Monday, 25 January 2010

ANGEN GOFYN CWESTIYNNAU - NEED TO ASK QUESTIONS


Wsos yma yn y Caernarfon & Denbigh mae yna gefnogwr Plaid Cymru mawr o Bontnewydd yn dweud wrth etholwyr ward Llanwnda i ofyn lle dwi yn sefyll ar bethau ac be dwi yn ei wneud.

Wel i bob un rwyf wedi cydweithio efo nhw yn y 2 flynedd diwethaf, mae hynny yn braidd yn glir, i'r ysgolion a'r rhieni sydd dal efo ysgolion yn eu pentrefi mae hynny hefyd dal yn glir, ac i bob un dwi wedi gweithio efo i gael ty cyngor, mae hynny hefyd dal yn glir.

Sgwn I os wnaeth y gwr o Bontnewydd ofyn cwetiynnau o'i gyn gynghorydd Plaid Cymru pan oedd yn cefnogi gwerthu tir adeiladu werth cannoedd o filoedd o bunnau am £1 ia £1 i gwmni adeiladu yn Doc Fictoria. Collodd Cyngor Gwynedd o leiaf £499,999 y diwrnod hwnnw, so Mr Plaid Cymru Bontnewydd, mi ofynaf I y cwestiwn, "A wnaethoch chi ofyn pam fod Plaid Cymru yng Ngwynedd yn gwerthu Doc Fictoria am £1".

Mae yna yn y Saesneg ddyfyniad enwog sy'n dweud y cwbwl.
This week in the Caernarfon & Denbigh there is a Plaid Cymru supporter from Bontnewydd who is telling the electors of Llanwnda to ask me where do I stand on various points of view and what do I do ?.

Well to everyone who I have worked with over the past 2 years, that is quite obvious, to the schools and the parents who still have a school in their village, that is quite obvious, and to everyone I have worked with to get a council house, that is quite obvious.

I wonder if the Plaid man in Bontnewydd asked the previous Plaid councillor for the ward why did he support selling valuable land in Doc Fictoria worth hundreds of thousands for a £1, yes that's right folks one measly £1.

Gwynedd Council lost at least £499,999 that day so Mr Plaid Cymru in Bontnewydd I shall ask the question, "Did you ask the why Plaid Cymru led Gwynedd Council sold Doc Fictoria for a £1".

The poem below say's it all.

First they came for the Communists
And I did not speak out
Because I was not a Communist
Then they came for the Socialists
And I did not speak out
Because I was not a Socialist
Then they came for the trade unionists
And I did not speak out
Because I was not a trade unionist
Then they came for the Jews
And I did not speak out
Because I was not a Jew
Then they came for me
And there was
no one left
To speak out for me.

Pastor Niemoller


NOW WE NEED TO SPEAK OUT AND STOP THE ROT AND CHANGE FOR THE BETTER

CAU YSGOLION - CLOSING OUR SCHOOLS


Tydi hi yn rhyfedd o fyd fod pan mae Plaid Cymru sy'n fwyafrif yma yng Ngwynedd am gau cau a chau ysgolion, cartrefi henoed a phopeth arall yma yng Ngwynedd tra fod y Blaid yn Ynys Mon a Powys yn ymladd i gadw ysgolion yn agored.

Does ganddynt ddim syniad beth i wneud a sut i redeg dim byd.

Rydym yn gweld hyn yn eu rheolaeth o'r Cynulliad efo llafur, da ni llawer tlotach nawr oherwydd Plaid-Llafur na fuom erioed.
It's a funny old world when Plaid Cymru which are the largest party here in Gwynedd are so hell bent on closing our schools, our old people's homes and everything else whilst Plaid Cymru on anglesey and Powys are campaigning to keep them open.

They have no idea how to run anything.

We can see this in their management of the Lab-Plaid pact in the Assembly, as we are much poorer now due to their control in Cardiff than ever.