Sunday, 15 November 2009

GWASTRAFF O £2 MILIWN - £2 MILLION OF WASTE


Dwi ddim wedi blogio ers dipyn oherwydd pwysau gwaith. Yn y mis diwethaf dwi wedi bod mewn cynhadledd yn Llundain ac mewn cyfarfod yn y Rhondda.

Yn y cyfarfod yn y Rhondda roedd yna sgwrs gan weithiwr sifil o'r cynulliad am ei h'adran hi, sef Adran Atal Terfysgaeth. Roeddwn yn teimlo yn eithaf ansicr o'i sgwrs gan roedd bob amser yn cyfeirio i derfysgaeth fel "muslim fanatics", ac roedd yn rhoi pwysau ar yr angen i ddiogelu cymru oddiwrth yr Al Qaeda ( a dweud gwir mi fuasai yn well gwario £2 miliwn i ddiogelu Cymru o bolisiau Plaid a Llafur).

Fe dorrwyd ar ei sgwrs gan aelod o'r gynulleidfa oedd hefyd yn anhapus gyda deunydd y drafodaeth ac roedd amryw yn gytun ag ef.

Mi ddywedias air fod y Cynulliad yn defnyddio morthwl lwmp i gracio cneuen, ond be oeddwn eisiau ddweud go wir yn rhy wleidyddol ac nid cyfarfod gwleidyddol oedd hwn ond un crefyddol felly mi ddywedai hyn ar y blog.

Cyn Medi 11 1991 roedd neb wedi clywed am AL QUEDA. Roedd y grwp hwn yn casau yr America oherwydd eu bod yn ymyryd ymhobman yn y byd. Dim problem efo Prydain, na Chymru chwaith.

Wedyn dyma George "clever boy" Bush yn cael syniad o roi boost yw boblogrwydd a dweud fod y grwp hwn am gael taflegrau niwcliar efo Iraq, Afghanistan, Iran ac unrhyw wlad oedd yn teimlo fel dyma Tony "the idiot" Blair yn bachu ar yr un syniad a mynd efo fo (gan drefnu i ladd yr arbenigwr profesiynol Dr David Kelly gan iddo yntau ddatgan ei bryderon os oedd y ffasiwn beth yn bodoli).

Lle da ni yn mynd ar hyn, wel, polisi Llywodraeth Llundain ydi mynd i ryfeloedd, ac er mwyn cyfiawnhau beth maent wedi ei wneud maent wedi creu yr adran hwn yn Gaerdydd i achub Cymru rhag i'r Al Queda drwg hwn ddod i chwthu Castell Caernarfon, Cloc Bangor neu y Brifysgol yn Aberystwyth.

Maen't am rannu £50,000 i bob Cyngor yng Nghymru i gasglu gwybodaeth o risgiau, fydd £50,000 ond yn ddigon i dalu cyglog a chostau swyddog ym mhob Sir.

Lle mae Plaid Cymru yn y Cynulliad yn holi i fewn i'r adran hwn, yn ceisio newid agwedd yr adran nad nid yw pob Muslim yn debygol o fynd yn "fanatics" ond yn hytrach yn hanesyddol yn fudiad wrthryfelgar, bron iawn cymaint a'r Hindus (gweler y Koran y Vedas ac amryw o lyfrau Crefyddol y dysgeidiaeth hyn)

Dwi yn wir gredu fod yr adran wedi ei sefydlu i gyfiawnhau polisiau rhyfelgar Senedd Llundain- nid oes ei angen.I havent had time to blog for a while due to work pressure. In the last month I have been in a seminar in London and a meeting in Rhondda.

In the Rhondda meeting, we had a talk by a civil servant from the Assembly about her department "Anti Terrorism". I felt uneasy with the talk as she was always referring to "Muslim Fanatics" and the need to protect Wales from Al Queda (i would presume that the £2 million would be better spent in protecting Wales from the policies of Plaid Cymru and Labour).

Her talk was interrupted by a member of the audience who also was unhappy with the discussion and many were in agreement with him.

I stated that the Assembly were using a hammer to crack a nut but what really wanted to say was too political and this was a religious meeting so i can now state on the blog my true feelings.

Befor Sept 11 1991 nobody had heard of Al Queda. This group hated the Americans for their globalisation. No problems with UK or Wales.

Then George (Clever Boy) Bush had an idea to boost his ratings at home and stated that these terrorists had access to nuclear weapons in Iraq, Afghanistan, Iran and any other country he could think of (not much thinking goig on in that mind), so Tony "the idiot" Blair latched on to this like a puppy dog and went with him (also arranging to dispose of an expert in the field Dr David Kelly)

Where are we going here ? - you might ask.

well, it's London's policies to go to war and in order to justify their action they have created this department in Cardiff to save Wales from Al Queda blowing up Caernarfon Castle, the Clock in Bangor or the University in Aberystwyth.

They are going to distribute £50,000 to every Council to undertake the task of collating information about relevant risks and track fanatical groups in the area. This is just about enough to cover an officer's salary and costs.

Why isnt Plaid Cymru in the Assembly asking into this department (if they are so against this war), why aren't they trying to change the perception that the threat must come from muslim fanatics ? Followers of the Koran and Hinduism are based on peace (more so in Hinduism) this is taught in the Koran and also in Vedas (equivalent of the Bible in Hindu)

I firmly believe that this department has been set up to back up the policies of London - It is not needed.

No comments:

Post a Comment