Sunday, 6 September 2009

CYNGHORWYR ARFON RHAN 1 - ARFON COUNCILLORS PART 1
Rwan mae pawb yn meddwl nad wy'n gallu gweithio gyda unrhyw bleidiwr o gwbwl. ffantasi llwyr ydi hyn ac tros yr wythnosau nesaf, dwi am roi mwy o wybodaeth am gymeriadau Cynghorwyr yn y Cyngor. Dwi yn gallu eistedd yn ol weithiau a dadansoddi unigolion, mae'n rhywbeth dwi wedi ei wneud ers blynyddoedd yn dilyn darllen llyfr Siegfried ar "conditioning"

Dwi am ddechrau gyda 3 ward cyntaf yn ol trefn yr wyddor, sef Arllechwedd, Bethel a Bontnewydd. Mae'r tri yn cael eu cynrychioli gan 3 plaid gwahannol.

ARLLECHWEDD - JR Jones (dim Ewing)
Mae John yn gyn paramedic, ac yn un o'r Cynghorwyr cyfaethocaf (joc) yn y Cyngor. mae ganddo o leiaf 2 Rolls Royce ynghyd a Daimlers, jaguars a ballu.

Mae ganddo hiwmor heb ei ail ac yn aml ganddo rhyw air neu ddau i'w ddweud sy'n gwneud i bobol wenu.

Y rheswm fod ganddo cyn nifer o geir drudfawr yw ei fod gyda busnes ceir priodasau ac mae o jyst y teip i wneud y math hwn o waith. mae'n cynrhychioli y Rhyddfrydwyr ar ward sy'n mynd o Landegai i Abergwyngregyn.

Mae ei galon yn Ninas Bangor, ac yn mynny y gorau iddi ar bob amser.

BETHEL - Hugh Hughes
Cyn heddwas efo'r CID ydi Hugh, ac yn cynrychioli Plaid Cymru. Yn enedigol o Lanbabs (fel finnau). Bob tro gyda gwen cyn cyfarfodydd, ond mae ganddo "poker face" tra yn trafod materion mewn pwyllgorau. Mae gen i gof ohonno yn blismon, dwi'n meddwl bu i mi gael rhyw glustan neu ddau ganddo pan yn dwyn afalau a plums tra yn blentyn (wnaeth ddim drwg i mi). Weithiau mi wnaf gytuno efo Hugh ac weithiau mi awn yn erbyn ein gilydd.
Mae'n deallt ei ward i'r T. Ac yn ddiweddar wedi cwffio yn haeddiannol tros unigolyn oedrannus iddi gael ty.

BONTNEWYDD - Chris Hughes
Yn gyfangwbl newydd i Wleidyddiaeth, roedd Chris yn teimlo nad oedd y Cyn-gynghorydd yn tynnu ei bwysau ddigon i'r ward ac fe safodd yn ei erbyn a'i chwalu. Mae Chris yn aelod fel finnau o Lais Gwynedd ac yn gyn wr busnes yn y pentref. Eto yn gwarchod ei bobol (hyd yn oed y cyn gynghorydd) pan ddaeth cais am helipad gyferbyn a'i dy mi fuasai wedi medru bod yn annifyr a chytuno ond roedd yn rhoi ei hun yn esgidiau y bobol gyfagos ac yn teimlo na fuasai ef yn hoffi hyn felly cefnogodd dymuniadau y bobol leol. Erbyn rwan mae'n magu hyder ac yn gallu cyfarch cynulleidfa heb unrhyw amheuaeth.
Now everyone thinks that I cannot work with Plaid Cymru at all. This is of course a total fantasy, and over the next few weeks, I shall provide an insight into Councillors in Gwynedd from my perspective. I can sit back sometimes and analyse individuals, it is something I have done over many years after reading a book on conditioning by Siegfried.

I shall start on the first 3 wards in alphabetical order. These are Arllechwedd, Bethel and Bontnewydd. The three are represented by 3 different political parties.

ARLLECHWEDD - JR Jones (not Ewing)
John is an ex paramedic and is one of the richest councillors in Gwynedd (Joke). He has at least 2 Rolls Royce, Daimlers, Jaguars and simmilar vehicles.

His humorous comments sometimes does raise a smile, quick witted means you have to be on your toes with John.

The reason fod his many expensive vehicles is that John has a business providing wedding cars and is just the man for this kind of work. He represents the Lib-Dems on his ward which stretches from Llandegai to Abergwyngregyn.

His heart is in Bangor and wants the best for it all the time.

BETHEL - Hugh Hughes
Hugh is an ex CID officer and represents Plaid Cymru. Originally from Deiniolen (like me). Always before a meeting he is smiling, but once we start debating he has a "poker face" and you just don't know which way he is going to go. I remember him slightly when he was with the Police, and i'm sure I had a clout or two from him for stealing apples and plums off trees (which incidentally didnt do me any harm). Sometimes I agree with Hugh and sometimes I will go against him. Recently he campaigned on behalf of an elderly individual in the ward for a council house and was successful. I backed him on this.

BONTNEWYDD - Chris Hughes
Totally new to politics, Chris felt that the ex-councillor was useless in the ward and he stood against him and blew him out of the water. He represents Llais Gwynedd (like me), and used to run a business in the village.

Again he looks after the electorate (even the ex-councillor), when an application for a helipad came in next door to the ex-councillor, Chris could have been spiteful and supported it, he showed maturity beyond his 42 years and approached it reasonably and put himself in the shoes of nearby residents. By now of course he has gained experience and can stand before a crowd and address them eliquently.

No comments:

Post a Comment