Monday, 11 October 2010

ETHOLIAD SEIONT CAERNARFON ELECTION

Be fedrwn ddweud, llwyddiant i Llais Gwynedd. Hen sedd y diweddar Bob Anderson weithiodd ei galon dros y dref ac mae gan y ward rwan gynghorydd arall i weithio ei galon i'r ward. Mae yna ddwy sedd yma gyda'r llall yn cael ei ddal gan Roy Owen.

Mae Endaf Cooke yn adnabyddus am gwyno am sefyllfa y sgwar, siopau yn cau, trethi uchel a ballu ac ddim yn fachgen sy'n cymeryd rhesymau gwan ac yn fodlon cwffio dros bethau mae'n goelio mewn (sef trait aelod o Lais Gwynedd).

Eraill yn y ras oedd Menna Wyn Thomas- Plaid Cymru (neu Anti Menna) ddaeth yn ail, Tecwyn Thomas - Llafur, Gareth Edwards - Anibynnol, a Llinos Thomas - Ceidwadwyr.

Cyn yr etholiad mi fuaswn wedi rhoi Llais Gwynedd, Llafur ac Anibynnol yn weddol agos gyda Plaid rhywle rhwng 250 - 300 gan dyna fel arfer yw'r bleidlais iddynt yn y ward hon, mae Alun Roberts a Ioan Thomas wedi sefyll yma heb lwyddiant ac wrth gwrs o symyd Ioan i ward Menai gan luchio allan Moi oedd y catalydd i'r datganiad "Mae nhw wedi C*chu ar fy mhen" ("they (plaid) have sh*t on me") gan Richard Morris Jones.

Beth bynnag, Llongyfarchiadau mawr i Endaf Cooke (neu Endaf Chips), ac roedd sylw Now Gwynys yn wych, "LLAIS CHIPS BATTERS PLAID".

Mae na rhywbeth mae'n rhaid am Llais Gwynedd a Chips. Gyda Chris (Chips) Hughes, Endaf (Chips) Cooke, a fi wrth gwrs sydd wrth fy modd efo chips.
What can i say, success for Llais Gwynedd. This was the late Bob Anderson old seat who worked his damnest over the town and now we have another hard working individual who will do his best for the area. There are 2 seats in this ward, with the other being held by Roy Owen.

Endaf Cooke is known for complaining about the square, shops closing, high rates and many other matters and is not a man to take things lying down. (which is the usual trait for a Llais Gwynedd candidate).

Others in the race was Menna Wyn Thomas- Plaid Cymru (or Aunty Menna as I call her) who came 2nd, Tecwyn Thomas - Labour, Gareth Edwards - Independant and Llinos Thomas - Conservatives.

Before the election I would have placed Llais Gwynedd, Labour and the Independants pretty close with Plaid somewhere between 250 and 300 as that is the usual voting pattern in this ward. Alun |Roberts and Ioan Thomas are past candidates here, without success, and of course moving Ioan to Menai Ward was the catalyst for the statement "they (plaid) have sh*t on me") by Richard Morris Jones.

Anyway, warm congratulations to Endaf Cooke (or Endaf Chips), and Now's idea of a headline was superb, "LLAIS CHIPS BATTERS PLAID".

Must be something about Llais Gwynedd and Chips, with Chris (Chips) Hughes, Endaf (Chips) Cooke, and of course me - who absoloutely loves chips.

No comments:

Post a Comment