Monday, 7 September 2009

ARFON RHAN 2 - ARFON PART 2


CADNANT - HUW EDWARDS (DIM HUGH)
Cofi wedi'w fabwysiadu ydi Hugh ac yn cynrychioli un o seddi di-freintiedig y Dre. Aelod o Blaid Cymru, yn enedigol o Fethel, ac ddim yn deallt llawer am beldroed (gan ei fod yn cefnogi Caernarfon FC). Os oes angen unrhyw un o roi gweddi cyn cyfarfod, gall swyddogion ddibynnu ar Huw, dwi'n siwr fod yn cario gweddi neu ddau yn ei boced trwy'r adeg i achlysuron brys. Mae'n aelod o'r Cyngor tref ers blynyddoedd lawer, yn cyn faer hefyd. Er i mi eistedd ar bwyllgor neu ddau gyda Huw (dim Hugh), rwyn gallu tynny arno yn hawdd, ac mae yn gallu ei gymeryd.

CWM Y GLO - BRIAN JONES
Aelod ac arweinydd grwp Llafur yn y cyngor yw Brian. Cyn wr busnes, ac yn Gadeirydd (hynod o dda a theg) ar y Pwyllgor Cynllunio. Addfwyn yn ei ddadleuon, ni fydd yn codi ei lais ond yn hytrach yn rhoi ei farn yn bwyllog ac yn glir. Mae'n fraint ac yn wych i'w gael ar bwyllgor ble rwy'n cadeiryddio, mae ei bresenoldeb a'i gefndir fel Ynad Heddwch bob tro yn dod a proffesionoldeb i'r pwyllgor hwnnw. Os fuaswn unrhyw dro yn torri'r gyfraith a cael fy nal yn gyrru tros y cyflymder, yn bendant mi fuasai Brian yn rhoi gwrandawiad teg iawn i unrhyw un.

DEINIOL - DEWI LLEWELYN
Rhaid dweud nad wyf yn adnabod Dewi yn dda iawn. Ond mewn Pwyllgor llawn y dof ar ei draws. Mae ei ward ym Mangor yn llawn stiwdants, ac tydi nhw ddim yn troi allan i bleidleisio rhyw lawer. Efallai fydd y ward hon yn cael ei chyfuno yn y dyfodol. mae gan Dewi fusnes gosod tai i stiwdants, ac yn aml pan mae trafodaeth ar geisiadau cynllunio yn y ddinas, mae'n datgan buddiant ac yn gadael. Wn i ddim mwy amdano.
CADNANT - HUW EDWARDS (NOT HUGH)
An adopted Covi having been born in Bethel and represents one of the less privileged wards in Caernarfon. A member of Plaid Cymru, he doesnt understand much on football as he supports Caernarfon Town FC. If officer require anyone to offer prayers before a meeting urgently, they can depend on Huw (not HUGH), as I am sure he carries one in his pocket for emergencies. He is a member of the Town Council for many years and is also an ex-mayor. I sit on a couple of meeting with Huw and can pull his leg easily, and he can take it as well.

CWM Y GLO - BRIAN JONES
A member and Leader of the Labour group in the council. An ex businessman and an effective and fair Chairman of the Arfon Planning Meeting. His compassion in debates is admired, and he can put his point of view over clearly and precisly, and he never raises his voice. It's an honour to have him on a meeting that I chair as his contribution and background as a Magistrate brings so much needed input to that meeting. If i ever have the misfortune of being caught exceeding the speed limit, and come before Brian, you can guarantee that he will give me a fair trial.

DEINIOL - DEWI LLEWELYN
I can't say I know Dewi well, as I only come accross him at the full Council meeting. His ward in Bangor is full of students, and they don't come out much during the election. It is possible that because of the low turnout that this ward will be joining with another one in Bangor. Dewi has a business letting houses to students, and has to declare an interest if any simmilar venture is introduced in planning. I don't know much more about him.

No comments:

Post a Comment