Friday, 24 December 2010

NADOLIG LLAWEN - MERRY XMAS


Ynghannol yr eira y rhew a'r tywydd oer, dymunaf Nadolig Llawen i bawb.

In the middle of the snow, the ice and the cold weather, may I wish a Happy Xmas to everyone.

The picture by the way is from outside my house, it hasnt been gritted and i don't expect it to be done either. The work done by the highways team in gwynedd in the past few weeks has been superb, granted they cannot do everywhere but as long as the main routes are done, and that the grit boxes are refilled in time.

Tuesday, 14 December 2010

£8 Miliwn ac 8 Swydd - £8 million and 8 Jobs


Dyna be ydi gwerth am arian. Mae pob swydd sy'n cael eu greu yn costio £1miliwn yr un. Mae na son y bydd swyddi ychwanegol yn cael eu creu i gydfynd a'r buddsoddiad hyn - ga i ddweud wrthych chi rwan, ffigyrau cwmwl y gwcw ydi hyn, dangoswch i mi swyddi go iawn plis.

Beth fuasai yr £8 miliwn hwn wedi'w wneud i gryfhau yr ochr fasnachol busnes yma yng Ngwynedd, mi fuasai wedi creu dipyn mwy na 8 swydd.

Mi fuasai mwy o hwb i economni Pen Llyn yn digwydd petai gwell rheolaeth ar unigolion o ffwrdd sy'n dod yn eu carafanau teithiol, a parcio ar y marina (yn rhad ac am ddim) sydd ddim yn cyfrannu yr un centan goch i'r economi leol (gan yn eu carafannau moethus mae eu holl fwyd, diod a phopeth i wneud eu wythnos o hwylio yn gyffyrddus).

Felly Clwb Hwylio Pwllheli - llongyfarchiadau i ddechrau ar yr £8 miliwn, ond yn y dyfodol peidiwch a chaniatau i'r bobol yma barcio ar eich tir yn y Marina, gyrrwch nhw i faes carafannau cyfagos.


Is that worth the money ? Each job created costs £1 million each. There is talk of additional jobs being created due to this £8 million - may i say that is cloud cuckoo figures, show me real jobs please.

What would £8 million do to strengthen the Business Sector in Gwynedd ? a lot more than 8 jobs.

There would be more of a boost to the Socio Economic situation in llyn if there was better control on the parking of motorhomes and caravans parking on land adjacent to the Sailing Club on the Marina (who incidentally park there overnight free of charge, carrying their food and drinks and everything that they need).

So Pwllheli Sailing Club - Congratulations for the £8 million, and in the future, anyone who wants to park on the land next to your club, send them to a local caravan site please.

Saturday, 4 December 2010

PROTEST S4C CAERNARFON S4C PROTEST

Roedd y brotest heddiw yng Nghaernarfon yn erbyn toriadau. Toriadau y Ceidwadwyr i S4C, a thoriadau Plaid Cymru yma yng Ngwynedd.

Llongyfarchiadau i Anwen Davies o Lais Gwynedd oedd yno yn siarad.

I bobol Cymru gymeryd S4C o ddifrif, mae'n rhaid i Fwrdd yr Awdurdod sortio eu hunain allan, mae'r mater os oedd y cadeirydd wedi ymddiswyddo neu beidio yn wirion bost ac ddim wedi gwneud unrhyw les i ddelwedd y sianel.

Bai pwy yw'r toriadau. Llafur am fynd a ni i'r twll, Ceidwadwyr am dorri y pethau anghywir, Rhyddfrydwyr am ymuno a'r Llywodraeth, ta Plaid Cymru am ymuno a Llafur yng Nghaerdydd. Wn i ddim. Ond un peth yn bendant, tydi hi ddim yn bai fi.


Today there was a protest today in Caernarfon against the cuts. The Tories in cutting funding for S4C and the cuts that Plaid Cymru are doing here in Gwynedd.

Congratulations to Anwen Davies from Llais Gwynedd who spoke at the demonstration.

For the people of Wales to take S4C seriously, the Board must sort themselves out. The matter of the Chairman resigning or not was farsicle and did nothing to the reputation of S4C.

Whose fault are all these cuts ?

Labour for years of mismanagement ?
Conservatives for cutting funds in the wrong place ?
Lib dems for joining the Conservatives or Plaid Cymru for joining Labour in Cardiff.

I have no idea. But I know it's not my fault.

Friday, 3 December 2010

GWASTRAFF GAN Y CYNULLIAD / WELSH ASSEMBY WASTE OF RESOURCES

Fel da chi yn gwybod, dwi ddim yn gefnogwr o ieuan air ond mae'r penderfynniad i roi £1.2 miliwn y flwyddyn ir gwasanaeth yn wirion bost. Yn enwedig pan gefais wybodaeth am beth ddigwyddodd ychydig yn ol.

Gweinidog yn y cynulliad yn gyrru ei gerbyd (sydd gyda llaw yn cael ei dalu ganddom ni) i fyny i'r Gogledd gyda'i swyddog PR a'i ddreifar. Mae yntau wedyn yn hedfan gyda Ieuan Air i'r Fali ble mae ei gerbyd yno yn ei ddisgwyl. Yna ymweld a 2 gwmni yn y gogledd cyn i'r cerbyd fynd ag ef yn ol i'r Fali er mwyn iddo hedfan yn ol i Gaerdydd. Ac wedyn wrth gwrs, mae'r cerbyd yn cael ei ddreifio yn ol i Gaerdydd yn barod at ei drip bach nesaf yn y de.

Gwastraff ta be.

Y cwestiwn ydi pwy oedd y gweinidog. Wel Mr Gweinidog, dwi yn gwybod pwy wyt ti, dwi hefyd yn gwybod i pa gwmnniau oeddet yn ymweld a nhw a faint o funudau/eiliadau wnaethost aros gyda'r cwmniau hynny.
As you may well know, I am not a fan of Ieuan air, and the decision to give them £1.2 million of public funds is totally nuts, especially when i heard about this story.

A minister in the Welsh Assembly Government sent his public funded vehicle with his PR and his personal driver up from Cardiff to Valley whilst he flew up the same day. The car was waiting for him on his arrival in Valley which then took him to see 2 companies here in the North West.

After the short/brief/very brief visit the car took him back to Valley for his flight back to Cardiff whilst the car then with driver and PR drove down the A470.

What a waste.

The question is Who is the Minister ?

Well Mr minister, i know who you are, I also know which companies you visited, and I also know how many seconds you stayed with those companies.

Are our Assembly Ministers too proud to travel the A470 like the rest of us, my message is if you don't like the A470 in it's present way, then do something about it and spend this £1.2 million annually on it.

Wednesday, 17 November 2010

ARBEDU ARIAN - SAVING MONEY

Mae'n amser cwestiynnu y cytundebau mae'r Cyngor yn rhoi allan i "ymgynghorwyr". Arbediad = cannoedd o filoedd.


It's time to question the contracts the Council give out to "consultants".
Saving = Hundreds of thousands

Saturday, 30 October 2010

TREULIAU CYNGHORWYR - COUNCILLOR'S EXPENSES

Neithiwr cefais gadarnhad gan Uwch Swyddog yn yr Uned Gyfrifon o'r hyn rwyf wedi ei amau ers dipyn. Pan welwch unwaith y flwyddyn rhestr o dreuliau cynghorwyr Gwynedd (gyda llaw gostiodd £1M flwyddyn diwethaf, gan gynnwys lwfansau a ballu hefyd) dim hwn yw'r wir ffigwr o gost Cynghorwyr Gwynedd.

Os dwi yn mynd i Gaerdydd i gyfarfod, ac archebu gwesty gan dalu fy hunan, mae'n dangos ar fy nhreuliau I. ond os dwi yn mynd i Gaerdydd i gyfarfod a gofyn i'r Cyngor archebu gwesty/Ticed Tren/Awyren a ballu ar fy rhan, nid ydyw yn dangos gyferbyn a fy nghostau i felly drethdalwyr Gwynedd mae angen i chi ofyn am y ffigwr gwir faint o gostau mae eich cynrychiolwyr yn ei hawlio. Wn i am un cynghorydd wariodd dros £50 am dacsi ble fuasai ei gar ei hun ddim hyd yn oed wedi costio chwarter hynny.

Mae angen newid y sustem fel fod wir gost cynghorwyr yn cael eu dangos yn lle eu bod yn cuddio tu ol i'r mantais hyn.


Last night I had something confirmed which I have had my doubts for a long time. When you see a list of what your councillor has claimed in expenses in the last year (which cost £1M in 2009/2010 including the allowance), this is not the true cost of your local councillor.

If I go to Cardiff for a meeting and stay in a hotel and pay myself re-claiming the cost from the Council at the end of the month, it will show as a cost for me in the annual statement. Now if I go to cardiff again for a meeting and ask the Council to book me a hotel/Train Ticket/Ieuan Air etc for me, then it will not show in the annual statement as a cost against me, so ratepayers in Gwynedd gom ahead and ask what is the true cost of your councillors. I know about 1 councillor whose taxi bill was over £52 whereby if he/she had taken the car then it would have been a quarter of that.

The recording system needs to change so that the public in Gwynedd knows the actual true cost of their councillors to avoid them using this loophole.

Sunday, 24 October 2010

Arbedion yn Cyngor Gwynedd Savings

Iawn dyma ddechrau.

Faint mae Cyngor Gwynedd yn dalu am ymgynghorwyr, mae ganddynt ymgynghorwyr addysg, gwasanaethau cymdeithasdol, priffyrdd a ballu, i gyd yn hunan gyflogedig. Oes mae gan rhai arbenigedd ond os ydych yn talu £50k, £60k a £70k a mwy i staff, dylai'r arbenigedd hynny fod ganddynt.

O'r cyllid addysg fe wnaeth Cyngor Gwynedd gyflogi Ymgynghorwr i edrych ar Ysgolion Uwchradd. £70,000 ydi'r son o ffi sydd yn cael ei drafod. A pwy feddyliwch chi sydd wedi cael y swydd, wrth gwrs cyn bennaeth ysgol sydd wedi ymddeol ac yn derbyn pensiwn sylweddol yn ogystal a'r cytundeb aur hyn.

Dim bai arno ef, os fuaswn I yn ymddeol a chael cynnig joban handi am £70k arall, twp fuaswn i'w gwrthod.

Iawn os ydi o yn gyflogedig, mae'n rhaid fod yna hysbyseb wedi bod yn y papur, rhestr fer wedi'w llywio ac yna cyfweliadau cyn apwyntiad.

Os ddim dylai ffurflen dendr wedi ei chreu ac ymgeiswyr dendro am y gwaith yn unol a chanllawiau Tendro Ewropeaidd (European Journal).

Mi fyddwn yn gwneud ymholiadau ar sut wnaethpwyd yr apwyntiad.


Let's start.

How much does Gwynedd Council pay for external consultants. They have consultants for education, social service, highways and others, all self employed or employed by a consulting company. Yes, sometimes you require some expertise, but with staff earning £50k, £60k and £70k pa you would expect that expertise to be in house.

From the Education Budget, Gwynedd recently employed a Consultant to look at Secondary Schools. The talk is that £70kpa is being paid, and who would you think got the job, well of course a retired head teacher who not only receives a substantial pension but also this golden contract.

Now don't get me wrong, I don't blame the retired head teacher, as if I retired and someone handed me a £70k contract, i'd be a fool to refuse.

My argument is, how much is spent on consultants by Gwynedd Council.

Now if employed, there must have been a job advert, an interview then someone appointed to the post.

Otherwise it would have to be tendered for the work in accordance with European Journal and Tendering Procedures.

I will provide figures at the end of the exercise and also an explanation as to how the appointment was made.

Saturday, 23 October 2010

Pawb ai Farn

Allan or 4 ar y panel daeth Guto Bebb (Ceid) yn gyntaf efo Elfyn llwyd (Plaid) yn ail. Keith i llafur ac Roger Roberts yn anffodus yn 3ydd.

Ond mi roddodd Guto Bebb "put down" gwych i Dyfed - "..Dyfed paid a fod mor fabiaidd" ac er dwi ddim yn rhy hoff o Llwyd roedd ei "one liner" i Guto yn eithaf digrif (er iddo wedyn ymddiheuro iddo).

Yn amlwg mae'r Byd mewn llanast a dim oherwydd y Banciau, oll mae nhw wedi ei wneud yw amlygu y problemau oedd yn bodoli a dod a'r holl beth i'r wyneb.

I Llafur fenthyg, benthyg a benthyg am flynyddoedd heb unrhyw syniad o dalu bethyciadau yn ol yn ddi-ofal. Yn Cyngor Gwynedd mae yna rhyw fath o bwyllgor sy'n edrych ar sut i wneud arbediadau. Ar wahan i'w swyddogion sydd ar y pwyllgor, mae pob un namyn 1 yn aelodau o Blaid Cymru.

A does ganddynt ddim syniad.

Dwi am rhoi ychydig o syniadau iddynt, rhai yn ddadleuol, fflamychol a gwahannol.

Sgwn i os fyddent yn eu cymeryd i fyny ?Out of the 4 on the panel tonight, Guto Bebb (Cons) came first with Elfyn llwyd (Plaid) second. Keith (Lab) and Roger Roberts (Lib Dems) [I never acknowledge titles like Lords, Ladies, Sirs, Princes, Kings and Queens] came joint 3rd.

But Guto Bebb gave a fantastic "put down" to Dyfed Edwards the Leader of the Sheep Party in Gwynedd Council [Sheep as they all follow blindly the lead sheep] "...Dyfed don't be childish" and although he is not my favourite person, Elfyn Llwyd's one liner to Guto was humerous and I did clap (although he later apologised to him).

Obviously the World is in a mess, not all the fault of the banks, all they did was highlight an ongoing problem.

For Labour to borrow so much money over a few years with absoloutely no idea how to pay it back, is careless to say the least.

In Gwynedd Council there is some kind of a group that looks at ways of making savings. Apart from officers, all the elected members bar 1 is a member of Plaid Cymru.

And being honest, they have no idea.

So i will volunteer some information to them, some will be debatable, challenging and different , I wonder if they will take it up ?

Friday, 22 October 2010

Cyfarfod Hydref - October meeting

Heddiw roedd yna gyfarfod eithaf diddorol yn y Cyngor.

Mae arweinydd y Cyngor (Dyfed Edwards) yn gyson yn son am gydweithio a ballu, ond geiriau gwag unigolyn heb unrhyw fath o synnwyr ar sut i arwain ydi hyn.

Roedd Llais Gwynedd gyda hawl i un sedd ychwanegol ar Fwrdd y Cyngor, ond tydi plaid Cymru wrth gwrs ddim eisiau hynny.

Gyda llaw os ydi aelod etholedig yn galw un aelod arall yn "ignorant git", yn uchel fel fod hyd yn oed swyddogion yn y blaen yn ei glywed, oni ddylai wedyn ymddiheuro ?

Dyna beth ddigwyddodd gan aelod o Blaid Cymru yn erbyn aelod o'r Rhyddfrydwyr, ond wrth gwrs nid y tro cyntaf iddo wneud rhywbeth o'i fath, mae'n aml yn torri ar draws a gweiddi pethau. Mae yna gwyn wedi ei roi i fewn i'r Swyddog Monitro oedd methu peidio ei glywed y tro hwn.

Esgusodion aelodau o'i blaid ydi "..mae o yn hen a dim yn deallt".

Hen neu beidio, os ydi pob aelod arall yn dilyn y canllawiau, rhaid iddo yntau wneud hefyd. Mae Llais Gwynedd wedi bod yn rhy "laid back", ond dyma ddechrau i ni newid"

Mi fydd yna gwyn hefyd yn mynd ar ddesg Carl Seargant erbyn fore Llun fod y Cyngor wedi gweithredu yn groes i'w gyfansoddiad ei hunan. Ultra Vires ydi'r gair lladin am hyn.

Gyda llaw neis oedd gweld y Cynghorydd Dyfrig Jones yn gwneud ymweliad a'r cyngor, digon posib am yr 8 mis diwethaf ei fod wedi bod yn brysur iawn gan nad ydwyf wedi ei weld rhyw lawer mewn cyfarfodydd ?


Today there was an interesting meeting of the full council.

Gwynedd Council leader (Dyfed Edwards) constantly talks about "working together", but these are empty words, he has no idea how to gel a working relationship. Move over Dyfed and let Liz Saville have a go, she has a much better chance of doing it. (He might even report me for this).

Llais Gwynedd had a constitutional right for an extra seat on the Board, but of course plaid cymru doesnt want that.

By the way if an elected member calls another elected member an "ignorant git" publically and loudly, with even officers in the front hearing him, I believe he should apologise publically.

That is waht happened when an elected member for plaid Cymru called a Lib Dem member, but of course this is not the first time this has happened to this member. He regularly talks over other members and shouts things at people during debates. A complaint has gone in to the monitoring officer on this who couldnt help hearing him this time.

Usual excuse from members of his own party is "...he is old and doesnt understand"

Age does not come into it, everyone else has to follow the rules and so should him.

Llais Gwynedd has been too laid back, but the lion will now start to bite.

A complaint will also arrive with carl Seargant by monday and the Ombudsman for Wales that Gwynedd Council has acted "Ultra Vires" and has made a decision contrary to it's own constitution.

Just an extra note, it was nice to see Councillor Dyfrig Jones back with us in meetings, possibly for the past 8 months he has been too busy to attend many meetings.

Monday, 11 October 2010

ETHOLIAD SEIONT CAERNARFON ELECTION

Be fedrwn ddweud, llwyddiant i Llais Gwynedd. Hen sedd y diweddar Bob Anderson weithiodd ei galon dros y dref ac mae gan y ward rwan gynghorydd arall i weithio ei galon i'r ward. Mae yna ddwy sedd yma gyda'r llall yn cael ei ddal gan Roy Owen.

Mae Endaf Cooke yn adnabyddus am gwyno am sefyllfa y sgwar, siopau yn cau, trethi uchel a ballu ac ddim yn fachgen sy'n cymeryd rhesymau gwan ac yn fodlon cwffio dros bethau mae'n goelio mewn (sef trait aelod o Lais Gwynedd).

Eraill yn y ras oedd Menna Wyn Thomas- Plaid Cymru (neu Anti Menna) ddaeth yn ail, Tecwyn Thomas - Llafur, Gareth Edwards - Anibynnol, a Llinos Thomas - Ceidwadwyr.

Cyn yr etholiad mi fuaswn wedi rhoi Llais Gwynedd, Llafur ac Anibynnol yn weddol agos gyda Plaid rhywle rhwng 250 - 300 gan dyna fel arfer yw'r bleidlais iddynt yn y ward hon, mae Alun Roberts a Ioan Thomas wedi sefyll yma heb lwyddiant ac wrth gwrs o symyd Ioan i ward Menai gan luchio allan Moi oedd y catalydd i'r datganiad "Mae nhw wedi C*chu ar fy mhen" ("they (plaid) have sh*t on me") gan Richard Morris Jones.

Beth bynnag, Llongyfarchiadau mawr i Endaf Cooke (neu Endaf Chips), ac roedd sylw Now Gwynys yn wych, "LLAIS CHIPS BATTERS PLAID".

Mae na rhywbeth mae'n rhaid am Llais Gwynedd a Chips. Gyda Chris (Chips) Hughes, Endaf (Chips) Cooke, a fi wrth gwrs sydd wrth fy modd efo chips.
What can i say, success for Llais Gwynedd. This was the late Bob Anderson old seat who worked his damnest over the town and now we have another hard working individual who will do his best for the area. There are 2 seats in this ward, with the other being held by Roy Owen.

Endaf Cooke is known for complaining about the square, shops closing, high rates and many other matters and is not a man to take things lying down. (which is the usual trait for a Llais Gwynedd candidate).

Others in the race was Menna Wyn Thomas- Plaid Cymru (or Aunty Menna as I call her) who came 2nd, Tecwyn Thomas - Labour, Gareth Edwards - Independant and Llinos Thomas - Conservatives.

Before the election I would have placed Llais Gwynedd, Labour and the Independants pretty close with Plaid somewhere between 250 and 300 as that is the usual voting pattern in this ward. Alun |Roberts and Ioan Thomas are past candidates here, without success, and of course moving Ioan to Menai Ward was the catalyst for the statement "they (plaid) have sh*t on me") by Richard Morris Jones.

Anyway, warm congratulations to Endaf Cooke (or Endaf Chips), and Now's idea of a headline was superb, "LLAIS CHIPS BATTERS PLAID".

Must be something about Llais Gwynedd and Chips, with Chris (Chips) Hughes, Endaf (Chips) Cooke, and of course me - who absoloutely loves chips.

ETHOLIAD BLAERNAU ELECTIONS


Ymddiheuriadau am beidio uwchraddio'r blog ers dipyn, cymysgedd o nifer o bethau, prysurdeb y ward yn galw arnaf allan yn aml ac fe ddaeth y gliniadur i ben ar ol 4 blynedd o wasanaeth da a ffyddlon felly roedd rhaid gwario am un arall.

Iawn lle da ni. Yn Blaenau bu Paul ennill i Blaid Cymru, Llongyfarchiadau iddo ef, dwi ddim yn ei adnabod, ond roedd yn wr mynwesol a chyfeillgar tra yn brwydro yn erbyn Richard yn ward Diffwys, ac yn barod yn unionsyth i ysgwyd llaw Rich ar ol colli.

Wrth gwrs roedd colli sedd yn siom, ond mewn tref fechan i gael 2 gynghorydd yn ymddiswyddo yn drawiad ac felly cosbi yn y bwth oedd y diweddglo.

Mae Paul wedi datgan ei fod yn cefnogi y frwydr i gadw ysgolion yn ein pentrefi a threfi, felly fydd yn mynd yn erbyn polisi Plaid Cymru yng Ngwynedd sydd yn benderfynnol o'u cau.

Diddorol fydd ei safiad pan fydd y frwydr yn mynd i'r Blaenau.Apologies for not updating the blog for a long time, a mix of many things, very busy with ward matters and the laptop came to it's useful life, so I had to buy a new one.

Paul won the seat for Plaid in Blaenau and warm congratulations to him, I do not profess to know him but having met him, I can say that he is a gentleman and was honourable when defeated by Richard in the Diffwys ward.

Of course loosing the seat was a hard pill to swallow, but not entirely unexpected having had 2 councilors from a small town resign in a short period, obviously it was felt in the polling booth.

Paul has stated that he supports small schools in our rural areas, which goes agaainst Plaid Cymru's policies in Gwynedd who are determined to see them close.

It will be very interesting when the roadshow moves to Blaenau.

Friday, 17 September 2010

ETHOLIAD BLAENAU FFESTINIOG BY-ELECTION

Mae'r etholiad hon fuan mis Hydref. Dau yn unig sydd yn y ras sef Donna a'r un ddaeth yn ail.

Mae Donna yn sefyll tros Llais Gwynedd ac yn boblogaidd yn y dref. Mae hi yn argoeli yn dda, ac mi fuasai pethau yn mynd yn well os fydd Ieuan Wyn, Elis Thomas, Llwyd a mawrion y blaid yn troi fyny i gefnogi eu h'ymgeisydd. Gan i bobol Blaenau eu gweld nhw, roi boost i ymdrechion Richard tro diwethaf ac felly ddynion, plis plis wnewch chi ddangos eich gwynebau yn Blaenau i helpu Llais Gwynedd.

Roedd yna son fod ymgeisydd y Blaid wedi bod yn awyddus i sefyll yn enw Llais Gwynedd ar ol iddo golli yn y ward arall pitw 2 fis yn ol. Wn i ddim os oedd hynny yn wir ta be.

Mae'n fachgen hynod o neis, parchus ac yn gollwr da, bu iddo ysgwyd llaw yn foneddigaidd efo Richard ar ol colli yr etholiad ddiwethaf. Dwi yn cael y teimlad ei fod yn cael ei wthio i sefyll, ond dyna fo, mae ei ganeuon yn wych gyda llaw, ond teimlwn mai dal gafael ar y sedd hon fydd Llais Gwynedd.
There are 2 people standing in the election. Donna and the one that came second. Donna is very popular in the Town and things are looking well. Things would go much better if Ieuan Wyn, Elis Thomas and Elfyn Llwyd would turn up to support their candidate, as the last time they came to Blaenau, it gave Llais Gwynedd a boost, so please please turn up in Blaenau to help Llais Gwynedd.

There was talk that the Plaid candidate wanted to stand for Llais Gwynedd after loosing the last election. I have no idea if this was true or not.

He is a nice lad, very courteous and a good looser having immediately shook the hand of Richard after loosing the last election. I get the feeling that he has been pushed to stand, but never mind, he is part of a fantastic band, but my gut feeling is that Llais will hold on to this seat.

Sunday, 8 August 2010

Y PAB YN DOD I'R YNYS - THE POPE IS COMING TO UK

Faint mae hyn yn gostio i ni fel trethdalwyr. Yr un peth a'r teulu brenhinol, mae'r gymdeithas yn talu amdanynt. Dyli'r Eglwys Gatholeg dalu y costau cyfan am yr ymweliad hyn, maen't yn Eglwys llewyrchus yn ariannol, ac mae ganddynt ddigon o arian i dalu i ambell i Weinidog sydd wedi cambahafio.

The Pope is coming to the UK, and this is going to cost all the taxpayers a lot of money for his security. Same thing with the royal family, we are paying for these people. The Catholic Church is extremely well off financially, and they appear to have loads of money to pay off some Priests who have been naughty.

Friday, 16 July 2010

LLAIS GWYNEDD YN ENNILL ETO - LLAIS GWYNEDD WINS AGAIN

Roedd hon yn sedd bwysig i Lais Gwynedd ac i Blaid Cymru. I ennill hon i Lais Gwynedd yn dangos fod y boblogaeth yn hapus efo'r gwaith r'ydym yn ei wneud, i Blaid Cymru roedd hon yn sedd haws iddynt ond mi roedd LLais Gwynedd wedi ennill ar ol ail gyfrif.

Roedd Paul (ymgeisydd y Blaid) yn wr bonheddig wrth golli, yn bur wahannol i ambell aelod o'r Blaid oedd yno, ceisio dweud fod yna dactegau budr wedi mynd yn ei flaen - Yn lle ? Pa Bryd ? Yr hyn welais I oedd fod y ddau ohonynt Richard a Paul yn foneddigaidd iawn at eu gilydd, ac hefyd at y boblogaeth yn y Blaenau.

Mi dreulais amser yno yn canfasio efo Richard, ac hefyd yn marcio yn y nos. Sgyrsiau difyr a diddorol efo Bryn a Gwynfor o Blaid Cymru, (sori Gwynfor am feddwl mai Cardi oeddet).

Rwan mae Meirionnydd/Dwyfor yn sedd fydd LLAIS GWYNEDD yn ei dargedu am y Cynulliad, ac hefyd yn eithaf ffydddiog o'i h'ennill.

Felly TA TA fydd hi i'r wannabe Tory Dafydd Elis Thomas.


This was an important seat for both LLAIS GWYNEDD and Plaid Cymru. For LLAIS to win this one showed that we are doing things right in Gwynedd, Plaid should have won (Elfyn Llwyd was even canvassing for them) but LLAIS GWYNEDD won after a recount.

Paul (the Plaid candidte) was a gentleman in defeat, totally contrasting to a member of Plaid Cymru who was there which tried to allege that there was dirty tactics going on, Where ? When ? All I saw was both candidates courteous to each other and to the people of Blaenau.

I assisted in canvassing prior to the election and on the night marking. Had superb conversations with Bryn and Gwynfor from Plaid (sorry Gwynfor for thinking you were a cardi).

Now the Meirionnydd/Dwyfor seat in the Assembly is there for the taking for LLAIS GWYNEDD, and we are very hopeful of winning it against the current incumbent.

So BYE BYE it will be for the wannabe Tory, Dafydd Elis Thomas.

Thursday, 1 July 2010

TRIST - VERY SAD

Tristwch oedd clywed am farwolaeth y Cynghorydd Bob Anderson. Roedd Bob yn eistedd efo fi a Chris yng nghyfarfodydd cynllunio y Cyngor rhan fwyaf o'r amser, ac roedd yn ddyn gyda ymroddiad di-flino, gweithgar i dref Caernarfon ymhob ystyr. Os oedd yna unrhywbeth yn digwydd ar y Maes, roedd Bob yn saff o fod yn gysylltiedig a'r digwyddiad, yr olwyn fawr, sioe, Nadolig, Parc y dref roedd o yn hapus i helpu a sefyll yn y cefndir.

Fe fydd colled ar ei ol nid yn unig i'w deulu ond hefyd i'r Cyngor Sir ond fe fydd Caernarfon a'i phobol yn ei golli fwyaf, gan roedd ei galon yna i wella'r dref i bawb.

Heb Bob a oes gobaith i'r dref ? - wn i ddim, gobeithio !


It is very sad to hear about the sudden death of Councillor Bob Anderson. Bob used to sit with myself and Chris Hughes mainly at the Planning Meetings, ac his never tiring commitment to the Town of Caernarfon is to be admired. Any event in the Town, you could be sure that Bob was somewhere in the background organising it or part of the group involved, be it the Big Wheel, Show's, Xmas, The Park, Bob was always there.

There will be a massive loss after him, not only to his family, but also the Council. The biggest loss will be to caernarfon and it's residents, his heart was there, his intention to improve the Town for everybody will be missed.

Without Bob, Is there hope for Caernarfon ? - I don't know, hopefully !

Friday, 14 May 2010

ADDYSG GAN BLOG MENAI - EDUCATION BY BLOG MENAI

Mae Cai larsen (sy'n brifathro Ysgol Trefor) sydd hefyd yn mynd dan yr enw BLOG MENAI yn tynny sylw fod nifer helaeth o lywodraeth Llundain wedi cael addysg breifat. WAW. Syrpreis. Rhywbeth yn fy meddwl yn dweud fod hyd yn oed llywydd Plaid Cymru wedi derbyn addysg fonesig breifat hefyd. ond mae'n ddyn parchus a chydwybodol felly ni wnaeth addysg breifat wahaniaethu hynny. Felly rhowch gyfle i'r Blaid Geidwadol reoli, nmi wnaeth Llafur lanast anhygoel yn Llundain ac mae Llafur/Plaid wedi gwneud llanast yng Nghymru. Cawn weld beth fydd dyfodol y blaid Geidwadol mewn amser.Cai larsen (who is a headmaster of Ysgol Trefor) and also goes under the name of BLOG MENAI points out that many of the Cabinet in London have had private education. WOW. Surprise. Something also reminds me that the President of Plaid Cymru was also a beneficiary of private education, but he is a respectable and honourable individual and a private education did not change that. So give the Conservatives a chance to govern, Labour in London have made an incredible mess of things, and Labour/Plaid have also messed up in Cardiff. Time will judge what the future holds for the Conservatives.

Thursday, 13 May 2010

Y BWLI MAWR YN CAEL EI SORTIO - THE BIG BULLY GETTING SORTED


Tydw i ddim yn cytuno efo penodiad Cheryl Gillam fel ysgrifennydd Cymru ac mewn dadl ar Taro'r Post heddiw (Dydd Iau) roedd yna drafodaeth ar y mater.

Yn yr ochr wyrdd oedd y bwli mawr ei hun ELFYN (Biliau Bwyd yn Llundain o £400 bob mis) LLWYD, ac ar yr ochr las roedd JULIANNA HUGHES.

Mi sortiodd hi Elfyn Llwyd, mi fedrodd ei fwyta, ei gnoi ac yna ei daflu allan heb ddim o broblem.I do not agree with the appointment of Cheryl Gillam as the Welsh Secretary but in a debate today on Taro'r Post (Thursday) there was a discussion on the matter.

In the green corner was the big bully himself ELFYN (I spend £400 of taxpayers money every month on food) LLWYD, and in the blue corner was JULIANNA HUGHES.

She sorted him out, she chewed him then spat him out without any problems whatsoever.

Wednesday, 12 May 2010

PLAID WEDI METHU - PLAID LOOSE OUT

Gan fod y penderfynniad i'r Toriaid a'r Lib Dems ymuno i wneud Llywodraeth, mae criw y Blaid yn neidio i fyny a lawr. Roeddynt yn ddigon parod i ymuno efo'r Ceidwadwyr eu hunain (yn ol Ieuan Wyn Jones), ac hefyd ymuno efo Llafur hefyd. Fel yng Nghaerdydd roeddynt yn barod i ymuno efo rhywyn jyst er mwyn bod mewn pwer.

Felly mae pwer yn bwysicach iddynt na cynrychioli eu pobol !

Mae'n siwr nawr fydd arweinwyr y Blaid yn beirniadu y Ceidwadwyr (gan nad ydynt wedi cael gwahoddiad i ymuno). Mae toriadau yn anorfod, oherwydd diffygion Llafur i reoli yn ariannol yn Llundain. Wn i ddim os fydd y Tories fymryn gwell, ond y ffaith amdani ydi mae yna doriadau ariannol mae'n rhaid ei wneud.

Mae cymaint haws rheoli efo dau parti na ceisio gwneud efo 8. Cawn weld beth sydd am ddigwydd.
As the decision of the Conservatives and Lib Dems is to rule, Plaid Cymru are jumping up and down and shouting from the rooftops. They were quite prepared to join the Conservatives themselves (according to Ieuan Wyn) and also quite prepared to join Labour in their coalition as well, just as long as they were in power.

So being in power is more important to them than representing their people.

So expect the leaders and supporters of Plaid now to criticise the Conservatives and Lib Dems (as they haven't been invited to join). It is inevitable that cuts will have to be made due to the mismanagement of Labour in London. I don't know if the Tories will be any better, but the fact is that because of the situation we are in, cuts have to be made.

It is easier to rule with 2 parties that trying to do so with 8. We shall now have to wait and see what happens.

Tuesday, 11 May 2010

PWY SYDD AM REOLI - WHO IS GOING TO GOVERN

Yn bendant os fydd Llafur yn ymuno efo'r Lib Dems a gweddill o'r pleidiau eraill, cawn weld etholiad arall yn yr Hydref. Mi fydd hi yn amhosib i cyn gymaint o grwpiau gytuno ar bethau fel erbyn yr Hydref fydd yna straen aruthrol a rhwyg yn eu plith.

Os ydi Senedd lloegr yn gaddo rhannu arian yn deg efo Cymru, golygir fydd yr Alban yn colli allan felly ni fydd hynny yn cael cefnogaeth yr SNP.

Felly hwyl a sbri ac etholiad arall.If Labopur joins the Lib Dems and all the other parties, we will be facing another election in October. It will be impossible for so many groups to agree on matters and by October there will a strain between them and a split will occur.

If London agrees to share the cash fairly with Wales then Scotland will loose out and therefore they loose the support of the SNP.

So fun and games and another election.

Sunday, 9 May 2010

ETHOLIAD - ELECTION

Fel rhywyn sydd ddim yn aelod o unrhyw blaid oedd yn ceisio am sedd yn yr etholiad hwn, dwi yn gallu dadansoddi paham daeth y canlyniad a fu.

ARFON

Roeddwn wedi dweud ers dipyn fod Llafur a Plaid yn agos er fod Llafur yn Llundain ddim yn boblogaidd. Pam hynny ? Wel, mae Plaid Cymru yn colli cefnogwyr yn sydyn, gyda aelodaeth i lawr, busnes rheolaeth Cyngor Gwynedd gan Blaid Cymru, a polisi Plaid yng Ngwynedd o fethu rheoli y Cyngor.

Colli cefnogaeth Caernarfon a Bangor yn allweddol iddynt, ond tybed beth fuasai'r canlynniad wedi bod petai Llais Gwynedd wedi sefyll hefyd. Fe safodd Louise Hughes sy'n aelod o Lais Gwynedd yn Dwyfor/Meirionnydd yn anibynnol ac mi gafodd tros 1,300 o bleidleisiau. Roeddwn wedi rhagdybio 1,500 - 1,700 ac wedi dweud hyn wrthi ar y ffon ac mae hi wedi gwneud yn dda iawn (gan fod rhai yn amau mai ond 300 fuasai yn ei gael). Tybed os fuasai Llais Gwynedd wedi ennill 1,000 oddiwrth gefnogwyr y Blaid, ac efallai 600 oddiwrth y gweddill yma yn Arfon, fuasai wedi gwneud Arfon yn sedd i Lafur.

Fe fydd etholiad y Cynulliad yn 2011 yn ddiddorol gan bryd hynny fe fydd yna ymgeisydd Llais Gwynedd yn sefyll, ac os fydd Plaid Cymru yn dal i golli cefnogaeth, wel pwy a wyr.

Y Ceidwadwyr, er fod yr ymgeisydd yn fachgen gweithgar, ac yn hogyn o Fangor, fe ychwanegodd at bleidleisiadau yr etholaeth yn fwy nag sydd wedi ei wneud gan unrhyw ymgeisydd ers dipyn. Gan fy mod yn adnabod Robin, rwyn ymwybodol ei fod wedi gweithio yn galed, roedd ei lun ar gefn bysus lleol tra fod poster Plaid Cymru yn cefnogi Cwmni Bysus o tu allan i Gymru (ac wedi'w argraffu yn Birmingham).

Lib Dems, nes i ddim hyd yn oed dod ar ei thraws yn unlle. Wn i ddim os oedd hi yn canfasio ynteu ond lluchio ei h'enw i fewn, argraffu taflenni a dyna ni.

O leiaf roedd cefnogwyr Plaid, Llafur a'r Ceidwadwyr i'w gweld o gwmpas, ond er mwyn bod yn deg a'r Lib Dems, nid yw'r tim ar y llawr ganddynt chwaith felly heb hynny mae hi yn annodd.

Dydd Sadwrn cyn yr etholiad, roedd Tim Ceidwadol yn mynd o gwmpas busnesau Caernarfon yn y bore tra fod Tim Llafur yn Twtil a Tim plaid ym Mangor.

Doedd y rhaglen teledu efo'r tri amigos yn ddim i wneud efo Plaid Cymru yn methu gwella yma yng Nghymru. Doedd gan Plaid Cymru ddim mwy o hawl i fod yn rhan o'r darllediad hynny na'r UKIP, GREENS, DUP, SINN FEIN, ALLIANCE a'r BNP. 165,000 bleidleisiodd i Blaid Cymru, pleidleisiodd 285,000 i'r Green's. Yn Saesneg - Get over it.

Mi roddwyd sylw i Blaid Cymru gan y wasg Gymraeg yn fwy na gafodd unrhyw barti bychan arall felly roedd methiant Plaid Cymru yn dod i alwr i unai diffyg gwaith yn yr etholiad (ac dwi ddim yn meddwl mai hynny oedd o) neu fod pobol Cymru wedi colli ffydd arnynt i warchod eu buddiannau neu wrth gwrs amswer am arweinydd newydd ac ysbrydoliaeth.

Un sioc i mi oedd mai pedwerydd oeddynt yn Aberconwy. Roeddwn wedi meddwl mai ail fuasai'r canlyniad, ac mae dod yn bedwaredd yn rhoi y sedd hon yn sedd efallai i'r Ceidwadwyr neu Llafur adeg y Cynulliad.

I Lafur ychwanegu at eu pleidlais yn Mon, a'r Ceidwadwyr gynyddu a Peter Rogers ddisgyn yn gwneud Ynys Mon yn hynod o ddiddorol erbyn 2011. Tybiwn gall hon fynd i Lafur bryd hynny gan fydd y Tories a Lib Dems yn rhedeg Llundain ac felly fydd Llafur yn ennill poblogrwydd fel yr wrth blaid.

Guto yn Aberconwy, wel mi welais o ychydig yn ol yn Morrissons, ac mi ddywedais wrtho ei fod am ennill, mi fydd Guto yn gweithio i'r etholaeth, yn Gymro Cymraeg a Chymreig, ac mae ganddo oddeuty 18 mis i wneud gwahaniaeth gan fe fydd yna etholiad arall bryd hynny.

Cost etholiadau - wel mi fydd hyn oll wedi costio yn ddrud i'r pleidiau mawr ac i gael etholiad arall oddi fewn i ychydig fisoedd wedyn yn golygu fydd rhaid i gefnogwyr cyfaethof Plaid Cymru fynd i'w pocedi ei hunan i dalu amdano - ac hen bryd hefyd.

Friday, 7 May 2010

ETHOLAETH ARFON - ARFON CONSTITUENCY

Yn is i lawr ar y blog hwn roeddwn wedi dweud fod Arfon mor agos a 1,500 o bleidleisiau. Roeddwn allan o 45 o bobol gyda'r mwyafrif i Blaid Cymru cyn lleied a 1,455.

Gan feddwl fod Llafur o dan y lach yn genedlaethol, os fuasai pobol Arfon yn hapus efo Plaid yn Arfon, dylai Plaid fod wedi ennill o filoedd a dim 1,455 o bleidleisiau.

Ceidwadwyr i fyny i drydydd ac rwyf wedi synny fod y Lib Dems wedi disgyn i 4ydd. Mae pwysau ar Blaid Cymru nawr mor uchel ag erioed i ddod a gwaith, tai a gwella bywyd pobol Arfon neu fyth etholiad y Cynulliad yn 2011 gyda Llais Gwynedd hefyd yn ymladd yn bwysig.
Lower down in this blog, I stated that Arfon will be as close as 1,500 votes between 1st and 2nd. I was out by a mere 45 people with Plaid Cymru having a majority of only 1,455.

With Labour a disaster nationally, you would have thought that if the people of Arfonw ere happy with Plaid, that they will have won by a mile and not by 1,455 votes.

The Conservatives were up to 3rd and Lib Dems 4th.

There will be pressure now on Plaid Cymru more than ever to deliver to the people of Arfon jobs, houses and to better the living conditions of the County, as with the Assembly elections next year and with Llais Gwynedd also standing, will be very very important.

Thursday, 6 May 2010

YR AMSER WEDI DOD - THE TIME HAS COME


Wel amser yr etholiad wedi cyrraedd. Amser i ddewis. I'r rhai ohonoch sy'n dweud "..dwi ddim am fotio oherwydd does dim pwynt"., oes ma yna bwynt. Cofiwch y frwydr ein cyn dadau i ni gael pleidleisio, cofiwch y frwydr i ni gael rhoi ein pleidlais yn gyfrinachol, cofiwch y frwydr i ferched gael y bleidlais, a cofiwch fod pob un yn cyfrif. Felly da chi ewch allan, cofrestrwch ac hyd yn oed os nad ydych yn hoffi unrhyw un o'r ymgeiswyr, rhowch o i fewn yn wag neu ysgrifennwch rhywbeth arno ond da chi ewch allan.

Tydw i ddim yn meddwl llawer o bolisiau rhan fwyaf o'r partion sy'n sefyll, oes ma na elfennau da ymhob un ac efallai ychydig o Lafur, ychydig o Geidwadwyr a'r Lib Dems ac hyd yn oed ychydig o Blaid Cymru mewn cawl efo'i gilydd i gael polisiau gwell petai hynny yn bosib.

I unrhyw un sy'n sefyll mae ganddynt ddewder tu hwnt, oherwydd nid ar chwarae bach mae rhywyn yn sefyll.

Hefyd heddiw cofiwch am y rhai sydd yn gweithio yn y mannau pleidleisio, o 7 y bore tan 11 16 awr o eistedd gweld pobol yna distawrwydd tan y nesaf.
The time has come to cast your vote. Time for decisions. To those who say "..i'm not gonna vote, there is no point", - yes there is a point. Remember the struggle of our fathers and grandfathers (and mothers) to be allowed to vote, to be allowed to vote confidentally, and remember the struggle for women to be allowed to vote, and remember each vote counts. So for goodness sake, get out there and vote. Even if you cannot agree for whom to vote, put it in blank or write something on it, but do go out.

I like parts of each of the parties policies, a bit of Labour, Conservatives and Lib Dems and even Plaid Cymru in a soup would be far better if it was possible.

To anyone who put their name forward they are brave, and one does not make this decision lightly.

Also today, think of those who work from 7 in the morning until 11 at night in the booths, they see people then a gap until the next one.

Monday, 3 May 2010

ADEG GWERTHU TY - TIME TO SELL AND MOVE AWAY

Sibrydion yn cyrraedd fod unigolyn eithaf uchel yn Plaid Cymru wedi cael digon ar bobol Gwynedd ac yn meddwl rhoi ei dy ar werth a symyd i Aberystwyth i fyw. Rwan efo'r plant wedi tyfu a mynd eu ffordd eu hunain, dim sedd yn y Cyngor pa ddyfodol sydd yma iddo ?

Fel dwi yn dweud, sibrydion yn unig yw hyn, ond cawn weld ar ol yr etholiad.Whispers are reaching me that an important member of Plaid Cymru has had enough of the people of Gwynedd and is considering selling up and moving to Aberystwyth to live. Now with the children having grown up and gone their own way, no seat on the Council, what future is there here for him ?

As I stated, these are whispers at the moment, but we shall see after the election.

CANLYNIAD ARFON - ARFON RESULT

Rwan ychydig o ddyddiau i fynd tan yr amser i bleidleisio ac rwy'n darogan bod Arfon am fod yn agos iawn.

Er fod Llafur yn genedlaethol yn colli gafael, mae'r sefyllfa yn Arfon yn wahannol i weld.

Fe fydd nifer yn pleidleisio i Blaid Cymru wedi disgyn yn sylweddol, fe fydd Llafur i fyny a'r sioc fwyaf tybiwn fydd i'r Lib Dems a'r Ceidwadwyr ychwnaegu yn sylweddol eu pleidlais.

Dwi yn amau fydd Arfon mor agos a tua 1,500 rhwng y cyntaf a'r ail. Er fod Bethesda yn eithaf cryf i Blaid Cymru, drwy golli cefnogaeth Caernarfon a Bangor yn gwneud gwahaniaeth i lefel o bleidleisiau i Blaid Cymru.

Mae Sir Fon yn mynd yn fwy diddorol, mae Llafur yn disgyn ychydig yno ac mae Plaid Cymru i weld yn ychwanegu yno, ond yn bwysicach fydd faint fydd y pleidiau eraill yn ei gymeryd oddiwrth Llafur a Plaid.Now a few days before Thursday's election, I forsee that Arfon will be very close.

Although Labour nationally are loosing support, the situation in Arfon appears to be different.

The number voting for Plaid will fall substantially, Labour should be up but more surprisingly the Lib Dems and Conservatives will increase quite a lot.

I suspect that there will be less than 1,500 between the first and second, even though Bethesda should be strong for Plaid Cymru, they have lost support in Caernarfon and Bangor and that will make a difference to Plaid.

Sir Fon will be exciting as Labour appears to fall a bit there and a slight increase in Plaid's vote but it all depends how much the other party's take away from the front two.

Thursday, 29 April 2010

PLAID CYMRU YN Y CYNULLIAD - PLAID CYMRU IN THE ASSEMBLY


Rwan am ddadansoddiad o beth mae'r criw yma yn ei wneud yng Nghaerdydd dwi wedi gofyn nifer o gwestiynnau dan Ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth a dyma ni rhai o'r atebion.

FAINT O ARIAN Y TRETHDALWR MAE'R CYNULLIAD WEDI EI WARIO AR HEDFAN AELODAU ETHOLEDIG RHWNG CAERDYDD A'R FALI ?

216 o weithiau rhwng Mai 2007 a a Mawrth 2009 ar gost i NI o £10,511.09

Iawn cwestiwn arall dwi wedi ei ofyn oedd am gerbyd ffansi Dafydd Elis Thomas yng Nghaerdydd.

Mae hwn wedi costio £39,995 i'w brynu, ac mae'r gyrrwr yn cael ei gyflogi yn y band rhwng £17,000 a £20,000. Yn 2008/2009 roedd costau rhedeg y cerbyd yn £16,210.36.

Felly gymerwn dibrisiant o 25% ar y cerbyd mae cost blynyddol rhoi car moethus i Elis Thomas yn £46,000 y flwyddyn.

Yn debyg ei fod yn teimlo yn rhy bwysig i ddreifio ei hun neu efallai fod yna reswm arall paham nad yw eisiau gyrru cerbyd.


Now about the elected representatives of Plaid Cymru in the Assembly, I have asked a number of questions under the Freedom of Information Act.

HOW MUCH HAS THE RATEPAYERS PAID TO FLY ELECTED MEMBERS BETWEEN CARDIFF AND VALLEY ?

216 flights between May 2007 and March 2009, at a cost to us of £10,511.09.
ARIO AR HEDFAN AELODAU ETHOLEDIG RHWNG CAERDYDD A'R FALI ?

Another question was regarding the luxury limo being used by Dafydd Elis Thomas in Cardiff.

This has cost us £39,995 to buy, and the driver is employed on a scale between £17k and £20k pa. In 2008/09 the cost of running the vehicle was £16,210.36.

So taking depreciation of 25%, this luxury car is costing US £46,000 per annum to ferry Elis Thomas around like a Lord (pardon the pun).

Apparently he is too important to drive himself or could there be another reason why he doesnt drive a car ?

Tuesday, 27 April 2010

ETHOLIAD ARFON - ARFON ELECTION


O daflen Plaid Cymru yma yn Arfon maen't yn dweud eu bod o blaid popeth dan haul - ar wahan wrth gwrs i achub ein h'ysgoloion. Dim son o gwbwl am ysgolion yng Ngwynedd, felly cawn gymeryd yn ffaith fod Plaid Cymru yn Arfon o blaid cau nifer o ysgolion gwledig yng Ngwynedd.

Chi sy'n byw felly yn y wlad, da chi yn gwybod beth i wneud os am achub eich ysgol - PEIDIO RHOI Y BLEILAIS I BLAID CYMRU.From the electoral leaflet of Plaid Cymru in Arfon, they say that they support everything under the sun, apart of course to saving our schools. No mention of course regarding schools in Gwynedd so we can take for granted that Plaid Cymru are in favour of closing a number of our rural schools.

All those who live in the villages, you now know what to do to save your local school - DON'T VOTE FOR PLAID CYMRU.

Monday, 26 April 2010

Ffordd Osgoi Bontnewydd - Bontnewydd By-pass

Nos wener roedd yna gyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Bontnewydd ar y ffordd osgoi. Maen ymddangos fod Hywel Williams wedi gyrru llythyr i Ieuan Wyn ynglyn a'r fford osgoi ers ddechrau mawrth ac nid ydi Ieuan Wyn yn teimlo ei fod yn bwysig i ymateb.

Cywilydd i Blaid Cymru.


On Friday night there was a Public Meeting in Bontnewydd Hall regarding the new by-pass. It is apparent that Hywel Williams has written to ieuan Wyn Jones since early March and tod ate no reply has been received.

Shame on Plaid Cymru

Saturday, 10 April 2010

DIWRNOD TORRI GWAIR - GRASS CUTTING DAY


Tro cyntaf eleni i'r gwair cael ei dorri. Rwan fydd gofyn ei wneud o leiaf bob bythefnos. O wel, o leiaf fydd y twmpath compost yn tyfu.


First cut of the year. I will now have to do it at least fortnightly. Never mind, at least I can see the compost heap growing.

Thursday, 8 April 2010

CYFARFOD CYNLLUNIO GWAN - WEAK PLANNING MEETING

Neithiwr roedd yna gyfarfod Cynllunio Arfon, ac nid oedd yno lawer o Gynghorwyr. Wn i ddim os oedd yna gyfarfod arall yr un noson, ond ta beth roedd yna cworwm.

Last night there was an Arfon Planning Meeting ac not many Councillors had turned up. Could be that they had another meeting on the same night. never mind at least there were enough for a quorum.

I try to attend as many meetings as I can in Gwynedd (especially if I am on the list to attend), but sometimes I also have clash of meetings on the same night and it's a pity that someone somewhere can take all the meetings that Councillors are due to attend and find a mutually convenient system whereby they don't clash.

Monday, 5 April 2010

IEUAN AIRFe fydd gennyf newyddion i chi am yr uchod oddi fewn i'r wythnos.
I will have breaking news for you regarding the above within the week.

DADANSODDI Y PLEIDIAU YNG NGWYNEDD - ANALYZING THE PARTIES IN GWYNEDD


Ni chefais wahoddiad i lansiad ymgyrch Plaid Cymru na Llafur yma yng Ngwynedd (Wn i ddim pam !). Felly yr unig bapurau sydd gennyf yw'r Ceidwadwyr. Dwi am ddisgwyl cyn rhoi unrhywbeth i fyny am y "Tories" tan gai weld papurau y 4 plaid arall.

Lib Dems a'r UKIP, Plaid Cymru a Llafur gyrrwch nhw draw i mi er mwyn i mi roi rhywbeth am bob Plaid etholiadol ar y blog.

Yn y gorffennol dwi wedi pleidleisio i Blaid Cymru, Llafur a'r Lib Dems. Plaid Cymru traddodiadol a dim beth sydd ganddom nawr, yr hen Lafur asgell chwith a dim yr un asgell dde Blair/Brown a'r Lib dems gan mi gyrhaeddais y blwch pleidleisio heb wybod i bwy i roi yr X ac methu gwneud fy meddwl i fyny felly croes i'r Lib Dems amdani gan nad oedd dim un o'r lleill yn haeddu fy mhleidlais.

Tydw i erioed wedi rhoi X i'r Ceidwadwyr na chwaith i UKIP gan dwi yn cofio Thatcher yn dwyn fy llefrith yn yr Ysgol ac wrth gwrs y Poll Tax. Yr unig beth da ma y ddynes na oedd iddi ddod a cyfranddaliadau yn y farchnad yn Llundain ar gael i nifer o bobol cyffredin.

Felly does gen i ddim ffyddlondeb i ddim un o'r pleidiau mawr, ond dwi yn ffyddlon i Lais Gwynedd ac i ymdrechu i wneud yn saff fod pobol ward Llanwnda yn cael y gorau o Gyngor Gwynedd.
I didn't get an invite to the Plaid Cymru or Labour's election launch in Gwynedd
(No idea why !). So the only papers i have are the Conservatives. I am going to wait until posting something on the Gwynedd election until i have all the other parties information.

So the Lib Dems, UKIP, Plaid Cymru and Labour send them over to me please.

In the past I have voted for Plaid Cymru, Labour and the Lib Dems. The old tradditional Plaid Cymru of course, not what we have now, and the old left to center Labour not the right wing Blair/Brown and the Lib Dems once as I arrived at the polling station not knowing who to vote for so gave them my X as none of the others deserved my vote.

I have never voted for the Tories or UKIP as I remember Thatcher was the one who "stole" my milk in School and of ocurse the dreaded poll tax. The only good thing about the woman was that she brought share ownership to normal people.

So I have no allegiance to none of the large parties but I am faithfull to Llais Gwynedd and I will always ensure that the people of Llanwnda get the best out of Cyngor Gwynedd.

Saturday, 3 April 2010

DI-ENW - ANON

I'r ymatebydd di-enw, Os wyt yn ddigon dewr, rho dy enw - Ffwl

To the Anon posting - If you are brave enough, give us ur name - Fool

Thursday, 1 April 2010

NEWYDDION TRIST - SAD NEWS

Newyddion trist ddoe fod y bonheddwr Geraint George wedi ein gadael. Yn 49 oed roedd Geraint yn ddyn hynod o barchus ac roedd ei ymroddiad i'w fyfyrwyr ac i addysg yn oruwch beth arferir ddisgwylir gan athro.

Nid yn unig fydd ei golled yn taro ei deulu yn galed, ond hefyd y gymuned leol ym Mrynrefail a Penisarwaen.

Mae gen i dal gopi o'r DVD wnaeth o a'r myfyrwyr ym Mangor ar ardal y Foryd sy'n hynod o ddiddorol ac rwyf dal yn cofio'r cyflwyniad ble gymerodd sedd yn y cefn a gadael i'r myfyrwyr gyflwyno'r DVD a rhedeg pobol drwyddi.

Y cwestiwn sy'n cael ei ofyn yw pam fod y gorau mewn cymdeithas yn ein gadael ymhell cyn eu h'amser ?Sad news yesterday that Geraint George has died. At 49 years of age, Geraint was a gentleman in the true sense of the word, and his commitment to his students went beyond what one would expect from a teacher.

Not only his loss will be truly felt by his family, but also to the communities of Brynrefail and Penisarwaen.

I still have a copy of the DVD he and the students made on The Foryd area which is highly interesting and I still remember the presentation and the launch where he took a back seat and allowed the students to present it.

The question that is always asked is Why our best people in society always leave us before their time ?

Friday, 26 March 2010

YMGYRCH Y CEIDWADWYR - CONSERVATIVE CAMPAIGN


Mi gefais wahoddiad i lansiad ymgyrch y Ceidwadwyr Cymreig (Dim yr un Plaid Cymru ond y Ceidwadwyr eraill !) ym Mangor. Fel roedd hi yn digwydd bod, roeddwn gyda apwyntiad yn ardal Conwy heddiw felly roedd gen i amser bore ma i fynd yno.

Heb wybod be i ddisgwyl, ac dim yn 'nabod ardal maesgeirchen yn dda, roedd y lansiad mewn adeilad o'r enw Glan Cegin.

Ar gael roedd paned. a bechdan bacwn, (yn wahannol i rhyw buffet sych, crisps a ballu).

Dwi yn adnabod Robin ers tua 25 blynedd (ffrind i ffrind ayyb), enw'r ymgyrch yw Adeiladu Arfon (Ond gobeithio fod ganddo lot o frics a cement gan fod yna waith adeiladu yma efo'r diweithdra, diffyg tai i bobol lleol, dim dyfodol i'r ifanc a tlodi).

Mi ddoi yn ol efo sylwadau am yr ymgyrch ar ol darllen y tafleni, yn y cyfamser os ydi llafur a Plaid Cymru eisiau rhoi gwahoddiad i mi i'w lansiad nhw, croeso i chi gysylltu efo fi. Dim pwynt ymestyn i'r Lib Dems, dwi yn cofio mynd i gyfarfod o'r pleidiau yn Y Galeri adeg etholiad y Cynulliad, roedd Llafur yno, Plaid a'r Ceidwadwyr ond dim golwg o'r Lib dems bryd hynny felly pam fydd pethau yn wahannol tro hwn ?
I was invited to the launch of the Welsh Conservatives Election Launch in Arfon (no, no not the Plaid Cymru one). It was at Glan Cegin, Maesgeirchen in Bangor and as it happens i had an appointment in Conwy today so called in on my way there.

I had no idea what to expect and also not knowing the area very well i found the place without any trouble.

Available was a cup of tea/coffee and a bacon butty !! (Nice change from dry sandwiches and crisps).

I know Robin from over 25 years ago (a friend of a friend etc). The name of the campaign is "Building Arfon" (only hoping he has a lot of bricks and cement as there is a lot of building to be done with unemployment, lack of affordable houses, no future for the young, and general depravation amongst many in Gwynedd).

I will come back with comments on the campaign literature once i have had a chance to read them.

In the meantime if Plaid Cymru or Labour wish to invite me to their launch, then by all emans do so, if free i will turn up and listen.

No point mentioning the Lib Dems, I remember a debate in the Galeri once and they were the only party that didnt even have the courtesy to turn up so why will anything be different this time around.

Thursday, 25 March 2010

ETHOLIAD - ELECTION


Mae'n debyg fydd y Senedd yn Llundain yn cael ei ddiddymu ddechrau Ebrill er mwyn cael etholiad dechrau Mai. Da ni wedyn yn symyd i'r "Tymor Gwirion" (Silly Season).

Fe fydd LLAFUR yn gaddo'r byd i'r etholwyr ac yn dweud "..pa mor dda maen't wedi bod am y degawd diwethaf".

Fe fydd y CEIDWADWYR yn beirniadu LLAFUR ac yn dweud wrthym gallasent wneud dipyn gwell os fyddent yn cael eu h'ethol.

Fe fydd y LIB DEMS yn dweud mai nhw sy'n rhoi'r opsiwn gorau i etholwyr, maen't yn y canol ac yn cynrychioli ystod eang o'r boblogaeth ond fod y sustem etholiadol yn eu cosbi bob tro.

Ac fe fydd y pleidiau bychan eraill (PLAID CYMRU, BNP ac eraill) yn dweud mai nhw fydd y gorau i'r bobol oherwydd y pleidiau mawr yn anwybyddu y boblogaeth.

Dweud y gwir, mae gan bob un rhinweddau da a rhinweddau dim mor dda. Ac mae nhw i gyd yn gaddo'r byd ond cyflawni dipyn llai. Fy argymhelliad I yw, ewch gyda'r unigolyn a dim y parti.
It is likely that Parliament will be dissolved early April in order for an election in early May. We then mover to the "Silly Season".

LABOUR will promise you the earth, and saying "..how well they have performed over the past 10 years."

The CONSERVATIVES will criticise LABOUR and will tell us that they can do better if elected.

The LIB DEMS will tell us that they offer the best option to electors as they are in the middle and represent the majority of normal people but the electoral system always let's them down.

And the other minority parties (PLAID CYMRU and BNP etc) will tell us that they offer the best option to electors as the major parties always disregard the electorate.

To tell you the truth, all have some good in them and also some bad policies as well, and all will promise you the earth, but will complete a lot less.

My tip is to go with the individual rather than the party.

LLE MAE'R HAF - WHERE IS OUR SUMMER


Does dim byd ond glaw, glaw a mwy o law dyddiau hyn. Efallai un diwrnod gwelwn haul.

There is nothing but rain, rain and more rain these days. Perhaps one day we might see the sun.

Monday, 22 March 2010

YMGYRCH PLAID CYMRU YN MYND OFF Y TRAC - PLAID CYMRU'S CAMPAIGN IS GOING OFF TRACK

Mae blog "DRUID OF ANGLESEY" yn rhoi Cai Larsen o Blog menai yn ei le.

Mae'n ymddengys bod ymgyrch Plaid yn Mon yn dechrau gwanhau, ac mae eu ymgyrch yn Aberconwy wedi hen fynd ers iddi ddod yn wybodus fod gwr sy'n cael ei dalu gan y Cynulliad yn treulio ei amser yn gweithio i'r ymgeisydd yn Aberconwy ar ei ymgyrch.

Yn waeth, yn lle cefnogi busnesau lleol, mae Plaid Cymru wedi rhoi hysbysebion ar gefn bysus Arriva, ac wedi hybu economi Birmingham drwy wneud hynny gan iddynt argraffu y posteri yn Birmingham.

Tydi nhw yn dda.The "DRUID OF ANGLESEY'S" blog has put Cai Larsen of Blog Menai in it's place.

The campaign in Anglesey has started to weaken, and the campaign in Aberconwy has long gone since it became public that someone who get's paid from the Assembly funds is working for the prosepctive Plaid Candidate in Aberconwy.

Worse still instead of supporting local business in Wales, Plaid Cymru are supporting the economy of Birmingham by advertising on the back of Arriva buses with an advert printed and made in Birmingham.

You couldn't even make it up, could you.

DEFAID DYFED YN TROI Y SGRIW - DYFED'S SHEEP TURN THE SCREW


Sibrydion yn cyrraedd fod "Defaid Dyfed" ar Gyngor Gwynedd yn dechrau diflasu ar ei arweinyddiaeth o'r Cyngor. Eisioes mae aelodau o Lais Gwynedd, Rhyddfrydwyr a'r Anibynnol wedi colli pob ffydd ynddo i arwain y Cyngor am ei ddiffygion i fod yn deg a phawb ac hefyd am ei amharodrwydd i gydweithio (yn wir ystyr y gair).

Fydd hi ddim yn hir nes fydd aelodau o Blaid Cymru yn gweld drwy'r arweinyddiaeth ac ymadael i ymuno a grwpiau eraill.

Amser a ddengys.
Rumours are reaching me that "Dyfed's Sheep" on Gwynedd Council are starting to become fed up with his leadership of the Council. Members of Llais Gwynedd, lib Dems and the Independants have lost all faith in him to lead the Council for his inability to be fair to everyone and his failure to gel the whole council and encourage cooperation (in the true sense of the word).

It won't be long before some members of Plaid Cymru will leave and join other parties.

Time will tell.

Thursday, 11 March 2010

ETHOLIAD LLUNDAIN - THE ELECTIONRwan cyn etholiad am Gyngor Gwynedd yn 2008 mi wnes ddarogan y buasai sedd Bontnewydd (Dafydd Iwan) a sedd Abererch (Richard Parry Hughes) yn disgyn i ddwylo Llais Gwynedd, ac wrth gwrs fel mae hanes yn dangos i ni roeddwn yn iawn.

Rwan sedd Arfon yn San Steffan, tydw i ddim yn meddwl y bydd Plaid Cymru yn ei dal hi yn yr etholiad nesaf, ac mae o i gyd i wneud efo rheolaeth Plaid Cymru o Gyngor Gwynedd, neu dweud y gwir diffyg rheolaeth Plaid Cymru ar unrhywbeth yng Ngwynedd.

Dwi yn cael fy atgoffa o ddameg y Mab afradlon, lle mae un mab yn cael popeth ar blat ac yn ei wastraffu a dyma ni yn ol i Blaid Cymru.

Dwi yn cyfaddef roedd Plaid Cymru yn yr 1980'au a cynt yn Blaid y bobol go iawn, Plaid dosbarth gweithiol oedd yn gwarchod buddiannau y werin a dyna paham bleidleisiais iddynt bryd hynny.

Erbyn heddiw mae hi yn blaid asgell dde, Plaid elitaidd, Plaid crachaidd a bellach wedi anghofio yr union bobol gefnogodd hi yn y dechrau.

Mi fydd yr etholiad nesaf gyda ffiniau newydd yn rhoi y glec fwyaf i Blaid Cymru yn fwy na roddodd Llais Gwynedd iddynt yn 2008, sy'n dangos tydi nhw ddim wedi dysgu dim o'r wers a'r chwip din gafwyd yn etholiad y Cyngor Sir 2008. Eu gelynion mwyaf ydi nhw eu hunain.

Mae'r ffordd mae Plaid Cymru yn bahafio yn Cyngor Tref Caernarfon (gwneud yn saff na nhw sy'n cael y swyddi pwysig bob tro) yn union r'un peth ar ffordd mae nhw yn bahafio ar Gyngor Gwynedd (gwneud yn saff na nhw sy'n cael eu penodi i bob Bwrdd, Pwyllgor, Mudiadau ac yn y blaen) yn dangos eu bod yn Blaid ffiaidd, anghynnes sydd ddim yn barod i gydweithio efo neb.

Mi fydd y misoedd nesaf yn cynhyrfu'r dyfroedd ac yn dangos i bobol Gwynedd beth sydd wedi dod o ddyddiau Dafydd Wigley (oedd gyda llaw yn un oedd yn gallu ennill cefnogaeth o bob lefel o'r boblogaeth) i'r Blaid sydd yn bodoli nawr.

Friday, 26 February 2010

DECHREUWCH POB SGWRS YN Y GYMRAEG / START EVERY CONVERSATION IN WELSH


Da chi yn cofio y slogan "catchy" hwn gan Fwrdd yr iaith, a'r bathodyn oedd pobol yn ei wisgo. Wel wrth ganfasio ychydig wythnosau yn ol ym Mangor, yn amlwg roedd yna Brifathro eithaf adnabyddus am ei flogio yn gyndyn o wneud hynny (efallai yn meddwl fod cant y cant o bobol Bangor yn Saesneg ac dim eisiau gwthio Plaid Cymru fel Plaid i'r Cymry Cymraeg yn unig), ac yn cychwyn ei sgwrs ar stepan drws yn Saesneg gyntaf.

Enwau ar gerdyn post plis.


Do you remember the catchy slogan by the Welsh Language Board and the badges that people wore. Well, whilst canvassing recently in Bangor, it was obvious that a Headteacher who is infamous for his blogging, was reluctant to do that (perhaps he thought that 100% of the people of Bangor were English speakers and they didnt want to be seen as pushing Plaid Cymru as a party for the welsh speakers only), and he started his conversation in English.

Names on a postcard please. (calls may be charged)

PLAID CYMRU AM GEISIO ENNILL AR LWYDDIANT LLAIS GWYNEDD / PLAID CYMRU TRY TO WIN ON THE BACK OF LLAIS GWYNEDD

Tactegau Plaid Cymru i'r etholiad nesaf yw cyhoeddi cyfresi o bapurau newydd gan eu galw yn Llais Bangor, Llais Aberconwy, Llais Caernarfon (i ddod), ac yn y blaen. Maent yn gweld fod Llais Gwynedd yn boblogaidd ac wedyn am efelychu ni yma yn Llais Gwynedd gan rhoi ymgais i guddio y parti sydd yn gwneud cymaint o lanast yng Nghaerdydd dan ddefnyddio enw LLAIS hwn a LLAIS llall.

Neith o ddim gweithio. Fydd pleidlais Plaid Cymru i lawr yn yr etholiad nesaf yng Ngwynedd, oherwydd eu rheolaeth ar y Cyngor. Tydi gwerthu Doc Fictoria am £1 ddim am fynd o gof y Cofis, tydi gwneud cymaint o lanast yn Bangor ddim am fynd o gof y Bangor Ai's, ac mae'r How Get's yn ddigon call i wybod pa ochr o'r tost mae'r menyn.Plaid Cymru's tactics for the next general election is to publish a series of newspapers and call them Llais Bangor, Llais Aberconwy and Llais Caernarfon is to follow. They have seen the success of Llais Gwynedd and will try and win on the back of that success by hiding their failures in Cardiff and Gwynedd by publishing Llais this and Llais that.

It won't work. The number that will vote for Plaid Cymru will fall at the next election as aprotest against their failures in Gwynedd. Selling prime building land in Victoria Dock for a £1 won't ever leave the minds oif the Cofis, the mess they are making in Bangor won't leave the Bangor Ai's and the How Get's are sensible enough to know which side of the toast is buttered.

Monday, 25 January 2010

ANGEN GOFYN CWESTIYNNAU - NEED TO ASK QUESTIONS


Wsos yma yn y Caernarfon & Denbigh mae yna gefnogwr Plaid Cymru mawr o Bontnewydd yn dweud wrth etholwyr ward Llanwnda i ofyn lle dwi yn sefyll ar bethau ac be dwi yn ei wneud.

Wel i bob un rwyf wedi cydweithio efo nhw yn y 2 flynedd diwethaf, mae hynny yn braidd yn glir, i'r ysgolion a'r rhieni sydd dal efo ysgolion yn eu pentrefi mae hynny hefyd dal yn glir, ac i bob un dwi wedi gweithio efo i gael ty cyngor, mae hynny hefyd dal yn glir.

Sgwn I os wnaeth y gwr o Bontnewydd ofyn cwetiynnau o'i gyn gynghorydd Plaid Cymru pan oedd yn cefnogi gwerthu tir adeiladu werth cannoedd o filoedd o bunnau am £1 ia £1 i gwmni adeiladu yn Doc Fictoria. Collodd Cyngor Gwynedd o leiaf £499,999 y diwrnod hwnnw, so Mr Plaid Cymru Bontnewydd, mi ofynaf I y cwestiwn, "A wnaethoch chi ofyn pam fod Plaid Cymru yng Ngwynedd yn gwerthu Doc Fictoria am £1".

Mae yna yn y Saesneg ddyfyniad enwog sy'n dweud y cwbwl.
This week in the Caernarfon & Denbigh there is a Plaid Cymru supporter from Bontnewydd who is telling the electors of Llanwnda to ask me where do I stand on various points of view and what do I do ?.

Well to everyone who I have worked with over the past 2 years, that is quite obvious, to the schools and the parents who still have a school in their village, that is quite obvious, and to everyone I have worked with to get a council house, that is quite obvious.

I wonder if the Plaid man in Bontnewydd asked the previous Plaid councillor for the ward why did he support selling valuable land in Doc Fictoria worth hundreds of thousands for a £1, yes that's right folks one measly £1.

Gwynedd Council lost at least £499,999 that day so Mr Plaid Cymru in Bontnewydd I shall ask the question, "Did you ask the why Plaid Cymru led Gwynedd Council sold Doc Fictoria for a £1".

The poem below say's it all.

First they came for the Communists
And I did not speak out
Because I was not a Communist
Then they came for the Socialists
And I did not speak out
Because I was not a Socialist
Then they came for the trade unionists
And I did not speak out
Because I was not a trade unionist
Then they came for the Jews
And I did not speak out
Because I was not a Jew
Then they came for me
And there was
no one left
To speak out for me.

Pastor Niemoller


NOW WE NEED TO SPEAK OUT AND STOP THE ROT AND CHANGE FOR THE BETTER

CAU YSGOLION - CLOSING OUR SCHOOLS


Tydi hi yn rhyfedd o fyd fod pan mae Plaid Cymru sy'n fwyafrif yma yng Ngwynedd am gau cau a chau ysgolion, cartrefi henoed a phopeth arall yma yng Ngwynedd tra fod y Blaid yn Ynys Mon a Powys yn ymladd i gadw ysgolion yn agored.

Does ganddynt ddim syniad beth i wneud a sut i redeg dim byd.

Rydym yn gweld hyn yn eu rheolaeth o'r Cynulliad efo llafur, da ni llawer tlotach nawr oherwydd Plaid-Llafur na fuom erioed.
It's a funny old world when Plaid Cymru which are the largest party here in Gwynedd are so hell bent on closing our schools, our old people's homes and everything else whilst Plaid Cymru on anglesey and Powys are campaigning to keep them open.

They have no idea how to run anything.

We can see this in their management of the Lab-Plaid pact in the Assembly, as we are much poorer now due to their control in Cardiff than ever.