Friday, 27 May 2011

EISTEDDFOD YR URDD

Gan fawr obeithio fydd y tywydd yn dal i'r 'Steddfod yn Abertawe. Pob hwyl i'r cystadleuwyr oll o bob pegwn o Gymru, ac o bob Ysgol megis rhai mawr a rhai bach. Cofier wrth gwrs i ysgol y Parc (sef ysgol mae plaid Cymru wedi pendefynny ei gau) wedi bod yn fuddugol yn erbyn cewri canu sef Ysgol Glanaethwy mewn Steddfod a fu.

Faint mwy o Ysgolion mae Plaid Cymru yng Ngwynedd eisiau cau gan amddifadu ein plant o'r cyfle i fod yn rhan o gôr, timau peldroed, timau rownders a dawnsio gwerin ?

Mi gefais I y cyfle pan ym mhlentyn i gymeryd rhan.

O dan arweinyddiaeth Plaid Cymru yng Ngwynedd, ni fydd y cyfle yna fwyach i blant ein plant.

Sunday, 15 May 2011

YMDDISWYDDIAD CYNGHORWYR PLAID CYMRU COUNCILLORS RESIGNATIONS

Newydd godi neges i fyny rwan fod o leiaf 3 Cynghorydd Plaid Cymru wedi ymddiswyddo o'r grwp a'r Gyngor Gwynedd yn dilyn y penderfynniad i gau Ysgol y Parc.

Mae hyn yn drawiadol ac yn ergyd i Blaid Cymru. Unwaith y caf gadarnhad gan y swyddog monitro wsos nesaf mi gyhoeddaf eu h'enwau.


I have just picked up a message now that at least 3 Plaid Councillors in Gwynedd have resigned as members of the Party following Plaid's decision to close Ysgol y Parc.

This is a devestating hit for the group in Gwynedd and once I have it confirmed by the monitoring officer then I will publish their names.

Saturday, 14 May 2011

DIM BAI IEUAN IT'S NOT HIS FAULT

Dwi ddim yn meddwl y dylai IWJ ymddiswyddo fel arweinydd. Dim ei fai ef ydi perfformiad gwael Plaid Cymru yn hytrach methiant y blaid i gysylltu yn ol efo'r union bobol sydd wedi pleidleisio iddynt tros y degawdau ydi bai y methiant. Mae angen iddynt newid polisiau.

Tra fod Cynghorwyr Plaid Cymru yng Ngwynedd (namyn 6) yn pleidleisio i gau ysgolion bychan, mae Cynghorwyr Plaid Cymru yn weddill Cymru yn brwydro i'w cadw yn agored. Ar wahan i Lanelli, Dwyfor/Meirionnydd wnaeth plaid Cymru waethaf sef colli 13% o gefnogwyr.

Rwan petai Llais gwynedd yn sefyll yn Arfon ac Hywel yn colli hyd yn oed 8% o'i gefnogwyr, ni fuasai wedyn yn cynrychioli Plaid Cymru yn San Steffan.


I don't think it was the fault of IWJ that Plaid had a terrible election and he should not resign as leader. It is the constant failure of Plaid to re-connect with their original supporters was the main fault. It is time for them to change their policies.

Whilst the Plaid members in Gwynedd support closing rural schools (apart from about 6) and other plaid members in Wales are supportive to keep them open.

If Llais Gwynedd put themselves forward for the general election in Arfon and Hywel Williams lost say 8% of his vote then he would not be representing the ward in London.

Friday, 6 May 2011

Dwyfor/Meirionnydd

Da iawn Louise, wedi cael 15.5% or bleidlais ar y tro cyntaf i sefyll am y Cynulliad. Pwysicach oedd fod Elis Thomas i lawr 13.1%. Mae hynny yn dweud digon am ei boblogrwydd.

Well done Louise who gained 15.5% of the votes at her first attempt at the Assembly Elections. More importantly is that Elis Thomas's vote was down 13.1%. That speaks volumes about his popularity.

HELEN MARY ALLAN - HELEN MARY OUT

Plaid wedi colli Llanelli i Llafur. Fel dwi wedi ei ddweud fe fydd Ynys Môn yn newid hefyd ac fe fydd hi yn agos iawn yn Meirionnydd.


Plaid Cymru has lost Llanelli to Labour. As I have stated, Anglesey will have a new Assembly member by midday today and it is very very close in Meirionnydd.

Thursday, 5 May 2011

Etholiad - The Election

Da chi ewch allan a pleidleisiwch, mae ein cyn dadau wedi ymladd i gael yr hawl i bleidleisio felly peidiwch a gwastraffu eu h'ymdrech nhw.


For goodness sake go out and vote, our forefathers fought to get the right to vote so don't waste their efforts.

Monday, 2 May 2011

Etholiad - The Election

Llai na wsos i fynd a dyma sut dwi yn ei gweld hi.

Aberconwy: Llafur
Ynys Mon: Plaid yn colli'r sedd
Arfon: Plaid Cymru
Dwyfor/Meirionnydd: Agos iawn rhwng Plaid a Llais Gwynedd

Y gweddill, wel pwy a wyrLess than a week to go and this is how I see it.

Aberconwy: Labour gain
Ynys Mon: Plaid loose the seat
Arfon: Plaid Cymru
Dwyfor/Meirionnydd: It's very close between Plaid Cymru and Llais Gwynedd

The rest, well who knows.