Thursday, 23 June 2011

GWNEUD SYNNWYR - IT MAKES SENSE

Newydd gofio am rhywbeth rwan. Wsos yn ol es i siop leol yn ardal Twtil Caernarfon a dyma beth ddywedwyd wrthyf.

Mae Cyngor Gwynedd yn gwneud lot o bres o ddeunydd ailgylchu fel metel, a cardboard ayyb. Ond maent yn gwrthod i fasnachwyr busnes fynd yno. Pe buasent yn caniatau masnachwyr fynd a pethau i ail gylchu, oni fyddent yn gwneud mwy o arian ? Wn i ddim yw'r ateb ond dwi wedi addo gofyn y cwestiwn a dod yn ol at y siopwr. Ond maen gwestiwn eithaf synhwyrus a call.


Last week whilst in a local shop in Twtil Caernarfon, I was asked the question that because Commercial recycling is not allowed in Cibyn by the council and if they were allowed to take their cardboards and metal there, then the council would make more money ? I dint knwo the answer but promised to check and come back to the shop owner.

Fair play it was a good sensible question and it's worth an answer.

£250 MILIWN YN LIBYA

Be fuasai £250 miliwn yn ei brynu yma yng Nghymru. Faint o ysbytai, tai ac yn y blaen. Yn cadw Ambiwlans Awyr Cymru am o leiaf 20 blynedd nesaf a be mae llywodraeth Llundain yn ei wneud - ia ei wario ar fomiau mewn gwlad nad oeddynt yn fygythiad i ni yma.

Twp ta Be ?

Monday, 20 June 2011

DYLEDION Y BYD - THE WORLD'S DEBTS

Tydi hi yn fyd rhyfedd tra fod Prydain mewn dyledion enbyd yn dilyn ymadawiad Llafur o Llundain ond maen't yn dal yn gallu rhoi benthyciad i Groeg a Gwledydd eraill.

Oni ddylent sortio allan eu dyledion eu hunain gyntaf cyn rhoi benthyciadau i wledydd eraill !

Isn't it a funny old world, with the UK in a massive debt black hole, it still can find £5 billion to lend to Greece and other countries.

Shouldn't they first clear their own debts before then lending to others.

Sunday, 19 June 2011

CYNGHORYDD A'I LUNIAU - COUNCILLOR AND HIS PICTURES

Mwy i ddilyn ar y pwnc diddorol hwn. Mae Cynghorydd i arwain ei gymuned. Tybed beth fuasai ei etholwyr yn dweud pan fyddent yn ymwybodol o'i luniau.
There will be more to follow on this interesting subject. A Councillor is to lead his community. Wonder what his electors will say when they see the kind of pictures he likes.

Saturday, 18 June 2011

TAI CYMUNEDOL GWYNEDD

Dwi ddim yn hapus efo'r gwasanaeth sydd ar gael ar hyn o bryd gan y Cwmni Cymunedol hwn.

Dro ar ol tro mae 3 allan o 5 galwad ffon dwi yn dderbyn gan drigolion Llanwnda yn ymwneud efo Tai Cymunedol.

Dwi yn ffonio a ffonio yn gyson ac dim byd yn digwydd. Dim galwadau yn ol i adael i mi wybod fod y mater yn cael sylw, dim galwadau yn ol i ddweud eu bod wedi cysylltu a'r tenant felly da ni yn cyrraedd gwagle lle does na ddim byd yn digwydd.

Y geiriau dwi yn ei gael gan denantiaid yw fod y gwasanaeth gan y cwmni newydd ma yn waeth nag yr oeddynt yn ei gael o dan y Cyngor.

Felly dwi yn y broses o ofyn i gynrychiolwyr etholiadol yr ardal i ofyn i Gaerdydd am yr hawl i denantiaid symyd oddiwrth eu Landlord i gyfundrefn tebyg arall. ee symyd oddiwrth Tai Cymunedol i efallai Tai Eryri.

Iawn petai hyn yn digwydd ar raddfa fawr, fuasai Tai Cymunedol o dan straen ariannol mawr.

Felly uwch swyddogion Tai Cymunedol sy'n darllen y blog hwn, tynnwch eich bysedd allan a dechreuwch weithredu eich addewidion i'r tenantiaid a symudwch ymlaen i wneud man atgyweirio, trwsio pethau bychan a ballu neu mi fyddech yn bysgodyn mawr mewn pwll bach.

Most of the complaints I have as a Councillor is regarding the Council Houses (Tai Cymunedol Houses).

I am certainly not happy with their communications and methodology of working.

I am on the phone a few times a week and no one calls me back to say what is happening or the work is underway.

I am literally fed up about the service they "allege" to provide to their tenants.

Tenants tell me that the service is even worse than they received under the Council landlordship.

So I am asking our elected representatives in Cardiff to try and get an ammendment to the act so that Tenants that are unhappy with their social landlords can move to another simmilar organisation. eg Move from Tai Gwynedd to perhaps Tai Eryri.

Now if this happened on a large scale then it could financially cripple Tai Gwynedd.

SO SENIOR MANAGEMENT IN TAI GWYNEDD WHO VIEW THIS BLOG, PULL YOUR FINGER OUT AND START TO IMPLEMENT YOUR PROMISES TO THE TENANTS AND DOO THE MINOR REPAIR, SORT OURT THE ELECTRICS, REMOVE THE DAMP AND GET THE BASICS DONE BEFORE THE LARGE SCALE IMPROVEMENT KICK IN.

or you will find yourselves being a big fish in a very little pond.

Perhaps you might now realise I am not a happy bunny, nor are your tenants.

In the summer I am leaving a questionairre to all tenants in my ward asking for feedback on the service they provide. Will print out the result.

Thursday, 9 June 2011

TA TA TY HA - TA TA HOLIDAY HOME

Yn yr 80'au roedd HA HA TY HA yn slogan pan oedd Tai Ha yn cael eu llosgi gan fod pobol lleol ddim yn gallu fforddio i brynu tai yn eu pentrefi/trefi genedigol.Yn answyddogol wrth gwrs roedd yna gefnogaeth gan nifer oedd yn cytuno a'r ymgyrch.

Roedd Cymdeithas yr Iaith, Plaid Cymru ac nifer o bwysigion Cymru yn erbyn i bobol o du allan i brynu tai yng Nghymru a'i gwneud yn dai haf.

Rwan tydi pethau wedi newid.

Faint o aelodau Plaid Cymru sydd efo Tai Hâf ?

Wel galwch o yn dy haf neu "dy teuluol" (ond da ni ddim yn byw yna ac ddim eisiau ei werthu o gan ei fod wedi bod yn y teulu ers blynyddoedd) - ond y gwir amdani ydi mai TY HAF ydio.

Rwan lle mae Ieuan Wyn Jones dyddiau yma ?

Mewn "apartment yn Ffrainc" - Dylid gofyn y cwestiwn os mai ei "Apartment" ef ydi o ynteu llogi'r ystafell y mae.

Hefyd beth am aelodau eraill o Blaid Cymru sydd yng Nghaerdydd a Llundain ?

A oes ganddynt Dai Haf yn rhywle yn y byd ? Sgwn I ?

Mae na air Saesneg da i'r aeldoau yma o Blaid Cymru sydd yn cadw tai haf - Hypocrites.During the 1980's HA HA TY HA (HA HA HOLIDAY HOME) was a slogan that was used when Holiday Home Campaign was at it's strongest.

Im sure most of you remember the sattirical program "Not the 9'o clock news" where they had a coal fire with flames and the slogan "Come home to a real fire - buy a cottage in Wales"

It was mainly due to the fact that local people were being priced out of the housing market by rich incomers taking the houses.

Now unofficially of course, there was a lot of support from many who agreed with the campaign.

The Welsh Language Society, Plaid Cymru and many of the "important" Welsh icons, were voiceforous in their attack on the holiday home culture. - and rightly so as well.

How have things changed.

How many of the Plaid Cymru members own a second home ?

Call it a "Holiday Home" or a "house that has been in the family for years and we don't want it to leave the family so we keep it for ourselves" - it is still a "HOLIDAY HOME".

Now where is Ieuan Wyn Jones these days ?

In an apartment in France on holiday.

The question that should be asked is: Has he rented it or does he own it ?

Also how many of our elected representatives from Plaid Cymru own a Holiday Home ?

I wonder !

The word for people who preach one thing and do another is hypocrites.

I will do a FOI on it and see what it brings me.