Friday, 29 July 2011

DEWI LEWIS

Er ei fod yn cynrychioli Plaid Cymru, bechod oedd dod adref i weld y newyddion efo Dewi. Dorrodd y stori ychydig cyn i mi fynd i ffwrdd ac rwyf newydd ddychwelyd i weld ei fod wedi mynd yn euog or cychwyn cyntaf.

Roeddwn yn gwneud yn iawn efo Dewi, er ei fod yn aelod o Blaid Cymru a thybiwn ei fod yn teimlo i'r byw erbyn nawr.

Ni allaf gyfiawnhau beth mae wedi ei wneud, fel na fedrwn gyfiawnhau beth ddigwyddodd efo Gwil ond, cefnogaeth sydd angen arnynt erbyn rwan.

Os ydi Dewi yn darllen y blog, gair o gysur ydi fydd y darn papur efo'i enw a'i lun arno heddiw yn papur chips erbyn fory.

mae'r tymor etholiadol hwn wedi bod yn fraw i bawb.
Y rhai rydym wedi ei golli ers etholiad 2008 fel a ganlyn.

Gwilym Euros (Blaenau)
Bob Anderson (Caernarfon)
J R Jones (Llandegai)
Richard Lloyd Jones (Blaenau)
Dafydd (Blaenau)
Dai Rees Jones (Bangor)
Dewi Lewis (Penrhyndeudraeth)

Tybiwn fydd yna o leiaf 3 arall yn mynd cyn yr etholiad nesaf.

Friday, 15 July 2011

CYFARFOD ARALL - ANOTHER MEETING

Mae Llais Gwynedd ac aelodau o'r pleidiau eraill am i Gyngor Gwynedd wneud i ffwrdd a chodi am bob cadair a bwrdd gan fusnesau yn y Sir. Mae angen hybu twristiaeth a gwneud yn fawr or tywydd braf achlysurol rydym yn ei gael. Gwrthododd y Cadeirydd y cyfle i drafod y mater fel un brys yn y cyfarfod ddoe, felly rydym wedi rhoi rhybydd am gyfarfod brys yn Awst i drafod y mater. Ac os oes rhaid mi wnawn alw cyfarfod arall hefyd ddechrau Medi i drafod unrhyw fater arall hefyd os oes rhaid.


Llais Gwynedd and a number of members from the other parties as well want Gwynedd Council to do away with charging businessess for tables and chairs outside their premises. This promotes tourism from Abersoch to Caernarfon. The Chairman refused the opportunity to discuss the matter yesterday as an urgent item, so llais Gwynedd have tabled a motion under Rule 4 to hold a meeting during August to discuss the matter. If need be we will do this more often if another matter needs airing.

Wednesday, 6 July 2011

WARD BLAENAU FFESTINIOG

Yn anffodus oherwydd pwysau gwaith mae Richard wedi ymddiswyddo fel Cynghorydd Llais Gwynedd ym Mlaenau Ffestiniog. Roedd Richard wrth gwrs yn gyn swyddog yn y Cyngor nes iddo adael oherwydd honiadau o fwlio ac mewn amser daeth yn gynghorydd sir.

Tros y misoedd diwethaf, mae wedi gwynebu amser caled gyda'i faban newydd a'i wraig yn cael eu rhuthro i'r ysbyty oherwydd salwch eithaf difrifol, yn ogystal, gan ei fod yn gweithio yn Machynlleth, roedd mynychu cyfarfodydd yn creu anhawsterau iddo ac felly roedd yn rhaid rhoi y teulu gyntaf.

Felly pob lwc i Rich i'r dyfodol, gan obeithio fod y wraig a'r babi newydd yn gwella ac yn cryfhau pob diwrnod.

Wrth gwrs mae blogiwr sydd hefyd yn Bennaeth ar Ysgol Trefor sef Cai Larsen yn ymfalchio ar y ffaith fod yna Gynghorydd yn ymddiswyddo wrth roi ei deulu yn gyntaf. A'i dyma sut dylai Pennaeth ysgol fahafio ? Wel fuasai rhywyn ddim yn disgwyl dim gwahannol gan Cai Larsen, oni fuasai yn well iddo warchod ei ysgol a'r plant sydd ynddi yn lle rhyw smalio edrych ar ol ysgolion bychan gan fod ei Blaid Cymru am eu cau ?

Mae wrth gwrs yn edrych ar ymddeol mewn ychydig ac felly tybiwn mai hynny yw ei brif darged, cyn fuaswn yn meddwl mynd am sedd Ioan Thomas yn y Cyngor.Thursday, 23 June 2011

GWNEUD SYNNWYR - IT MAKES SENSE

Newydd gofio am rhywbeth rwan. Wsos yn ol es i siop leol yn ardal Twtil Caernarfon a dyma beth ddywedwyd wrthyf.

Mae Cyngor Gwynedd yn gwneud lot o bres o ddeunydd ailgylchu fel metel, a cardboard ayyb. Ond maent yn gwrthod i fasnachwyr busnes fynd yno. Pe buasent yn caniatau masnachwyr fynd a pethau i ail gylchu, oni fyddent yn gwneud mwy o arian ? Wn i ddim yw'r ateb ond dwi wedi addo gofyn y cwestiwn a dod yn ol at y siopwr. Ond maen gwestiwn eithaf synhwyrus a call.


Last week whilst in a local shop in Twtil Caernarfon, I was asked the question that because Commercial recycling is not allowed in Cibyn by the council and if they were allowed to take their cardboards and metal there, then the council would make more money ? I dint knwo the answer but promised to check and come back to the shop owner.

Fair play it was a good sensible question and it's worth an answer.

£250 MILIWN YN LIBYA

Be fuasai £250 miliwn yn ei brynu yma yng Nghymru. Faint o ysbytai, tai ac yn y blaen. Yn cadw Ambiwlans Awyr Cymru am o leiaf 20 blynedd nesaf a be mae llywodraeth Llundain yn ei wneud - ia ei wario ar fomiau mewn gwlad nad oeddynt yn fygythiad i ni yma.

Twp ta Be ?

Monday, 20 June 2011

DYLEDION Y BYD - THE WORLD'S DEBTS

Tydi hi yn fyd rhyfedd tra fod Prydain mewn dyledion enbyd yn dilyn ymadawiad Llafur o Llundain ond maen't yn dal yn gallu rhoi benthyciad i Groeg a Gwledydd eraill.

Oni ddylent sortio allan eu dyledion eu hunain gyntaf cyn rhoi benthyciadau i wledydd eraill !

Isn't it a funny old world, with the UK in a massive debt black hole, it still can find £5 billion to lend to Greece and other countries.

Shouldn't they first clear their own debts before then lending to others.

Sunday, 19 June 2011

CYNGHORYDD A'I LUNIAU - COUNCILLOR AND HIS PICTURES

Mwy i ddilyn ar y pwnc diddorol hwn. Mae Cynghorydd i arwain ei gymuned. Tybed beth fuasai ei etholwyr yn dweud pan fyddent yn ymwybodol o'i luniau.
There will be more to follow on this interesting subject. A Councillor is to lead his community. Wonder what his electors will say when they see the kind of pictures he likes.