doc Fictoria, ac yn rhoi sialens i unrhyw un allan yna brofi i'r gwrthwyneb.

Beth bynnag, Mae Plaid yn ceisio bod yn ffrind i bawb a gwneud dim cyfiawnder iddynt eu hunain. Parti ydynt sydd wedi colli eu ffordd, parti elitaidd sy'n gwarchod buddiannau eu hunain (fel fydd fy adroddiad i'r Ombwdsman yn dangos), parti sydd wedi anghofio paham y sefydlwyd nhw yn y lle cyntaf, a tan maen't yn sylweddoli ac yn dod yn ol i'r parti traddodiadol lle mae nifer helaeth wedi gweithio iddynt tros y blynyddoedd colli eu cefnogaeth traddodiadol fyddent ond yn ceisio rhoi eu hunain fel ffrindiau pawb.Isn't Rhydian good (good for what is a matter of opinion).

He states that Dafydd Iwan was an "inspiration". I worry about his ramblings, he has done everything apart from wiping DI's posterior.

http://plaidcymrubont.blogspot.com/2009/09/inspiration-to-us-all.html

I visualised a picture of Rhydian whilst DI was speaking on the stage, and every now and then he would come in from the side and wipe Dafydd's brow, fill his glass with water and clean his shoes.

He also "suggests" that someone has been blogging in his name. - shame on them. It must be that there is only one Rhydian in this world. I must say I haven't seen anything, but saying that I don't read everything out there. It could be a dream that he has had.

Hoping that Dafydd Iwan has parked his car in the right place in the conference in llandudno and not in a disabled spot. Rhydian also states that DI has been pillared by everyone recently - Well why Rhydian bach, because he parked in a disabled spot and failed to apologise allowing a small incident to blow out of proportion.

Secondly as the author of the ill fated, ill conceived schools re-organisation document, he failed to realise public opinion was against him. And DI even had the audocity to accuse Chris Hughes (the one who smashed him in the local elelction) and myself of telling people that he had a flat in Fictoria Dock. Upon receipt of a letter from Chris' solicitor, he removed his quote from his website.

Now I can state (as far as I know) that he hasn't a flat in Doc Fictoria, and I challenge anyone out there to prove me otherwise.

Anyway, Plaid try to be everyone'r friend and do no justice to themselves. They are a party that have lost their way, a party for the elite in society, and a party that looks after their own interest (as my report to the Ombudsman will prove), a party that have forgotten why they were set up originally, and until they realise this and go back to their grass roots beliefs, where so many have worked for the same belief in the past, then they shall continue to loose their tradditional support.

Sunday, 13 September 2009

ALI G


Roeddwn wedi meddwl llawrlwytho Ali G yng Nghymru i chi ond yn hytrach cliciwch ar y linc.

http://www.youtube.com/watch?v=kOZlJiOvXsU


I had thought of downloading Ali G in Wales for you as it is hilarious, but then if you click.

http://www.youtube.com/watch?v=kOZlJiOvXsU

ARFON 5
HENDRE - JOHN WYN JONES
Gyda'i lais dwfn, ma rhywyn yn syth yn eistedd i fyny a gwrando. Ei fab yw wrth gwrs Dyfrig Jones (Cynghorydd Gerlan). Mae John hefyd yn cynrychioli Plaid Cymru, ac yn siaradwr doeth pan mae yn dweud rhywbeth. Tydw i ddim wedi eistedd ar lawer o bwyllgorau efo John, ond mae'n dod drosodd yn ddyn clyfar, un sy'n meddwl pethau drwodd cyn dweud dim.

HIRAEL - JEAN FORSYTH
Wel dyma chi ddynes neis. Mae Mrs Forsyth yn ceisio siarad Cymraeg weithiau efo fi ac rwy'n gwerthfawrogi ei h'ymdrech. Yn cynrychioli y Lib Dems, mae hi nabod ei phobl yn dda. Mae hi yn eistedd ar bwyllgor lle dwi yn Cadeiryddio, ac yn amlwg o'i thrafodaeth mae wedi darllen y papurau yn drylwyr iawn. Does ganddi ddim byd drwg i ddweud am neb (gwahannol i rai o'r cynghorwyr o leiaf). Eto mae balchder dod o Fangor yn dangos dryodd ganddi ac yn mynny y gorau i'r Ddinas.

LLANBERIS - TREFOR EDWARDS
Cyn arweinydd y grwp Anibynnol tan iddo benderfyny rhoi gorau i'r arweinyddiaeth yn ddiweddar. Hogyn o Lanber, wedi gweithio i'r Cyngor fel archwiliwr am flynyddoedd (Yn Cyngor Arfon cyn hynny), yn chwaraewr snwcer o fri, ac yn un o drefnwyr ras yr Wyddfa. Os oes rhywyn yn tynny coes, Trefor yw yr un hwnnw. Tydi o ddim yn stopio.
Mae pawb yn falch ei fod wedi gwella o'i salwch, roedd i ffwrdd o'r Cyngor am beth amser ac roedd colled hebddo.
HENDRE - JOHN WYN JONES
With his deep voice, one instantly sits up when John speaks and one listens. His son is of course Dyfrig Jones (Gerlan Councillor), and John also represents Plaid Cymru. John doesn't say much in debate, but when he does your sure it's going to be something sensible and moderate. I don't sit on many meetings with John, but he comes over as a clever person, who thinks through matters before opening his mouth.

HIRAEL - JEAN FORSYTH
A thoroughly lovely woman and I appreciate the fact that Mrs Forsyth attempts to speak Welsh with me most times. Representing the Lib-Dems, she understands her people and I am greatful that she is present at a meeting where I am the chair, as I can always guarantee that she has read the papers thoroughly and is well prepared with questions. She always has a kind word to say about everyone, (different to some councillors at least), and as a Bangorian, she is also proud to serve her city and community.

LLANBERIS - TREFOR EDWARDS
Trefor is the ex-leader of the Independant group in Gwynedd, and gave up recently as he has not been well. Born and bred in Llanberis, having been an Auditor in the council and previously with Arfon Borough Council. An avid snooker player 9also quite good at it) and one of the organisers of the Internationally acclaimed Snowdon Mountain Race. Constantly he is joking and winding people up - in fact he never stops. Everyone is pleased that he has fully recovered from his recent illness. He was away from the chamber for a long time and his presence was surely missed.

ACHUBWCH YR AMGYLCHEDD - SAVE THE ENVIRONMENT


Gyfeillion, ydym, da ni yn dda yn ail gylchu yn y cartref, ond beth am i bawb fynd ychydig yn well. Tydw I ddim y gora, mae fy mhlant bob tro yn atgoffa fi be sy'n mynd i'r bocsus glas a beth sy'n mynd i'r bag du yn aml. Dwi hefyd yn rhedeg cerbyd efo injan 2.9cc hefyd, ac yn bendant nid yw hwnnw yn dda i'r amgylchedd, ond tydw i ddim wedi hedfan ers tua 10 mlynedd, mae fy ngwastraff gardd yn cael ei roi mewn biniau compost, ac rwyn ceisio fy ngorau.

Mae'n siwr fod gennych domeni o stwff o gwpas y ty na lle da chi yn eu rhoi yn gefn y car a'i mynd a nhw i'r dump neu safle Caergylchu lleol.

Wel dyma fi yn gallu eich helpu.

Mae yna grwp or enw FREECYCLE, lle cewch rhoi hysbyseb am unrhyw eitem nad ydych eisiau mwyach rhag ofn fod yna rhywyn allan yna fuasai'n gallu gwneud defnydd o eitem da chi ddim ei angen.

Un rheol, ni chewch ofyn am arian am yr eitem - Popeth am ddim.

Rhowch go arni, ac mi gewch deimlad da pan yn rhoi rhywbeth am ddim i rhywyn arall.

Cyfeiriad un Caernarfon yw: http://groups.yahoo.com/group/freecyclecaernarfon/

a cewch gyfeiriad un canolog er mwyn darganfod un lleol i chi yn : http://www.freecycle.org/


Friends, we are good on recycling in the home, but what about us going that extra mile ? I admnit I am not the best at recycling, my children are constantly reminding me what goes in the blue box and what goes into the bin bag.

I also run a car with a 2.9cc engine, and definately that is not good for the environment, but to counteract, I haven't flown in over 10 years, and my garden waste is placed in compost bins, and I try my best.

I'm sure you have plenty of stuff around the house that you don't need, and instead of putting them in your car and taking them to the dump or to the nearest recycling centre, Why not give them away to someone who can make use of them.

There is a group called FREECYCLE, where you can advertise items you no longer need, and anyone who can make use of it will contact you and take them off your hand.

One rule is that you cannot ask for money in exchange for the item. - Everything is FREE.

So give it a go, and experience a great feeling of giving something for nothing.

The address for the Caernarfon Freecycle is: http://groups.yahoo.com/group/freecyclecaernarfon/

and to find your nearest group, go to: http://www.freecycle.org/

Saturday, 12 September 2009

IEUAN A PLAID CYMRU - IEUAN AND PLAID CYMRU
Welais adroddiad neithiwr am araeth Ieuan Wyn Jones yng ngynhadledd Plaid Cymru yn Llandudno. Roeddwn yn meddwl i ddechrau os oedd yn siarad am reolaeth Plaid a Llafur o'r Cynulliad pan oedd yn son am doriadau ar y gorwel i arian yng Nghymru. Be ddiawl mae Plaid wedi ei wneud yn y cynulliad ond torri, torri a thorri ar arian i'r ardaloedd yma yng Ngwynedd. Does yna ddim ysgol yn y Cynulliad ond maen't yn cyflogi 700 o staff yn yr adran addysg yno. Swm syml 700 x £40,000 (£28M) hyn heb wrth gwrs costau eraill i'r adran.

Rhywbeth arall ddywedodd fod Plaid Cymru hefyd yn cynrychioli unigolion Saesneg eu hiaith yng Nghymru. Bu bron i mi chwdu ar fy nghoffi. Does gan Plaid ddim diddordeb mewn cynrychioli unigolion Saesneg eu hiaith ar wahan y buasai yn eu galluogi i gael grym. Mae hanes rheolaeth Plaid yma yng Ngwynedd yn dangos hynny, mae sylwadau aelodau o Blaid Cymru yn y gorffennol yn dangos hynny, sydd ond yn cyfnerthu mai pwer, pwer a dim ond pwer sydd ar yr agenda i Blaid Cymru boed bynnag glwyddau maen't yn ei ddweud wrth y bobol.

Mae Plaid Cymru wedi colli eu cefnogaeth yma yng Ngwynedd sef sedd saff i fod.

Dwi'n datgan fydd Elis Thomas wedi ymddeol cyn etholiad nesaf, gan ei fod yn gwybod os fuasai yn sefyll colli fuasai ei hanes. Tybiwn mai sedd i Lais Gwynedd yn yn Cynulliad fydd Dwyfor-Meirionnydd. Mi fydd Llais hefyd yn ymgeisio yn Arfon hefyd, ac agos fydd y canlynniad yno.

Beth bynnag, hen ddigon o amser i hynny.

Felly mae Plaid Cymru yn hapus gyda unigolion saesneg eu h'iaith yng Nghymru.

Be di hwnna yn yr awyr, MOCHYN PINC ?Last night I saw a report on the Plaid Cymru conference in Llandudno. I thought he was referring to the Plaid-Labour control of the Assembly when he stated that cuts in public finance was on the horizon here in Wales. What in heaven's name has Plaid done in Cardiff apart from cut, cut and more cuts to public funds in Gwynedd. There is no school in the Assembly, but it employs over 700 members of staff in it's Education Department. Simple sum of 700 x £40,000 (£28M), and this is of course without any relative costs and other expenses for this department.

Something else he said in relation that Plaid Cymru is a party for English speakers in Wales as well. Now this is a new one on me, I nearly chocked on my coffee. Plaid Cymru have absoloutely no interest whatsoever in representing English speaking people in Wales, apart from the fact that by saying so, will give them power in Wales. History of Plaid control here in Gwynedd shows us that, and all that they want is power at any cost whatsoever, whatever lies they want to feed the people of Wales.

Plaid Cymru here in Gwynedd have lost the support of the people. This would have been a safe seat at one time and I can predict that Elis Thomas will retire before the next election as he truly knows, having milked the system for so many years, his days are numbered and he is guaranteed to loose if he ever stands again.

I anticipate that Dwyfor-Meirionnydd will be won by Llais Gwynedd in the Assembly, Llais will also stand in Arfon, and that result will be a close one.

Anyway, there is enough time for that debate.

So Plaid (apparently) is more than happy to represent English speakers in Wales !

What's that in the air ?

A PINK ELEPHANT !

ARFON RHAN 4 - ARFON PART 4

GARTH - JOHN WYN MEREDITH
Cyfreithiwr ydi Mr Meredith, ac yn ol ei ddadleuon pan yn y Cyngor buaswn yn tybio yn gyfreithiwr da hefyd. Mae'n bwyllog yn ei ddadleuon, ac fydd o byth yn dilyn y defaid ond yn hytrach mae ganddo bwynt unigol mae'n goelio mewn ac yn debygol o fynd hefo fo. Mae'n darllen pob gair mewn adroddiad ac ar gallu i godi rhywbeth mae rhan fwyaf ohonom wedi'w fethu. Parchus a chydwybodol, ac yn cynrychioli Plaid Cymru ar ward ym Mangor.

GERLAN - DYFRIG JONES
Buaswn yn iawn yn dweud mai Dyfrig yw'r aelod ieuengaf o'r Cyngor, mi gawsom rhyw ding dong 'chydig fisoedd yn ol yn dilyn i Dyfrig wneud rhyw sylwad ar rhywbeth ddywedais yn y Cyngor. Wrth gwrs mi wnes ymateb i Dyfrig, ac nad oedd yn hoff iawn o fy ymateb. Beth bynnag mae wedi codi gwrychyn nid yn unig aelodau o'r pleidiau eraill ond hefyd rhai oddi fewn i'w blaid ei hun. Erbyn hyn wrth gwrs dwi wedi anghofio amdan y mater a symyd ymlaen. Gweithio yn y Brifysgol yw ei waith dyddiol ond roedd yn gyn olygydd Barn. Rhaid i mi ddweud tydw I erioed wedi prynu y papur hwn yn fy mywyd. Mae'n gylchgrawn sy'n cael ei ariannu gan y Cynulliad, ac mae nifer yn cwestiynnu ei bwrpas gan yn ol son mai papur i'r Cymry elitaidd ydyw.

GLYDER - DAI REES JONES
Bachgen o'r de yw Dai (mae'r enw yn rhoi cliw go fawr), ac yn siaradwr pwyllog a threfnus. Oherwydd ei acen deheuol, mae'n rhoi pwysau mewn mannau gwahannol i ni y Gogs ar eiriau ac mi fyddwn yn arferol yn rhoi teclyn yn y glust er mwyn ei glywed yn iawn a dadansoddi ei araeth. Yn ddyn neis, er nad oes ganddo lawer i'w ddweud tu allan i gyfarfodydd. Mae'n arwain portffolio yr Henoed/Anabledd ar y Cyngor ac ni wnaeth unrhyw ffafr iddo ei hunan pan gefnogodd Dafydd Iwan pan iddo yntau barcio mewn man anabl a methu ymddiheuro yn ddiweddar. Beth bynnag, yn ol son mae'n weithgar yn ei gymuned ac mae pawb yn falch ei fod wedi gwella o'i salwch.

Y GROESLON - ERIC JONES
Wel dyma i chi gymeriad a hanner. Rhai yn ei adnabod fel Eric Jones, eraill fel Eric JT ac eraill fel Eric "Road Safety". Yn gyn gynghorydd blynyddoedd yn ol ond fe safodd i lawr am gyfnod. Roedd cyn gynghorydd Y Groeslon yn arweinydd ar y Cyngor ac roedd yn cynrychioli Plaid Cymru. Unwaith gyhoeddodd Eric ei fod am sefyll fel aelod Anibynnol, penderfynnodd y cyn gynghorydd ei bod am ymddeol. Roedd hi wrth gwrs yn gwybod fod Eric am ei chwalu ac nid oedd am sefyll etholiad a colli. Beth bynnag, mae Eric yn weithgar tros ben yn ei ward, yn ddyn y bobol go iawn a buasai yn gwneud aelod da o Lais Gwynedd petai yn dod drosodd. Gyda'i lais awdurdodol a'i wybodaeth mewnol am y Cyngor mae'n gallu symyd pethau ymlaen. Ei brif ddiddordebau yw ei geffylau cobiau Cymreig, ac yn ddiweddar eleni cafodd wahoddiad i feirniadu cobiau yn yr Almaen. Sprechen Sie Deutsch Eric ?GARTH - JOHN WYN MEREDITH
A solicitor in his work, and I would assume a very good one as well. He is careful in his discussion, and never follows the sheep, always with an independant point of view. He reads report word by word and has the ability to raise points that most of us have missed. Respectable in his approach and represents Plaid Cymru in Bangor.

GERLAN - DYFRIG JONES
I think Dyfrig is the youngest member of the Council. We had a minor ding dong a few months ago now following Dyfrig blogging about something I had said in the Council. Of course I responded to his comments, and he wasn't best pleased with me for that. He has in the past irritated many members of the council from all sides (including his own). By now of course, I have forgotten about our little spat and have moved on. He works for the University but previously he worked for the Welsh language publication Barn. I must say I have never bought this paper which is financed by the Welsh Assembly, and many question it's need as it is said that it is a paper for the elite in our society.

GLYDER - DAI REES JONES
Dai is from the South (the name is a dead giveaway), and is a careful speaker. Due to his southern accent, he tends to put emphasis on different letters than us Gogs and I find it difficult sometimes to follow him and decipher his point, hence why I plug in into the translation system. A nice man, very cool, but out of debate is not a conversant character. He leads the portfolio for the elderly and the disabled, and didn't do himself any favours when he supported Dafydd Iwan when he parked his car in a disabled parking space and failed to apologise recently. Anyways, I understand he is a hard worker in his ward, and everyone accross the chamber was pleased that he has now fully recovered from his recent illness.

Y GROESLON - ERIC JONES
Now this is a man and a half. Some know him as Eric Jones, some as Eric JT and some as Eric Road Safety. An ex County Councillor many years ago, he stood down for personal reasons. The ex councillor for the ward and Chair of the Council at the time stood for Plaid Cymru. Once Eric announced he was standing as an Independant, the ex-councillor decided to retire rather than risk standing for an election and loosing. At least she was wise enough to realise that Eric would have walked the election. He works hard in his ward, a man of the people and would make a very good Llais Gwynedd Councillor for this reason if he came over. His authorotative voice and with his inside knowledge of how the council works means that he is able to move matters quicker than most other councillors. His main intersts are horses and particularly Welsh Ponies. Recently this year he was invited to Germany as a competition judge for Welsh Ponies. Sprechen Sie Deutsch Eric ?

Friday, 11 September 2009

DA DI'R HOGIA - GOOD ON THE LADS
Trip a hanner, tra fod Plaid Cymru yn mynd ar y tren, mae hogia (a genod) Llais Gwynedd yn cerdded i fyny'r Wyddfa.

Stop nesaf, Everest - bring it on.

Y darn diwethaf ydi'r gwaethaf, cerrig man sy'n golygu rhaid bod yn ofalus neu drop o 2,000 o droedfeddi i Nant Peris ydi'r canlyniad.

Mae Hafod Eryri yn werth i'w weld. Y rheolwr ar y safle top ydi Pete (Cofi o dre ac yn gyn beldroediwr o fri - yn ei ddydd !!), hefyd gyn reolwr Y Majestic (hen glwb nos Caernarfon).

cawsom sgwrs a ballu, paned a sgon.

Diolch i Pete a'r staff am y croeso, ac i chwi sydd heb fod i fyny eto, EWCH.

Mwy o luniau ar fy nhudalen "Facebook".One hell of a walk. Whilst Plaid Cymru take the train up, the boys and girls from Llais Gwynedd walk it.

Next stop Everest - bring it on.

The last part is the worst. Shingle and small stones means a trip will get you 2,000 feet down in Nant Peris.

Hafod Eryri (The Cafe) is well worth seeing. The manager at the top is Pete (a caernarfon lad and a very good footballer - in his day !!).

He was also the manager of The Majestic (an old nightclub in Caernarfon).

We had a quick chat, a cup of coffee and a scone before departing.

Thanks to Pete and the staff for the welcome (Croeso), and for those who haven't yet ventured up - for goodness sakes GO.

More pictures will be posted on my Facebook page.