Friday, 9 October 2009

MYTH AM LLAIS GWYNEDD


Mae rhai o aelodau Plaid Cymru yn honni fod Llais Gwynedd wedi'w sefydlu
"..oherwydd fod ambell unigolyn yn casau Plaid Cymru".

Eto Myth o adran sbin y Blaid ydi hyn. Dyma sut ddigwyddodd bethau.

2 Flynedd union yn ol i'r mis hwn, roedd cyfarfod wedi'w drefnu yn Ysgol Syr Hugh Owen i rieni, llywodraethwyr ac athrawon ysgolion cynradd y dalgylch i drafod Cynllun Cau Ysgolion Dafydd Iwan.

Yno roeddwn ymysg tua 120 o rai eraill, ac roedd Dr Gwyn Jones yn dweud fod hyn i gyd i "wella addysg y plant" dim byd wrth gwrs i wneud efo safio arian. Yn y cefn roedd y Cyn Gynghorwyr Dafydd Iwan, a Richard Parry Hughes ac hefyd Cyng. Huw Edwards.

Dywedwyd joc gan un ohonynt yn ddistaw fel fod y tri ohonynt yn chwerthin, ac fe wnaeth y gynulleidfa sylwi ar hyn.

O glywed ni yn trafod dyfodol addysg ein plant, a'r rhain yn cracio jocs yn cefn, mi godais i fyny a dweud wrth y tri "
cofiwch mae ni sydd wedi eich ethol i fewn fel Cynghorwyr ac os na fyddech yn gwrando arnom, ni fydd yn eich ethol allan hefyd".


Daeth cymeradwyaeth oddiwrth y dyrfa, roedd y folcano wedi cychwyn.

Aeth DI yn goch at ei glustiau ac ar ddiwedd y cyfarfod roedd wedi gwylltio cymaint fel nad oedd yn gallu cael ei eiriau allan i geisio dadlau efo fi. Noson honno roddais gyfweliad i Radio Cymru, Daily Post a C&D, dyma gychwyn LLAIS Y BOBOL.

Yn fuan wedyn daeth y Cynghorydd Owain Williams mewn cyswllt ac bu i ni gyfarfod.

Wedyn aeth y ddau ohonom allan i chwilio am bobol i sefyll etholiad. Daeth Simon atom am sgwrs ac eraill ac fe dyfodd popeth yn ddistaw bach.

Targedwyd seddi Dafydd Iwan, Meinir Owen a Richard Parry Hughes, er na roddwyd neb i fyny yn Groeslon, roeddem yn ymwybodol fuasai Cynghorydd Eric Jones yn ennill yn hawdd yno, hyd yn oed fuasai Ieuan Wyn ei hun yn sefyll yn ei erbyn.

Roeddwn hefyd wedi datgan fuasai DI a RPH yn colli eu seddi ymhell cyn yr etholiad, oherwydd y cymeriadau cryf a gonest roeddem wedi'w rhoi yn eu h'erbyn.

Ein bwriad oedd atal y cynllun dwl DI efo'r ysgolion, a rhoi synnwyr cyffredin i Gyngor Gwynedd yn ol.

Ac yn eiriau'r sais,
"The rest is history"
Some members of Plaid Cymru allege that Llais Gwynedd was set up because "some people hate Plaid Cymru"

Again this is a myth and a spin from Plaid. This is how we came about.

Exactly 2 years ago this month a meeting had been arranged in Syr Hugh Owen school for parents, governors and teachers of primary schools in the area, to discuss Dafydd Iwan's closure of Schools document.

I was there amongst about 120 others concerned and l;istening to Dr Gwyn Jones stating that it is all about "improving the education of our children and nothing to do with saving money"

In ths back was Ex Councillors Dafydd Iwan and Richard Parry Hughes and Councillor Huw Edwards.

A joke was said by one of them which resulted in the three laughing loudly, and those present noticed this. At this point I stood up and said "..you three there remember who voted you in as councillors and unless you listen, it will be those very same people who will vote you out as well".

The crowd erupted and we had started a volcano.

DI went red, and at the end of the meeting he was so incensed that he couldnt hold an argument with me due to his temper. That night I gave an interview for Radio Cymru, Daily Post and the C&D. - This was the start of LLAIS Y BOBOL - THE PEOPLE'S VOICE.

Soon after this, Councillor Owain Williams came into contact and we met.

Then both of us went out seeking candidates for the election, and of course Simon came to talk to us, and everything grew slowly and quietly.

We targeted the seats of Dafydd Iwan, Richard Parry Hughes and Meinir Owen and although we didn't put anyone up in Groeslon, we knew that even if Ieuan Wyn stood against Eric Jones, Eric would win him hands down.

I had also stated that DI and RPH would loose as the characters that were up against them were strong and honest.

Our target was to stop the Dafydd Iwan's stupid plan and bring common sense back to Gwynedd Council.

In simple words, "The rest is history".

No comments:

Post a Comment